Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Informacja z XXXVIII sesji

XXXVIII sesja Rady Miejskiej odbyła się 9 października 2006r. W trakcie sesji przyjęto uchwały dotyczące następujących spraw:

a)      zmian w budżecie na rok 2006. W budżecie gminy dokonano przeniesień: nadwyżkę środków przewidzianych na budowę drogi w Józefowie (15.000zł) przeznaczono na zwiększenie nakładów na remonty cząstkowe dróg, a 2.500 ze środków planowanych na remont pomieszczeń Hufca ZHP przeznaczono na zwiększenie środków na bieżącą działalność harcerzy. Wynika to z faktu, że część remontu harcerze wykonali we własnym zakresie i z udziałem sponsorów. Ponadto 13.153zł z rezerwy ogólnej przeznaczono na zwiększenie wydatków na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego, by w pełni zabezpieczyć koszty realizacji wynikające z zakończonego przetargu.

b)      wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXXVI/276/06 z dnia 19.07.2006r. w sprawie dofinansowania przez Miasto i Gminę Koźmin Wlkp. budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego (przy Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy) w Koźminie Wlkp. Do treści uchwały wprowadzono zapis mówiący o zabezpieczeniu zobowiązania wekslowego gminy. Zobowiązania te pokryte zostaną z wpływów podatku od nieruchomości.

c)       opinii o celowości modernizacji dróg dojazdowych do pól. Uchwała wiąże się z zamiarem wystąpienia – wzorem lat ubiegłych – o dofinansowanie modernizacji dróg z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Wyrażono w niej pozytywną opinię o celowości przewidzianych do realizacji w 2007r. modernizacji dróg we wsiach Wyrębin I i II oraz w Walerianowie - do granicy z gminą Borek Wlkp.

d)      zamiany nieruchomości gruntowych. Wyrażono zgodę na zamianę gruntów we wsi Józefów. Zamiana wiąże się z koniecznością uregulowania stanu prawnego drogi Gościejew-Józefów, która w części przebiega na gruntach prywatnych.

e)      sprzedaży nieruchomości lokalowych. Do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców przeznaczono lokale mieszkalne w budynku komunalnych we Wrotkowie.

f)        zbycia nieruchomości. Rada wyraziła zgodę na zbycie w drodze przetargu niezabudowanych nieruchomości w Gałązkach (działka nr 280 o pow. 0,18ha) oraz  w Koźminie Wlkp.  przy ul. Boreckiej (działka nr 1384/2 o pow. 0,3245ha). Natomiast w drodze bezprzetargowej – na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości – postanowiono zbyć niezabudowane nieruchomości położone w Koźminie Wlkp. przy ul. Wawrzyńczaka (działka nr 1454/3 o pow. 0,0168ha) oraz przy ul. Boreckiej – fragment dawnego torowiska ( działka nr 1360/2 o pow. 0,2256ha). Zbyt mała powierzchnia (działka przy ul. Wawrzyńczaka) bądź nieregularny kształt (działka przy ul. Boreckiej) powodują niemożliwość zagospodarowania tych działek jako odrębnych nieruchomości.

Jednym z ostatnich punktów sesji było przedstawienie przez Przewodniczącego Rady i Burmistrza informacji o złożonych im oświadczeniach majątkowych. Zarówno Przewodniczący w odniesieniu do oświadczeń radnych, jak i Burmistrz w odniesieniu do oświadczeń pracowników Urzędu zajmujących kierownicze stanowiska i kierowników jednostek organizacyjnych gminy stwierdzili, że oświadczenia złożone zostały w terminie i nie zawierają nieprawidłowości.


Data dodania dokumentu: 2006-10-20
Dodał(a): Mariusz Dymarski