Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Informacja z XXIX sesji

Dwudziesta dziewiąta sesja Rady Miejskiej odbyła się 6 grudnia 2005r. i miała charakter podatkowy - głównym jej punktem było przyjęcie stawek podatków i opłat lokalnych na 2006r. Rada Miejska przyjęła zaproponowane przez Burmistrza stawki podatków, będące średnio o 2,5% wyższe od tegorocznych. Wyjątkiem jest podatek rolny, który uległ znaczącemu obniżeniu z uwagi na spadek średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczania tego podatku. Poszczególne stawki przedstawiają się następująco:

Podatek rolny - średnią cenę skupu żyta stanowiącą podstawę obliczania podatku rolnego przyjęto na poziomie 27,80zł za kwintal. Cena ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wynosi 27,88zł/q, natomiast w bieżącym roku podstawę naliczania podatku stanowiła kwota 34,50zł/q.
Podatek leśny - średnią cenę sprzedaży drewna stanowiącą podstawę obliczania podatku leśnego ustalono na poziomie 61,70zł za 1m3. Stawka ta ogłoszona przez Prezesa GUS wynosi 131,35 zł, natomiast tegoroczna podstawa naliczania podatku wynosiła 60,20zł.

Podatek od nieruchomości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,44 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,07 zł od 1m2 powierzchni,

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,38 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ‑ 13,10 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na  prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem  siewnym - 7,27 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,  

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,68 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,45 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

3) od budowli – 2 %ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Przyjęte stawki są wyższe od obowiązujących w tym roku o 2,5%. Procentowo wyższy wzrost nastąpił w przypadku stawki dla pozostałych gruntów. Obowiązującą przez lata 2004-2005 stawka 0,06zł została podniesiona o 1 grosz.

Podatek od posiadania psów - stawka roczna wynosić będzie 13zł za każdego psa. W przypadku nabycia psa po 30 czerwca roku podatkowego - pobiera się połowę stawki. Podatek jest płatny bez wezwania do 15 maja lub w ciągu 14 dni od nabycia psa.

Wpłat podatku od posiadania psów można dokonać: w kasie Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, w Oddziale PKO BP, w Agencji PKO przy ul. Boreckiej.

UWAGA: Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych podatku od psów nie pobiera się jedynie:

- z tytułu posiadania psów będących pomocą dla osób niepełnosprawnych    (niewidomych, głuchoniemych, niedołężnych),

- od osób powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo  domowe  - od   jednego psa,

- z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw    rolnych - po dwa na każde gospodarstwo.

Opłata targowa - dzienne stawki opłat targowych od osób i jednostek dokonujących sprzedaży w roku 2005 będą wynosić:
- przy sprzedaży: płodów rolnych z samochodu, przyczepy, wozu - 10,00 zł,

- przy sprzedaży płodów rolnych i pozostałych towarów sprzedawanych   ze straganów od jednego stanowiska - 22,00 zł,

- przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, wiadra, skrzynki, z wózka ręcznego,   roweru - 5 zł,

- przy sprzedaży wieńcy i kwiatów w związku z dniem 1 listopada - 32 zł.

Podatek od środków transportowych – Stawki podatku podniesiono o 2,5%. Jednocześnie – zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy Ordynacja podatkowa – stawki zostały zaokrąglone do pełnych złotych.

Osobną uchwałą Rada Miejska ustaliła nowe wzory druków składanych przez podatników podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego. Nowe druki obowiązywać będą od 1 stycznia 2006r. Jednak już wkrótce będzie można pobrać je w Punkcie Informacyjnym Urzędu oraz ze strony internetowej www.kozminwlkp.pl

Pozostałe uchwały przyjęte podczas XXIX sesji Rady Miejskiej dotyczyły:

- zmian w budżecie. Dochody i wydatki tegorocznego budżetu podwyższono o kwotę 825.581zł. Dominująca większość tej kwoty to dodatkowe środki przekazane w formie dotacji z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

- zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Fundusz programu zwiększony został o kwotę 38.000zł ponadplanowych wpływów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki te będą stanowić zabezpieczenie dla planowanych modernizacji boisk sportowych na terenach wiejskich i cyklu imprez sportowych w ramach działań promujących zdrowy styl życia.

- ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych utworzonych przez Radę Miejską. Najniższe wynagrodzenie służące ustalaniu wynagrodzenia pracowników jednostek od 1 stycznia 2006r. ustalono na poziomie 480,91zł, co oznacza wzrost w stosunku do obecnie obowiązującego o 1,5%.

- zawarcia Porozumienia z Zarządem Powiatu Krotoszyńskiego o współpracy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2006 roku. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493), nałożyła na gminy obowiązek podejmowania działań w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podpisanie porozumienia z Zarządem Powiatu Krotoszyńskiego pozwoli na przejęcie realizacji zadań przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej będący działem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

- nabycia nieruchomości – Rada wyraziła zgodę na przejęcie od PKP S.A. w zamian za zaległości podatkowe niezabudowanej nieruchomości położonej w Koźminie Wlkp. stanowiącej działkę nr 486/5 o pow. 1,6937 ha, której wartość oszacowania wynosi 83.200zł.

 


Data dodania dokumentu: 2005-12-09
Dodał(a): Mariusz Dymarski
Data ostatniej modyfikacji: 2005-12-09
Modyfikował(a): Mariusz Dymarski