Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
2007 informacja z VI sesji Rady Miejskiej

Podczas sesji, 27 czerwca radni podjęli kilkanaście uchwał, w tym między innymi:

1.Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp.

Zmiany w statucie MGOPS wynikają z przepisów prawa, które upoważniają kierownika tej placówki do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek, a także wydawania decyzji administracyjnych.

2.Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Radni wyrazili zgodę na zaciągnięcie przez miasto i gminę Koźmin Wlkp. kredytu długoterminowego w wysokości 1.500.000 zł. Kredyt pozwoli na rozpoczęcie budowy sal gimnastycznych przy SP nr 3 w Koźminie Wlkp i SP
w Borzęciczkach. Z pożyczki będą sfinansowane także inwestycje drogowe: modernizacja nawierzchni drogi w Walerianowie od szkoły do granicy gminy i Wyrębnie II oraz powierzchniowe utrwalenie drogi Szymanów – Stara Obra i ulicy Wierzbowej w Koźminie Wlkp.

3.Uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na 2007 r.

Zmiany w budżecie zakładają przeznaczenie na inwestycje części rezerwy budżetowej i części pieniędzy zabezpieczonych na budowę drogi Szymanów – Biały Dwór. Korekta budżetu pozwoli m.in. na powierzchniowe utrwalenie dróg Mokronos – Bułaków i Pogorzałki Małe – Walerianów (od skrzyżowania z drogą Pogorzałki Małe do szkoły), dobudowę oświetlenia ulicznego na terenie miasta
i gminy, wykonanie projektu modernizacji basenu, dokończenie budowy ulicy 1 – go Maja w Starej Obrze, wykonanie projektów budowy drogi Gałązki – Wrotków oraz ulic 25 Stycznia, Wyszyńskich i Dworcowej 5-10 i dokończenie remontu ogrodzenia cmentarza ewangelickiego. Zabezpieczono także dodatkowe pieniądze na nieprzewidziane remonty na drogach gminnych i pionowe oznakowanie tych dróg.

4.Uchwała w sprawie zmian gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2007

Radni wprowadzili do tegorocznego budżetu programu profilaktyki alkoholowej nadwyżkę budżetową z ubiegłego roku. Wskutek podziału tej nadwyżki zwiększy się pula pieniędzy, przeznaczonych na wypoczynek dzieci z rodzin z problemem, a także na imprezy sportowe i modernizację boisk na terenach wiejskich.

5. Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2007 – 2011.

Rada uchwaliła program gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy na kolejnych pięć lat, ponieważ obowiązujący dotychczas program stracił swoją ważność. Obowiązek uchwalania takich dokumentów nakładają na samorząd przepisy prawa.

6.Uchwała w sprawie utworzenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borzęciczkach

W związku z odejściem na emeryturę dyrektorki przedszkola w Borzęciczkach, radni podjęli decyzję o połączeniu Szkoły Podstawowej nr 1 i Publicznego Przedszkola w Borzęciczkach. Pozwoli to na sprawniejsze zarządzanie tymi placówkami oświatowymi. Ta decyzja ma także uzasadnienie ekonomiczne. Pomysł uzyskał pozytywną opinię Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

7.Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem i Gminą Krotoszyn dotyczącego doskonalenia zawodowego nauczycieli. Radni wyrazili zgodę na włączenie się gminy Koźmin Wlkp. w finansowanie Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli, który powstanie w Krotoszynie. W tej placówce koźmińscy nauczyciele będą mogli podnosić swoje kwalifikacje zawodowe i umiejętności w zakresie metodyki nauczania.

8.Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczących zarządów rad osiedlowych.

Z oficjalna prośbą do Rady o przyznanie diet zwrócili się przewodniczący wszystkich rad osiedlowych. Radni nie wyrazili jednak zgody na propozycję Justyna Zaradniaka, aby przewodniczący otrzymywali, tak jak sołtysi, 170 zł miesięcznie. Spośród dwóch innych propozycji wybrano stawkę 100 zł miesięcznej diety.

Ponadto radni przyjęli uchwały w sprawie: sprostowania błędu pisarskiego, nawiązania współpracy z węgierską gminą Balatonmariafurdo, powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników i wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

 

 


Data dodania dokumentu: 2007-08-27
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz