Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Informacja z III sesji Rady Miejskiej


W dniu 30.12.2002r. odbyła się III sesja Rady Miejskiej. Głównym punktem porządku obrad było uchwalenie budżetu na 2003rok. Przyjęty jednogłośnie budżet zakłada dochody w kwocie 14.911.540zł. W kwocie tej uwzględnione są dotacje przyznane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz własnych zadań bieżących gminy w łącznej wysokości 868.673zł. Z kolei subwencja ogólna ma wynieść 7.330.174zł.
Natomiast wydatki budżetu przyjęto na poziomie 13.313.290zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 725.571zł na budowę drogi Koźmin Wlkp. - Biały Dwór, na którą istnieje możliwość otrzymania ze środków pomocowych SAPARD zwrotu poniesionych wydatków do 50% wartości zadania. Nadwyżka dochodów nad wydatkami - 1.598.250zł - przeznaczona została na spłatę kredytów zaciągniętych na budowę oczyszczalni, kolektora zbiorczego ścieków oraz sal gimnastycznych przy Gimnazjum.
Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 40.830zł
(ponad połowę środków pochłonie obowiązkowa składka na Izby Rolnicze, pozostałą część planuje się przeznaczyć m.in. na prowizję dla sołtysów za wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt),
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 956.021zł
(remonty cząstkowe i utrzymanie dróg i ulic oraz wspomniana wcześniej budowa drogi Koźmin Wlkp. - Biały Dwór),
TURYSTYKA - 6.000zł
(dofinansowanie działalności PTTK i ZHP),
GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 82.160zł
(utrzymanie komunalnej substancji mieszkaniowej, koszty wycen nieruchomości),
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 55.820zł
(opracowania geodezyjno-kartograficzne, opłaty notarialne i sądowe),
ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 1.868.508zł
(pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej i Urzędu Miasta i Gminy, współpraca gmin, promocji miasta i gminy, diety sołtysów),
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 2.024zł
(aktualizacja rejestru wyborców),
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 102.400zł
(utrzymanie ochotniczych straży pożarnych, organizacja zawodów sportowo-pożarniczych, obchodów św. Floriana, obrona cywilna),
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 277.376zł
(odsetki od kredytów i pożyczek),
RÓŻNE ROZLICZENIA - 30.762zł
(rezerwy ogólne i celowe),
OŚWIATA I WYCHOWANIE - 5.872.320zł
(utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, oddziałów przedszkolnych przy szkołach, koszty dowozu uczniów do szkół, zakup nagród w konkursach organizowanych w szkołach),
OCHRONA ZDROWIA - 131.500zł
(realizacja programu rozwiązywania problemów alkoholowych),
OPIEKA SPOŁECZNA - 1.501.386zł
(zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, dodatki mieszkaniowe),
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 1.043.885zł
(utrzymanie świetlic szkolnych i przedszkoli),
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 619.628zł
(oczyszczanie miasta i wsi, utrzymanie zieleni, koszty oświetlenia ulic, placów i dróg, utrzymanie targowiska miejskiego, koszty związane z robotami publicznymi),
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 517.736zł
(dotacja do działalności Gminnego Zespołu Instytucji Kultury i Kultury Fizycznej i funkcjonujących przy nim zespołów artystycznych, Muzeum i wydawnictwa "Szkice Koźmińskie", utrzymanie świetlic wiejskich),
KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 204.934zł
(dofinansowanie działalności klubów sportowych, organizacji masowych imprez sportowych, utrzymania basenu).

Ponadto Rada Miejska przyjęła uchwały w następujących sprawach:
- zmian w budżecie na rok 2002. Zmiany spowodowane zostały głównie zwiększeniem dotacji celowej na sfinansowanie oświetlenia dróg, dla których gmina nie jest zarządcą oraz przyznaniem środków na sfinansowanie nowych punktów świetlnych przy drodze krajowej w miejscowości Czarny Sad.
- ustalenia wydatków w budżecie miasta i gminy Koźmin Wlkp., które w 2002r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. Za wydatek taki uznano wykup gruntów pod budowę obwodnicy. Uchwała umożliwia wykorzystanie na ten cel środków w 2003r.
- zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zaoszczędzone środki planowane na wspomaganie instytucji służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, abonowanie pism i materiałów oraz działalność promującą zdrowy styl życia (łącznie 10.000zł)
postanowiono przeznaczyć na pomoc rodzinom z problemami alkoholowymi.
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wlkp. Przystąpienie do sporządzania nowego planu jest ustawowym warunkiem umożliwiającym kolejne przedłużenie ( na 1 rok) ważności dotychczasowego planu.
- uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Regulamin dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Koźmińskie Usługi Komunalne sp. z o.o. w Koźminie Wlkp.