Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Czwartek, 2024-07-18 ( Imieniny: Kamila, Karoliny)

BIP - Koźmin Wielkopolski - Rok 2023

Rok 2023

 • Zarządzenie 67.2023 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2023.
 • Zarządzenie 66.2023 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2024r. w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.
 • Zarządzenie 65.2023 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2023.
 • Zarządzenie 64.2023 w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2023.
 • Zarządzenie 62.2023 w prawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Marii Konopnickiej w Borzęciczkach podczas jej nieobecności.
 • Zarządzenie 61.2023 w sprawie upoważnienia kierowników samorządowych jednostek budżetowych do zaciągania. zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych niezbędna jest do zapewnienia ciągłości działania jednostki, a których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 • Zarządzenie 60.2023 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
 • Zarządzenie 59.2023 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2024-2031.
 • Zarządzenie 58.2023 w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2024r.
 • Zarządzenie 57.2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.”
 • Zarządzenie 56.2023 w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Zarządzenie 55.2023 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2023r. w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.
 • Zarządzenie 54.2023 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2023.
 • Zarządzenie 53.2023 w sprawie odwołania oraz powołania nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Koźminie Wielkopolskim.
 • Zarządzenie 52.2023 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2023.
 • Zarządzenie 51.2023 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Wyrębin.
 • Zarządzenie 50.2023 w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp. do wprowadzania danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
 • Zarządzenie 49.2023 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2024.
 • Zarządzenie 48.2023 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałaniu przemocy domowej w Gminie Koźmin Wielkopolski.
 • Zarządzenie 47.2023 w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego oraz Programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.
 • Zarządzenie 45.2023 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2023.
 • Zarządzenie 44.2023 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2023r. – „Wyprawka szkolna”.
 • Zarządzenie 43.2023 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Wyrębin.
 • Zarządzenie 41.2023 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach powszechnych i referendach.
 • Zarządzenie 40.2023 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim do wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania w referendach i wyborach powszechnych z wyjątkiem wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
 • Zarządzenie 39.2023 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2023.
 • Zarządzenie 38.2023 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wielkopolskim.
 • Zarządzenie 37.02023 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Mokronosie.
 • Zarządzenie 36.2023 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych.
 • Zarządzenie 35.2023 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2023.
 • Zarządzenie 34.2023 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.
 • Zarządzenie 33.3023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Zarządzenie 32.2023 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zespołu Instytucji Kultury w Koźminie Wielkopolskim za 2022r.
 • Zarządzenie 31.2023 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2023.
 • Zarządzenie 30.2023 w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.
 • Zarządzenie 27.2023 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2023.
 • Zarządzenie 29.2023 w sprawie udziału w treningu wojewódzkim Systemu Ostrzegania i Alarmowania (SOA).
 • Zarządzenie 28.2023 zmieniające regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.
 • Zarządzenie 26.2023 w sprawie powołania komisji rozpatrującej oferty o pracę na stanowisko sekretarza gminy w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.
 • Zarządzenie 25.2023 w sprawie powołania Komisji rozpatrującej oferty o pracę na stanowisko do spraw audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.
 • Zarządzenie 24.2023 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
 • Zarządzenie 23.2023 w sprawie ustalenia terminu przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski.
 • Zarządzenie 22.2023 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2023.
 • Zarządzenie 21.2023 w sprawie powołania komisji rozpatrującej oferty o pracę na stanowisko audytora wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.
 • Zarządzenie 20.2023 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2023.
 • Zarządzenie 19.2023 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Mokronosie.
 • Zarządzenie 18.2023 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wielkopolskim.
 • Zarządzenie 17.2023 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2022.
 • Zarządzenie 16.2023 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2023.
 • Zarządzenie 15.2023 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na wykonanie zadań publicznych Gminy Koźmin Wielkopolski w 2023 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
 • Zarządzenie 14.2023 Ww sprawie odwołania oraz powołania nowego członka w skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Koźminie Wlkp.
 • Zarządzenie 13.2023 zmieniające zarządzenie nr 48/10 w sprawie zasad postępowania w procedurze likwidacyjnej środków trwałych i pozostałych środków trwałych.
 • Zarządzenie 12.2023 w sprawie zmiany „Zasad bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski” oraz „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.”
 • Zarządzenie 11.2023 w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2023.
 • Zarządzenie 10.2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Koźmin Wielkopolski przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2023.
 • Zarządzenie 9.2023 w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadania gminy z zakresu sportu na rok 2023.
 • Zarządzenie 8.2023 w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez kierowników jednostek organizacyjnych.
 • Zarządzenie 7.2023 w sprawie ustalenia na 2023 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez gminę Koźmin Wielkopolski, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
 • Zarządzenie 6.2023 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów.
 • Zarządzenie 5.2023 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów.
 • Zarządzenie 4.2023 w sprawie opracowania i wdrożenia procedury monitorowania utrzymania efektów projektu rantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.
 • Zarządzenie 3.2023 w sprawie ustalenia warunków oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy w czasie podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.
 • Zarządzenie 2.2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznego Żłobka w Koźminie Wielkopolskim.
 • Zarządzenie 1.2023 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

 

Autor: Renata Walas

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2024-01-18 10:19przez: Renata Walas
Opublikowano:2024-01-18 10:19przez: Agnieszka Flejsierowicz
Zmodyfikowano:2024-01-18 10:10przez: Agnieszka Flejsierowicz
Podmiot udostępniający: BIP - Koźmin Wielkopolski
Odwiedziny:392

Rejestr zmian

 • [2024-01-18 10:10:07]Agnieszka FlejsierowiczUtworzenie rejestru

Banery/Logo