Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Czwartek, 2024-07-18 ( Imieniny: Kamila, Karoliny)

BIP - Koźmin Wielkopolski - Nabór na stanowisko sekretarza gminy w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

Nabór na stanowisko sekretarza gminy w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski  ogłasza nabór na stanowisko sekretarza gminy w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

Wymagania niezbędne:
 1.  obywatelstwo polskie,
 2. co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w: urzędach marszałkowskich  oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych; starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych; urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin oraz gminnych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych; biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych zakładów budżetowych utworzonych przez te związki; biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej czteroletni staż pracy
  na stanowisku urzędniczym w jednostkach wyżej wymienionych oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. wykształcenie wyższe,
 5. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. brak przynależności do partii politycznych
Wymagania dodatkowe:
 1. dobra znajomość problematyki samorządowej, w tym przepisów z zakresu:
  - ustawy o samorządzie gminnym,
  - ustawy Kodeks pracy,
  - ustawy o pracownikach samorządowych,
  - ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
  - ustawy o finansach publicznych, w tym w szczególności zasad funkcjonowania kontroli zarządczej,
  - ustawy Prawo zamówień publicznych,
  - ustawy Kodeks Wyborczy,
  - ustawy o dostępie do informacji publicznej,
  - przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,
  - przepisów dotyczących bezpieczeństwa informacji,
  - ustawy o ochronie informacji niejawnych,
  - ustawy o obronie Ojczyzny,
  - ustawy o opłacie skarbowej,
  - przepisów o sygnalistach,
  - przepisów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw, dyrektyw i rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE),
  - instrukcji kancelaryjnej,
  - Kodeksu cywilnego, w szczególności w zakresie spisywania oświadczeń spadkodawcy,
 2. umiejętność interpretowania przepisów prawnych oraz ich stosowania w praktyce, a także umiejętność opracowywania aktów prawnych,
 3. dyspozycyjność,
 4. umiejętność pracy w warunkach okresowego spiętrzenia zadań,
 5. umiejętność pracy w zespole,
 6. umiejętność korzystania z aplikacji biurowych pakietu MS Office oraz programów do obsługi poczty elektronicznej i Internetu.
Fakultatywnie:
 1. wykształcenie wyższe administracyjne lub prawnicze, lub zarządzanie, lub politologia o specjalizacji samorządowej, lub studia podyplomowe w zakresie samorządu terytorialnego,
 2. doświadczenie w administracji publicznej,
Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:
 1.  Kierowanie Referatem Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich.
 2.  Opracowywanie projektów regulaminu organizacyjnego Urzędu i jego zmian.
 3. Nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie i przedkładanie burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnień pracy urzędu.
 4. Opracowywanie zakresów czynności dla kierowników referatów i pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy.
 5. Organizowanie szkoleń pracowników i doskonalenia zawodowego.
 6. Nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady Miejskiej oraz współpraca z Radą Miejską.
 7. Przyjmowanie ustnych oświadczeń spadkodawców.
 8. Nadzór i kontrola nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników urzędu czynności kancelaryjnych i przestrzeganiem kpa.
 9. Koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami, spisami, referendami.
 10. Zapewnienie terminowej i właściwej realizacji zadań.
 11. Współdziałanie z organami samorządowymi.
 12. Koordynacja zadań w zakresie udzielania informacji publicznej.
 13. Nadzorowanie rozpatrywania skarg, wniosków, petycji, listów, interpelacji według właściwości.
 14. Opracowywanie projektów, propozycji do wieloletnich programów rozwoju w zakresie swojego
  działania.
 15. Przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań o realizacji zadań na stanowisku.
 16. Współdziałanie ze skarbnikiem gminy w zakresie opracowania projektu budżetu gminy, propozycji zmian oraz jego realizacji w zakresie swojego działania.
 17. Współpraca z odpowiednimi służbami w zakresie zwalczania klęsk żywiołowych i usuwania ich
  skutków.
 18. Przekazywanie i udostępnianie niezbędnych informacji do planowania oraz współudział w realizacji
  zadań obronnych i ochrony ludności.
 19. Nadzór nad bezpieczeństwem, higieną i ochroną przeciwpożarową w Urzędzie;
 20. Gospodarka mieniem Urzędu oraz środkami budżetowymi przewidzianymi na pokrycie kosztów jego funkcjonowania, zakupy, wyposażenie, remonty, itp;
 21. Monitorowanie i koordynacja systemu kontroli zarządczej;
 22. Przygotowywanie naborów na wolne stanowiska urzędnicze w urzędzie oraz wolne stanowiska kierownicze w gminnych jednostkach organizacyjnych;
 23. Monitorowanie usług świadczonych przez Urząd;
 24. Nadzór nad przebiegiem służby przygotowawczej oraz okresowej oceny pracowników;
 25. Opracowywanie raportu o stanie gminy;
 26. Kierowanie pracami Stałego Dyżuru Burmistrza Miasta i Gminy;
 27. Prowadzenie spraw wojskowych pracowników Urzędu i radnych;
 28. Udział w pracach Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
 29. Przeglądanie i drukowanie korespondencji wpływającej do Urzędu na skrzynki mailowe, przez e-PUAP;
 30. Dekretacja pism wpływających do Urzędu.
Informacja o warunkach pracy:
 1. Praca w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11,  w biurze znajdującym się na piętrze (bez windy).
 2.  Czas pracy – 8 godzin na dobę – 40 godzin tygodniowo, /od poniedziałku do piątku,  od godz. 8.00 do 16.00/.
 3.  Bezpośredni kontakt z klientami, wysiłek umysłowy.
 4. Stanowisko wymaga pracy przy komputerze.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski  w kwietniu 2023 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:
 1.  wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (patrz załącznik),
 2. dyplom ukończenia uczelni, 
 3. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. oświadczenie o braku przynależności do partii politycznych.

Dokumenty należy przesłać lub złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski  ul. Stary Rynek 11, biuro nr 13 do 9 czerwca 2023 r. do godz. 10.00 (decyduje data wpływu do Urzędu) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko sekretarza gminy”.

Koźmin Wielkopolski, dnia 29 maja 2023 r.

BURMISTRZ
/-/ mgr inż. Maciej Bratborski

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie docx

Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie pdf

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Ogłoszenie o wynikach naboru

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-05-29 11:44przez:
Opublikowano:2023-05-29 14:04przez: Agnieszka Flejsierowicz
Podmiot udostępniający: BIP - Koźmin Wielkopolski
Odwiedziny:2731

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo