Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
ISO w Urzędzie
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory parlamentarne 2011
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
 
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze

Uwaga: karty informacyjne i formularze udostępniane są w formacie PDF.
Jeśli nie posiadasz programu od przeglądania - pobierz z prawej kolumny. 

Referat Podatków i Księgowości

1. Podatek rolny od osób fizycznych - zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta

Karta informacyjna – [kliknij]

Formularz – [kliknij]

 

2. Podatek rolny od osób prawnych – zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta

Karta informacyjna - [kliknij]

Formularz – [kliknij]

3. Podatek leśny od osób fizycznych - zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta

Karta informacyjna – [kliknij]

Formularz – [kliknij]

4. Podatek leśny od osób prawnych – zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta

Karta informacyjna – [kliknij]

Formularz – [kliknij]

5. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta

Karta informacyjna – [kliknij]

Formularz –[kliknij]

Uchwała - [kliknij]

6. Podatek od nieruchomości od osób prawnych - zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta

Karta informacyjna - [kliknij]

Formularz – [kliknij]

Uchwała - [kliknij]

 

7.Podatek od nieruchomości – odroczenie lub rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowej

Karta informacyjna – [kliknij]

Formularze :

- odroczenie podatku – [kliknij]

- rozłożenie na raty podatku – [kliknij]

- odroczenie zaległości podatkowych – [kliknij]

- rozłożenie na raty zaległości podatkowych – [kliknij]

- formularz pomocy de minimis -[kliknij]

- formularz pomocy de minimis w rolnictwie - [kliknij]

- oświadczenie de minimis - [kliknij]

8. Podatek rolny, leśny i od nieruchomości – umorzenie zaległości podatkowej lub odsetek od zaległości podatkowej

Karta informacyjna - [kliknij]

Formularze:

- umorzenie zaległości podatkowej – [kliknij]

- umorzenie odsetek od zaległości podatkowej – [kliknij]

- informacja o stanie majątkowym [kliknij]

- formularz pomocy de minimis -[kliknij]

- formularz pomocy de minimis w rolnictwie - [kliknij]

- oświadczenie de minimis - [kliknij]

 

9. Podatek rolny od osób fizycznych – udzielenie ulgi inwestycyjnej, z tytułu zakupu ziemi

Karta informacyjna - [kliknij]

Formularze:

- ulga inwestycyjna - [kliknij]

- ulga z tytułu zakupu ziemi - [kliknij]

- formularz pomocy de minimis w rolnictwie - [kliknij]

- oświadczenie de minimis - [kliknij]

 

10. Podatek rolny od osób prawnych – udzielenie ulgi inwestycyjnej lub z tytułu zakupu ziemi

Karta informacyjna - [kliknij]

Formularze:

- ulga inwestycyjna – [kliknij]

- ulga z tytułu zakupu ziemi – [kliknij]

- formularz pomocy de minimis w rolnictwie - [kliknij]

- oświadczenie de minimis - [kliknij]

 

12. Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatkowej

Karta informacyjna – [kliknij]

Formularz - [kliknij]

Formularz – [kliknij]

13. Zaświadczenie o niezaleganiu w płatności podatków lub stwierdzające stan zaległości

Karta informacyjna – [kliknij]

Formularz – [kliknij]

14. Zaświadczenie o prowadzeniu i wielkości gospodarstwa rolnego przedkładane w kancelarii notarialnej

Karta informacyjna – [kliknij]

Formularz – [kliknij]

15. Podatek od środków transportowych – zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta

Karta informacyjna –  [kliknij]

- deklaracja - [kliknij]

- załącznik do deklaracji - [kliknij]

Uchwała - [kliknij]

 

16. Podatek od środków transportowych – odroczenie i rozłożenie na raty podatku i zaległości podatkowej

Karta informacyjna  - [kliknij]

Formularze :

- odroczenie podatku – [kliknij]

- rozłożenie na raty podatku – [kliknij]

- odroczenie zaległości podatkowych – [kliknij]

- rozłożenie na raty zaległości podatkowych – [kliknij]

- formularz pomocy de minimis -[kliknij]

- formularz pomocy de minimis w rolnictwie - [kliknij]

- oświadczenie de minimis - [kliknij]

 

17. Podatek od środków transportowych – umorzenie zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę

Karta informacyjna – [kliknij]

 

19. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Karta informacyjna - [kliknij]

formularz - [kliknij]

zestawienie faktur - [kliknij]

20. Zwolnienie od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

Karta informacyjna - [kliknij

Formularz - [kliknij]

 

Formularze:

- umorzenie zaległości podatkowej – [kliknij]

- umorzenie odsetek od zaległości podatkowej – [kliknij]

- informacja o stanie majątkowym [kliknij]

- formularz pomocy de minimis -[kliknij]

- formularz pomocy de minimis w rolnictwie - [kliknij]

- oświadczenie de minimis - [kliknij]

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

1. Zameldowanie na pobyt stały

Karta informacyjna - [kliknij]

Formularze –

zgłoszenie pobytu stałego - [kliknij]

pełnomocnictwo - [kliknij]

2. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego

Karta informacyjna -[kliknij]

Formularz – [kliknij]

3. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego na podstawie decyzji administracyjnej

Karta informacyjna – [kliknij]

4. Pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące
 

Karta informacyjna  - [kliknij]

Formularze:

- zgłoszenie pobytu czasowego – [kliknij]

- wymeldowanie pobytu czasowego – [kliknij]


5. Zezwolenie na utrzymanie psa rasy agresywnej

Karta informacyjna - [kliknij]

Formularz - [kliknij

 

6. Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru pesel, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych

Karta informacyjna –  [kliknij]

Formularz – [kliknij]


7. Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności

Karta informacyjna –  [kliknij]

Formularz – [kliknij]


8. Wydanie dowodu osobistego

Karta informacyjna – [kliknij]

Formularz


9. Działalność gospodarcza


Karta informacyjna – [kliknij]

Formularze – [kliknij]

 

10. Uzgodnienie treści i miejsca umieszczenia reklamy lub tablicy informacyjnej na gruntach i obiektach nie stanowiących własność gminy

Karta informacyjna - [kliknij]

Formularz  - [kliknij

 

 

 

11. Umieszczenie reklamy lub tablicy na gruncie, ogrodzeniu lub budynku stanowiącym własność gminy

Karta informacyjna - [kliknij]

Formularz - [kliknij

  15. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

Karta informacyjna – [kliknij] 

Formularz – [kliknij]

 

 

16. Zaświadczenie z akt dowodów osobistych
Karta informacyjna – [kliknij]

 

 

 

17. Udzielenie licencji na transport drogowy taxi

Karta informacyjna - [kliknij]

Formularze:

Wniosek o udzielenie licencji - [kliknij]

Oświadczenie kierowcy - [kliknij]

Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowcy - [kliknij]

 

 

 

18. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Formularze

Karta informacyjna - [kliknij]

Formularz - [kliknij]

 

Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

 

1. Ustalenie warunków zabudowy / lokalizacja celu publicznego

Karta informacyjna – [kliknij]

Formularze:
- ustalenie warunków zabudowy [kliknij]

- ustalenie lokalizacji celu publicznego – [kliknij]

 

2. Podział nieruchomości

Karta informacyjna – [kliknij]

 

 

3. Dodatek mieszkaniowy

Karta informacyjna – [kliknij]

Formularz – [kliknij]

4. Zajęcie pasa drogowego

Karta informacyjna – [kliknij]

Formularz – [kliknij]

5. Dodatek energetyczny  

Karta informacyjna - [kliknij]

Formularz – [kliknij

6. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Karta informacyjna - [kliknij]

Formularz – [kliknij]

Zgoda właściciela/współwłaściciela - [kliknij]

9. Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Karta informacyjna – [kliknij]

Formularz - [kliknij]

 

11. Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Karta informacyjna – [kliknij]

Formularz - [kliknij]

12. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Karta informacyjna – [kliknij]

Formularz - [kliknij]

 

13. Zezwolenie na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym

Karta informacyjna – [kliknij]

Formularz – [kliknij]

14. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Karta informacyjna - [kliknij]

Formularz - [kliknij]

15.Zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego

Karta informacyjna - [kliknij]

Formularz - [kliknij]

16. Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Karta informacyjna - [kliknij

Formularz - [kliknij]

 

17. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach handlu detalicznego i gastronomicznych

Karta informacyjna – [kliknij]  

Formularze :

- wniosek o wydanie zezwolenia - [kliknij]

- oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych - [kliknij]

 

 

 

 

 

 

18. Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, świadczących usługi hotelarskie stałe/sezonowe (gospodarstwo agroturystyczne)

Karta informacyjna - [kliknij

Formularz - [kliknij]

 

 

 

19. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Karta informacyjna -[kliknij]

 

Formularz - [kliknij]

 

20. Wydanie karty parkingowej

 

Karta informacyjna - [kliknij]

Formularze:

dla osoby zameldowanej w płatnej strefie parkowania - [kliknij]

dla pozostałych pojazdów - [kliknij]


Urząd Stanu Cywilnego

 

1. Zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym

Karta informacyjna - [kliknij]

Formularze:
- wniosek o zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa – [kliknij]
- wniosek o wydanie 3 egzemplarzy odpisów skróconych aktu małżeństwa – [kliknij]


2. Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

Karta informacyjna - [kliknij]

Formularz – [kliknij]

3. Zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

Karta informacyjna - [kliknij

4. Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

Karta informacyjna - [kliknij]

5. Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

Karta informacyjna - [kliknij]

Formularz – [kliknij]

 

6. Uzupełnienie akt stanu cywilnego

Karta informacyjna - [kliknij]

7. Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Karta informacyjna - [kliknij

Formularz - [kliknij]

8. Wpis do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

Karta informacyjna - [kliknij

9. Oświadczenie o uznaniu ojcostwa


Karta informacyjna – [kliknij]


10. Wydanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego

Karta informacyjna - [kliknij]

Formularz –[kliknij]

 

11. Rejestracja zgonu

Karta informacyjna - [kliknij]

Formularz – [kliknij]


 

Referat Oświaty

 

1. Stypendium szkolne

Karta informacyjna - [kliknij]

Formularze - [kliknij]


2. Zasiłek szkolny

Karta informacyjna - [kliknij]

Formularz - [kliknij]

 

 

3. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Karta informacyjna -  [kliknij]

Formularze:

- wniosek o dofinansowanie - [kliknij]

- formularz informacji de minimis - [kliknij]

- oświadczenie de minimis - [kliknij]

- zawiadomienie o umowie -[kliknij]

 

 


Data dodania dokumentu: 2007-12-31
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2017-01-09
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz