Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Informacja z XI sesji Rady Miejskiej

XI sesja Rady Miejskiej odbyła się 30 grudnia. Przyjęto na niej uchwały w następujących sprawach:
- zatwierdzenia Planu Finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej na 2004r. Plan zakłada wpływy z tytułu opłat za korzystanie środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie przepisów dotyczących ochrony środowiska w wysokości 55.000zł. Środki te w oparciu o art. 406 ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznaczono m.in. na edukacje i propagowanie działań ekologicznych, realizację zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, urządzanie terenów zielonych oraz opracowanie Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Programu Gospodarki Odpadami, które gmina zobowiązana jest przyjąć do 30 czerwca 2004r.
- obniżenia wysokości wskaźnika procentowego ograniczającego wysokość dodatku mieszkaniowego. Na mocy nowelizacji ustawy o dodatkach mieszkaniowych ich wypłata z dniem 1 stycznia 2004r. stała się zadaniem własnym gminy i w całości obciąża budżet gminy. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe gminy Rada postanowiła skorzystać z ustawowej możliwości zmniejszenia wysokości wskaźnika procentowego ograniczającego wysokość dodatku. Maksymalna wysokość dodatku mieszkaniowego nie będzie mogła przekraczać 50% (a nie jak dotychczas - 70%) wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego mieszkania lub 50% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa powierzchni normatywnej.
- utworzenia i przyjęcia statutu Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy. Związek, który zamierza tworzyć 12 gmin za główne zadanie stawia sobie podejmowanie działań z zakresu ochrony środowiska, przede wszystkim gospodarcze wykorzystywanie odpadów i ścieków albo skuteczne ich unieszkodliwianie czy likwidację. Utworzenie Związku ma umożliwić realizację wspólnego przedsięwzięcia - wybudowania zakładu utylizacji odpadów oraz uzyskanie na ten cel środków z Funduszy Unii Europejskiej.
- zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2003. Do budżetu wprowadzono dodatkowe środki m.in. z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej (30.815zł), refundacji przez Wojewodę Wielkopolskiego kosztów budowy oświetlenia ulicy Boreckiej (106.033zł) oraz dofinansowania zakupu i montażu wagi samochodowej wraz z osprzętem na wysypisku odpadów komunalnych w Orli z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej" (14.000zł). Ponadto dokonano przesunięć w celu urealnienia dochodów i wydatków w związku z tym, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie wpłaciła w terminie środków z Funduszu SAPARD stanowiących częściowy zwrot kosztów poniesionych na budowę drogi Koźmin Wlkp. - Biały Dwór. Środki te wpłynąć mają dopiero w 2004r.
Informacja z XI sesji Rady Miejskiej