Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Informacja o terminie i porządku obrad III sesji

Na dzień 29 grudnia 2006r., godz. 1500 zwołana została III sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.Rada obradować będzie w swej siedzibie przy ul.Przyjemskich 9.
Porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie protokołu z II sesji.
3. Sprawozdanie z przeprowadzonych przetargów.
4. Interpelacje radnych.
5. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2006,
b) ustalenia wykazu wydatków w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006,
c) określenia wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów komunalnych na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp.,
d) uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2007:
- odczytanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem,
- odczytanie opinii komisji wraz z wnioskami,
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
- odczytanie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii RIO i wniosków budżetowych komisji,
- dyskusja,
- głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
e) ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych utworzonych przez Radę Miejską,
f) zarządzenia wyborów sołtysów, członków rad sołeckich i rad osiedlowych.
6. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie obrad III sesji.


Data dodania dokumentu: 2006-12-27
Dodał(a): Mariusz Dymarski