Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Informacja z XX sesji

 

Dwudziesta sesja Rady Miejskiej odbyła się 31 marca 2005r. Sesję rozpoczęto od zapoznania się z informacją o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, którą przedstawił dyrektor Andrzej Piotrowski.

Następnie Rada przyjęła uchwały w następujących sprawach:

- ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. Regulamin określa szczegółowo sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, jego formy oraz tryb i sposób udzielania zarówno stypendium, jak i zasiłku szkolnego. Regulamin ustala – w zależności od wysokości miesięcznego dochodu netto na osobę w rodzinie – trzy grupy uprawnionych do uzyskania stypendium. Ustala również zasady pierwszeństwa w uzyskaniu stypendium w sytuacji, gdy posiadane do rozdysponowania środki będą niższe niż potrzeby wynikające ze złożonych wniosków.

- zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Rada Miejska zatwierdziła taryfy przedłożone przez spółkę „Koźmińskie Usługi Komunalne”. Głównym powodem podwyższenia taryf jest wzrost opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska o 16% oraz pięcioprocentowe podwyżki cen energii elektrycznej i paliw płynnych, które to elementy stanowią 30% całości kosztów działalności. Nowe taryfy wejdą w życie 1 maja 2005r. i przedstawiają się następująco:

Taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

a) opłata abonamentowa (stała) miesięczna: 2,08zł dla wodomierzy o przekroju do ø 25mm oraz 4,16zł dla wodomierzy o przekroju powyżej ø 25mm.

b) 1,83zł za 1m3 pobranej wody – na cele zaopatrzenia ludności, służby zdrowia, szkół i przedszkoli, jednostek kulturalno-oświatowych i kultury fizycznej oraz na cele produkcji rolnej i hodowlanej,

c) 2,01zł za 1m3 pobranej wody – dla odbiorców pozostałych kategorii.

Taryfa zbiorowego odprowadzania ścieków:

a) 2,71zł/m3 - na cele zaopatrzenia ludności, służby zdrowia, szkół i przedszkoli, jednostek kulturalno-oświatowych i kultury fizycznej,

b) 3,74zł/m3 – dla użytkowników pozostałych kategorii.

Do powyższych stawek należy doliczyć podatek VAT.

- zmian w budżecie miasta i gminy. Do budżetu wprowadzono dodatkowe środki m.in. z tytułu: demontażu toru kolejowego Koźmin Wlkp. – Pogorzela (II rata), wpłaty gmin Powiatu Krotoszyńskiego na zakup samochodu dla OSP (zwrot środków wyłożonych przez gminę Koźmin Wlkp. w końcu 2004r.) oraz dotacji celowej na dofinansowanie Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”. Równocześnie jednak decyzją Ministerstwa Finansów o kwotę 247.895zł zmniejszona została przyznana gminie kwota subwencji oświatowej. Powyższe spowodowało, że budżet zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków wzrósł tylko o kwotę 90.811zł. Dodatkowe środki przeznaczono na konto inwestycyjne „Budowa obwodnicy Koźmina Wlkp.” oraz na wykonanie i umocowanie tablicy informującej o typach szkół, które działały w Zamku, w związku z obchodami rocznicy 140-lecia istnienia placówki.

- gminnego programu profilaktyki wysokość rozwiązywania problemów alkoholowych. Program opiera się na środkach pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które następnie mogą być wydane wyłącznie na działalność służącą profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Większość środków – podobnie jak w poprzednim roku - przeznaczono na pomoc rodzinom z problemami alkoholowymi – 60.000zł (w tym dożywianie dzieci w szkołach oraz dofinansowanie ich wypoczynku) oraz na działalność promującą zdrowy styl życia poprzez organizację imprez sportowych, kulturalnych i festynów – 70.278zł ( z czego niemal połowę przeznaczono na poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy).

- zarządzenia wyborów Rad Osiedli Nr 1 i Nr 2 w Koźminie Wlkp. Uchwała jest konsekwencją przeprowadzonej zmiany granic osiedli, by umożliwić – postulowaną przez mieszkańców – zmianę obwodów głosowania w wyborach.

Zebranie wyborcze dla Osiedla Nr 1 (ulica Targowa oraz ulice leżące na południe od niej oraz od ul. Boreckiej) odbędzie się w poniedziałek, 18 kwietnia o godz. 19.00 w świetlicy OSP w Koźminie Wlkp. przy ul. Floriańskiej. Natomiast zebranie wyborcze dla Osiedla Nr 2 (ulica Borecka oraz ulice leżące na północ od niej oraz od ulicy Targowej, w tym cała ul. Floriańska – z wyłączeniem ulic Tysiąclecia i Kopernika) odbędzie się we wtorek, 19 kwietnia 2005r. o godz. 19.00. w sali kinowo-widowiskowej „Mieszko” przy ul. Boreckiej. Kadencja wybranych w tych wyborach Rad Osiedli upłynie wraz z zakończeniem kadencji organów pozostałych jednostek pomocniczych miasta i gminy.

- nadania odznaki „Zasłużony dla Ziemi Koźmińskiej”. Rada Miejska postanowiła nadać odznakę „Zasłużony dla Ziemi Koźmińskiej” dwom osobom od wielu lat pracującym na rzecz lokalnego środowiska:

- Pani Janinie Garsztce – działaczce Kół Gospodyń Wiejskich, Przewodniczącej Miejsko-Gminnej Rady Kobiet, założycielce Zespołu Śpiewaczego „Koźminianki”,

- Panu Kazimierzowi Marchwiakowi – pełniącemu od ponad 45 lat funkcję sołtysa wsi Tatary oraz działającemu w Koźmińskiej Fundacji Ochrony Zdrowia.