Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Przetarg na dostawę tuszy i tonerów - 2005

Miasto i Gmina Koźmin Wlkp., ul. Stary Rynek 11, 63- 720 Koźmin Wlkp.  tel. (0- 62) 7216 088 zaprasza do wzięcia udziału przetargu nieograniczonym na dostawę tuszy i  tonerów.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa tuszy i tonerów zgodnie ze SIWZ (kod słownik CPV): 30000000-9.
Termin realizacji zamówień ustala się od 14 lutego do 31 grudnia 2005 r.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dla każdego z przetargów można odebrać w siedzibie zamawiającego  pok. nr 5 za cenę 5 zł.
Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami ze strony zamawiającego są:
1. Urszula Marciniak tel. (0- 62) 7219 330, 
2. Marcin Leśniak tel. (0- 62) 7219 338

Ofertę umieszczoną w nieprzezroczystej  kopercie  z dopiskiem: „Przetarg nieograniczony na dostawę tuszy i tonerów” należy złożyć w siedzibie zamawiającego pok. nr 10.
Termin składania ofert upływa dnia 2.02.2005 r. o godz. 930.
Otwarcie ofert nastąpi dnia. 2.02.2005r. o godz. 1215 w siedzibie zamawiającego - pok. nr 5.
Jedynym kryterium oceny złożonych ofert będzie cena (cena 100%).
Termin związania ofertą ustala się zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt. 1 – 30 dni.

W zamówieniu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22, nie wykluczeni na podstawie art. 24  ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz spełniający dodatkowe warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.