Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Informacja z XXXVI sesji

XXXVI sesja Rady Miejskiej odbyła się 19 lipca 2006r. Głównym powodem zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym była pilna potrzeba przyjęcia pakietu uchwał związanych ze staraniami o budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy współfinansowaniu Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Pierwszą z nich Rada wyraziła zgodę na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia oraz wystawienie weksla „in blanco” jako zabezpieczenia rozliczenia dofinansowania. Boisko ma posiadać wymiary 30x50m i nawierzchnię z trawy syntetycznej. Przystosowane będzie do gry w piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę, choć możliwe będą na nim również rozgrywki badmintona czy piłki nożnej. Usytuowane zostanie w sąsiedztwie koźmińskiego gimnazjum. Koszt jego budowy szacowany na 400.000zł finansowany będzie po połowie ze środków gminy i Funduszu.

Z programu budowy takich boisk, realizowanego przez Ministerstwo Sportu wycofano natomiast zgłoszony pierwotnie wniosek dotyczący boiska w Staniewie. Wiąże się to z tym, że po roku oczekiwania nastąpiło rozstrzygnięcie co do zakwalifikowania budowy boiska w tej miejscowości do realizacji w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”. W ramach tzw. Działania 2.3 - "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" zakwalifikowane do realizacji zostały również pozostałe trzy wnioski złożone przez Urząd Miasta i Gminy a dotyczące dofinansowania remontów świetlic wiejskich w Kaniewie, Borzęcicach i Białym Dworze. W najbliższym czasie przewidziane jest podpisanie umów o dofinansowanie z Zarządem Województwa Wielkopolskiego.

Z budową boiska wiązało się również przyjęcie kolejnych dwóch uchwał. Pierwszą była zmiana tegorocznego budżetu. Jego dochody zwiększono o dotacje celowe na: dofinansowanie budowy dróg ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (60.300) oraz zwiększenie środków na wyprawkę szkolną dla pierwszoklasistów (1.198zł). Natomiast wydatki budżetu zwiększono o 291.498zł. Dodatkowe środki – poza wynikającymi z powyższych dotacji - zabezpieczono na remont sal gimnastycznych w Szkole Podstawowej Nr 1 (30.000) i budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w Koźminie Wlkp. (200.000). Wyższy wzrost wydatków niż dochodów wiąże się z przyjęcie kolejnej uchwały, którą postanowiono zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 230.000zł na powyższe zadania inwestycyjne w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Drugą przyczyną zwołania sesji było przyjęcie uchwały w sprawie zmiany liczby radnych wybieranych do Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim w okręgach wyborczych, której głosowanie na poprzedniej sesji zakończyło się wynikiem 6:6. Po zapoznaniu Rady z pismem Komisarza Wyborczego informującym, że zmian należy dokonać w terminie do 27 lipca uchwała została przyjęta większością głosów – 6 radnych głosowało za przyjęciem uchwały, 4 przeciwko, a jeden wstrzymał się odgłosu. Oznacza to, że w trakcie najbliższych wyborów do Rady Miejskiej na okręg nr 3 (ul. Tysiąclecia i Kopernika) przypadnie 1 mandat, a na okręg nr 8 (wsie: Borzęciczki, Mycielin, Gałązki, Góreczki, Pogorzałki Wielkie, Walerianów, Pogorzałki Małe, Wyrębin, Dębowiec) przypadną 2 mandaty. Przeniesienie mandatu wynika ze zmiany liczby mieszkańców – obecnie okręg nr 8 ma obecnie większy współczynnik (1,51mandatu) niż okręg nr 3 (1,48 mandatu).

Program sesji uzupełniły trzy uchwały. Pierwszą wprowadzono zmianę do uchwały określającej zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego. Do zakresu informacji przedkładanej Radzie przez Burmistrza dopisano „dane dotyczące przychodów i rozchodów”. W drugiej uchwale Rada wyraziła zgodę na zbycie niezabudowanej nieruchomości przy ul. Wierzbowej w Koźminie Wlkp. - działki nr 723/34 o powierzchni 0,7955ha. Z wnioskiem o umożliwienie kupna wystąpiły lokalne firmy planujące rozbudowę zakładu. Zbycie nastąpi w drodze przetargu. Ostatnia z uchwał dotyczyła zgody na odwołanie przez Starostę Krotoszyńskiego darowizny na rzecz miasta i gminy Koźmin Wlkp. obejmującej prawo własności części nieruchomości gruntowych wchodzących w skład zlikwidowanej linii kolejowej Koźmin Wlkp. – Piaski Wlkp. Nieruchomości te stanowią zabudowania stacyjne we Wrotkowie, nieruchomość rolną w Gałązkach oraz część toru pomiędzy ulicą Borecką a ulicą Prostą w Koźminie Wlkp. Skorzystanie przez Starostę z przysługującego mu prawa oznacza w praktyce, że planowane przez gminę zbycie powyższych nieruchomości nastąpi nie poprzez przeniesienie własności ale ustanowienie użytkowania wieczystego.


Data dodania dokumentu: 2006-07-28
Dodał(a): Mariusz Dymarski