Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Informacja z II sesji Rady Miejskiej

W dniu 16 grudnia 2002r. odbyła się II sesja Rady Miejskiej. Sesję zdominowała problematyka podatkowa. Rada przyjęła bowiem uchwały określające stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2003. Przedstawiają się one następująco.
Podatek rolny - średnią cenę skupu żyta stanowiącą podstawę obliczania podatku rolnego ustalono na poziomie 33,45zł/q. Oznacza to przyjęcie ceny ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Jednocześnie oznacza to, że podatek od 1 ha przeliczeniowego gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego (równowartość pieniężna 2,5 q żyta) będzie niższy od tegorocznego o 7,80zł.
Wskutek zmiany ustawy o podatku rolnym podatkiem tym objęte zostaną również grunty nie wchodzące w skład gospodarstwa rolnego, ale stanowiące - wg ewidencji gruntów i budynków - użytki rolne. Dotychczas takie grunty objęte były podatkiem od nieruchomości. Od 2003r. posiadacze tych gruntów płacić będą podatek rolny w wysokości równowartości pieniężnej 5q żyta od 1 ha fizycznego. Oznacza to dla nich znaczne zmniejszenie obciążenia podatkowego.

Podatek leśny - średnią cenę sprzedaży drewna stanowiącą podstawę obliczania podatku leśnego ustalono na poziomie 52,20zł za 1m3.

Podatek od nieruchomości :
a) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części - 0,35zł,
b) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 11,99zł,
c) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 6,65zł,
d) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,46zł,
e) od 1m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części - 3,16zł,
f) od budowli - 2% ich wartości,
g) od 1m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,41 zł,
h) od 1m2 pozostałych gruntów - 0,054zł
Przyjęte stawki są wyższe od obowiązujących o 2,8%, czyli wskaźnik inflacji.

Formularze podatkowe - Rada określiła wzory deklaracji i informacji, składanych przez podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości o posiadanych gruntach, lasach i budynkach w celu prawidłowego opodatkowania. Zgodnie z nowelizacją ustaw podatkowych informacje składane będą przez osoby fizyczne w razie wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego (w terminie 14 dni). Natomiast deklaracje składać będą osoby prawne i spółki nie mające osobowości prawnej corocznie do 15 stycznia.

Podatek od posiadania psów - stawka roczna wynosi 9 zł za każdego psa. W przypadku nabycia psa po 30 czerwca roku podatkowego - pobiera się połowę stawki. Podatek jest płatny bez wezwania do 15 maja lub w ciągu 14 dni od nabycia psa w kasie Urzędu Miasta i Gminy oraz u sołtysów.

Podatek od środków transportowych - obecne stawki podatku podniesiono o wskaźnik inflacji tj. 2,8% z zaokrągleniem do pełnych złotych. Względy techniczne (znaczna liczba stawek podatku) nie pozwalają na ich publikację. Zainteresowanych odsyłamy do Urzędu Miasta i Gminy. Stawki podatku obowiązujące w 2002 roku można znaleźć na stonach internetowych - [kliknij]

Opłata targowa - dzienne stawki opłat targowych od osób i jednostek dokonujących sprzedaży na targowisku w roku 2003 będą wynosić:
1)przy sprzedaży: płodów rolnych z samochodu, przyczepy, wozu - 8,75 zł, pozostałych towarów od jednego stanowiska - 18,50 zł,
2)przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, wiadra, skrzynki, z wózka ręcznego, roweru - 4 zł,
3)przy sprzedaży wieńcy i kwiatów w związku z dniem 1 listopada - 26 zł.


Zmiana uchwały w sprawie opłaty administracyjnej - z grona czynności objętych tą opłata usunięto sporządzenie przez burmistrza lub sekretarza gminy protokołu zawierającego ostatnia wolę spadkodawcy. Ta forma testamentu została bowiem, na mocy ustawy, objęta opłatą skarbową w wysokości 15zł.

Drugi liczny blok uchwał poświęcony był sprawom organizacyjnym, związanym z nową kadencją Rady.
Zmiany w Statucie Gminy Koźmin Wlkp. - wprowadzono zapis "Patronem Ziemi Koźmińskiej jest św. Wawrzyniec"(zgodnie z jedną z ostatnich uchwał poprzedniej Rady Miejskiej). Ze względu na zmniejszenie liczby radnych dokonano zmniejszenia do trzech liczby stałych komisji Rady. Uściślono pojęcie sesji nadzwyczajnej oraz wprowadzono zapis mówiący, że radny może należeć tylko do jednego klubu.

Powołanie stałych Komisji Rady i wybór ich przewodniczących - powołano następujące Komisje: Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych- przewodniczący Janusz Burdziąg; Spraw Społecznych - przewodniczący Hieronim Gabryelczyk; Rewizyjna - przewodniczący Konrad Tomczak.

Zarządzenie wyborów sołtysów, rad sołeckich i rad osiedli - zebrania wyborcze planowane są na styczeń i luty 2003r. a ich dokładne terminy ustali Burmistrz Miasta i Gminy.

Ustalenie wynagrodzenia Burmistrza - ustalono wynagrodzenie w kwocie 6.040zł brutto oraz dodatek specjalny - wg najniższej stawki określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów - kwocie 1.124zł brutto. Oznacza to, że pensja netto Macieja Bratborskiego wynosić będzie 4.074zł. Burmistrzowi przyznano również miesięczny limit przebiegu kilometrów na jazdy lokalne wynoszący 300km. Do wykonywania pozostałych czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza upoważniono Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Zmiany w budżecie miasta i gminy na rok 2002 podyktowane zostały m.in. przyznaniem przez Wojewodę Wielkopolskiego dotacji celowych związanych z finansowaniem oświaty oraz zwiększeniem dotacji na oświetlenie dróg publicznych i wypłatę zasiłków z pomocy społecznej i dodatków mieszkaniowych. Ponadto Rada przeznaczyła środki m.in. na wykup gruntów pod budowę obwodnicy oraz na założenie dodatkowych lamp oświetleniowych i postawienie przystanku autobusowego.