Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
ISO w Urzędzie
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory parlamentarne 2011
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
 
Uchwały przyjęte w 2015r.

Nr IV/14/2015 - zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Koźminie wielkopolskim [kliknij] 

Nr IV/15/2015 - zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2015 [kliknij]

Nr IV/16/2015 - w sprawie gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2015 [kliknij]

Nr IV/17/2015 - w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów komunalnych na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Nr IV/18/2015 - w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XX/128/2012 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 26.06.2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2012-2016 [kliknij]

Nr IV/19/2015 - w sprawie wyznaczenia członka do Rady Społecznej przy SP ZOZ w Krotoszynie [kliknij]

Nr V/20/2015 - w sprawie wystąpienia do Komisji Rewizyjnej
o wydanie opinii dotyczącej skargi na czynności Burmistrza Miasta
i Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Nr VI/21/2015 - zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2015 [kliknij]

Nr VI/22/2015 - w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych [kliknij]

Nr VI/23/2015 - w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Koźmin Wielkopolski w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. [kliknij]

Nr VI/24/2015 - w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Jolanty Paradysz - Grygiel na czynności Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Nr VI/25/2015 - w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków [kliknij]

Nr VII/26/2015 zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2015-2031 [kliknij]

Nr VII/27/2015 zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2015 [kliknij]

Nr VII/28/2015 zmiana Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 [kliknij]

Nr VII/29/2015 wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Krotoszynie a Gminą Koźmin Wielkopolski, w sprawie przejęcia od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krotoszynie zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi [kliknij]

Nr VII/30/2015 ustalenie kryteriów naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkoln. w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Koźmin Wlkp. [kliknij]

Nr VII/31/2015 Gminny programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt [kliknij]

Nr VII/32/2015 przyjęcie zmian w Statucie Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy [kliknij]

Nr VII/33/2015 pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego w 2015r. [kliknij]

Nr  VIII/34/2015 zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2015 [kliknij]

Nr VIII/35/2015 przejęcie przez gminę Koźmin Wlkp. od powiatu krotoszyńskiego do realizacji niektórych spraw związanych z utrzymaniem czystości na drogach powiatowych wraz z pielęgnacją zieleni w obrębie miasta Koźmin Wlkp. [kliknij]

Nr VIII/36/2015 wyrażenie zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Nr VIII/37/2015 wyrażenie zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Nr VIII/38/2015 wyrażenie zgody na wynajem nieruchomości w drodze bezprzetargowej [kliknij]

Nr VIII/39/2015 zamiana nieruchomości gruntowych [kliknij]

Nr VIII/40/2015 zbycie nieruchomości [kliknij]

Nr IX/41/2015 wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty [kliknij]

Nr IX/42/2015 termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [kliknij]

Nr IX/43/2015 określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej [kliknij]

Nr IX/44/2015 zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2015 [kliknij]

Nr IX/45/2015 zmiana Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 [kliknij]

Nr IX/46/2015 zmiana uchwały Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 16 grudnia 2014r. w prawie pomocy finansowej dla Powiatu Krotoszyńskiego w 2015 roku [kliknij]

Nr IX/47/2015 zmiana uchwały Nr VIII/35/2015 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie przejęcia przez Gminę Koźmin Wlkp. od Powiatu Krotoszyńskiego do realizacji niektórych spraw związanych z utrzymaniem czystości na drogach powiatowych wraz z pielęgnacją zieleni w obrębie miasta Koźmin Wlkp. [kliknij]

Nr IX/48/2015 ustalenie opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej [kliknij]

Nr IX/49/2015 przejęcie na własność miasta i gminy nieruchomości gruntowych [kliknij]

Nr X/50/2015 zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2014 rok [kliknij]

Nr X/51/2015 udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Nr X/52/2015 zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2015-2031  [kliknij]

Nr X/53/2015 zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2015 [kliknij]

Nr X/54/2015 zmiana Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 [kliknij]

Nr X/55/2015 utworzenie odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Koźmin Wielkopolski w referendum ogólnokrajowym planowanym na 6 września 2015r. [kliknij]

Nr X/56/2015 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Nr X/57/2015 szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi [kliknij]

Nr X/58/2015 wyrażenie woli kontynuacji członkostwa Gminy Koźmin Wielkopolski w Stowarzyszeniu „Wielkopolska z Wyobraźnią”, tworzącego Lokalną Grupę Działania w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania gminy w ww. stowarzyszeniu [kliknij]


Nr XI/59/2015 zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2015-2031 [kliknij]

Nr XI/60/2015 zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2015 [kliknij]

Nr XI/61/2015 udzielenie pomocy rzeczowej Powiatowi Krotoszyńskiemu [kliknij]

Nr XI/62/2015 powołanie Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Krotoszynie [kliknij]

Nr XI/63/2015 zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej [kliknij]

Nr XI/64/2015 utworzenie odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Koźmin Wielkopolski w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.  [kliknij]

Nr XI/65/2015 wyrażenie woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Nr XII/66/2015 wybór ławników do Sądu Rejonowego w Krotoszynie [kliknij]

Nr XII/67/2015 zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2015 [kliknij]

Nr XII/68/2015 zabezpieczenie środków finansowych na lata 2016 -2017 na zadanie pn "Pyrogranie na imieninach gzika", realizowane przez Gminny Zespół Instytucji Kultury [kliknij]

Nr XII/69/2015 zmiana uchwały Nr X/56/2015 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkoposlkim z dnia 24 czerwca 2015 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski  [kliknij]

Nr XII/70/2015 zmiana uchwały Nr X/57/2015 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  [kliknij]

Nr XII/71/2015 uchwalenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wlkp.[kliknij]

Nr XII/72/2015 uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Sapieżyn [kliknij]

Nr XII/73/2015 uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wałków [kliknij]

Nr XII/74/2015 uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Nowa Obra
[kliknij]


Nr XIII/75/2015 zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2015 [kliknij]

Nr XIII/76/2015
przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 [kliknij]


Nr XIII/77/2015 ustalenie strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania [kliknij]


Nr XIII/78/2015 przyjęcie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2016 – 2020
[kliknij]

Nr XIV/79/2015 zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2015 [kliknij]

Nr XIV/80/2015 zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2015-2031 [kliknij]

Nr XIV/81/2015 pomoc finansowa dla Powiatu Krotoszyńskiego w 2016 roku [kliknij]

Nr XIV/82/2015 gminny programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2016 [kliknij]

Nr XIV/83/2015 udzielenie pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w 2016r. [kliknij]

Nr XIV/84/2015 zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o o. [kliknij]

Nr XIV/85/2015 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości [kliknij]

Nr XIV/86/2015 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych [kliknij]

Nr XIV/87/2015 opłaty targowej  [kliknij]

Nr XIV/88/2015 określenie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych [kliknij]

Nr XIV/89/2015 uchwalenia ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2015-2032”  [kliknij]

Nr XIV/90/2015 zbycie nieruchomości [kliknij]

Nr XIV/91/2015 przystąpienie do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołów elektrowni wiatrowych w rejonie wsi: Gałązki, Borzęciczki, Wrotków, Ludwinów, Serafinów, Skałów, Mokronos, Gościejew, Staniew” [kliknij]

Nr XV/92/2015 zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2015 [kliknij]

Nr XV/93/2015 zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2015-2031 [kliknij]

Nr XVI/94/2015 zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2015 [kliknij]

Nr XVI/95/2015 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2016-2031  [kliknij]

Nr XVI/96/2015 budżet Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2016  [kliknij]

Nr XVI/97/2015 określenie kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Koźmin Wielkopolski  [kliknij]
Nr XVI/98/2015 określenie kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Koźmin Wielkopolski [kliknij]
Nr XVI/99/2015 przyjęcie Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Koźmin Wielkopolski  [kliknij]

Nr XVI/100/2015 zbycie nieruchomości  [kliknij]

Nr XVI/101/2015 zbycie nieruchomości [kliknij]

Nr XVI/102/2015 udzielenie pełnomocnictwa radcy prawnemu do złożenia odpowiedzi na skargę z dnia 17 grudnia 2015r. Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim na uchwałę Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim Nr X/56/2015 z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]
 Data dodania dokumentu: 2015-01-12
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2016-01-28
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz