Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 z póź. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego(Dz. U. z 2017 r. poz. 2411).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z póź. zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz.1827 z póź. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY

wypełniony druk zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego (F-OSO – 02/01)
 do wglądu: dowód osobisty
w przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania, dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (F-OSO – 01/02)

Wymeldowania z pobytu stałego można dokonać równocześnie z zameldowaniem w nowym miejscu.

II. OPŁATY

Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności meldunkowych.
Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł.
Opłata za wydanie zaświadczenia o dokonanej czynności wymeldowania – 17,00zł

III. TERMIN ODPOWIEDZI

Od ręki przy zgłoszeniu

IV. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ

Stanowisko ds. ewidencji ludności - pokój nr 3, tel. 62 72 19 332,

V. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

Po złożeniu wypełnionego druku zgłoszenia wymeldowania dane wprowadzane są do zbioru PESEL.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje.

VII. UWAGI

  1. Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu.
  2. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców).
  3. Zgłoszenie zgonu dokonane w urzędzie stanu cywilnego, zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego.

Formularze

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim
Data utworzenia:2020-09-23
Data publikacji:2020-09-23
Osoba sporządzająca dokument:Dominika Wielebska
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Flejsierowicz
Liczba odwiedzin:243