Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Informacja z XIII sesji Rady Miejskiej

XIII sesja Rady Miejskiej odbyła się 30 marca 2004r. Pierwszym punktem obrad była informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej miasta i gminy Koźmin Wlkp. za 2003r., którą przedstawiła P. Natalia Snadna. Omówiła ona poszczególne sfery działalności Sanepidu oraz występujące w nich uchybienia na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. Podkreśliła jednak, że ogólnie stan sanitarny miasta i gminy jest zadowalający, a sytuacja epidemiologiczna w ostatnich latach uległa znacznej poprawie.
Rada przyjęła następujące uchwały:
a) zmian w budżecie miasta i gminy Koźmin Wlkp. na rok 2004. Główna zmiana polega na wprowadzeniu do budżetu kwoty 356.920zł przekazanej z funduszu SAPARD z tytułu udziału w budowie drogi w Białym Dworze. Środki te przeznaczone zostały na pokrycie zobowiązań z 2003r. oraz geodezyjny podział i wykup gruntów pod obwodnicę.
b) zmiany granic jednostek pomocniczych miasta Koźmin Wlkp. Uchwała jest konsekwencją przeprowadzonych w styczniu konsultacji. W myśl nowego podziału granica pomiędzy osiedlami nr 1 i nr 2 przebiegać będzie wzdłuż ulic Boreckiej i Targowej.
c) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Program opiera się na środkach pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które następnie mogą być wydane wyłącznie na działalność służącą profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Większość środków przeznaczono na pomoc rodzinom z problemami alkoholowymi (w tym dożywianie dzieci w szkołach) oraz na działalność promującą zdrowy styl życia poprzez organizację imprez sportowych, kulturalnych i festynów.
d) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Dotychczasowa taryfa za wodę została rozbita na opłatę abonamentową (stałą) miesięczną - zależną od przekroju posiadanego wodomierza oraz opłatę za zużytą wodę. Wprowadzenie opłaty abonamentowej na celu równomierny podział kosztów stałych na wszystkich odbiorców niezależnie od ilości pobranej wody. Natomiast taryfa za ścieki została podwyższona w oparciu o bieżącą kalkulację kosztów funkcjonowania oczyszczalni. Podział na dwie grupy odbiorców spowodowany jest różnicą opłat za szczególne korzystanie ze środowiska, jakie odprowadza spółka KUK.
1) Taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę:
a) opłata abonamentowa (stała) miesięczna: 2,00zł dla wodomierzy o przekroju do o 25mm oraz 4,00zł dla wodomierzy o przekroju powyżej o 25mm.
b) 1,75zł za 1m3 pobranej wody - na cele zaopatrzenia ludności, służby zdrowia, szkół i przedszkoli, jednostek kulturalno-oświatowych i kultury fizycznej oraz na cele produkcji rolnej i hodowlanej,
c) 1,93zł za 1m3 pobranej wody - dla odbiorców pozostałych kategorii.
2) Taryfa zbiorowego odprowadzania ścieków:
a) 2,60zł/m3 - na cele zaopatrzenia ludności, służby zdrowia, szkół i przedszkoli, jednostek kulturalno-oświatowych i kultury fizycznej,
b) 3,58zł/m3 - dla użytkowników pozostałych kategorii.
Do powyższych opłat należy doliczyć podatek VAT.
Nowe taryfy wejdą w życie z dniem 1 maja 2004r.
e) wprowadzenia zmian do Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Do statutu wprowadzono zapisy związane z częściowym przejęciem przez gminy od 1 maja 2004r. wypłat zasiłków rodzinnych i innych świadczeń.
f) nadania odznaki "Zasłużony dla Ziemi Koźmińskiej". Na wniosek Burmistrza i Przewodniczącego Rady nadano odznakę Chórowi im. Cz. Czypickiego. Odznaka ma