Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
ISO w Urzędzie
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory parlamentarne 2011
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
 
Rada Miejska:Rada Miejska w Koźminie Wlkp.
ul. Przyjemskich 9,
63-720 Koźmin Wlkp.
e-mail:
radamiejska@kozminwlkp.pl

Zasady działania Rady Miejskiej
            Zgodnie z art.15 i 16 ustawy o samorządzie gminnym, organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest rada gminy. Rada gminy wybierana jest w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym. Kadencja rady trwa 4 lata. Jeżeli siedziba rady gminy znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy, rada nosi nazwę rady miejskiej.

            Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym do właściwości rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. W ust. 2 tego artykułu wymienione są sprawy, które należą do wyłącznej właściwości rady, m.in. : uchwalenie statutu gminy i budżetu gminy, uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych.

Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego rady w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale. Termin sesji, jej miejsce i porządek obrad podawane są do publicznej wiadomości. Sesje koźmińskiej Rady Miejskiej odbywają się w jej siedzibie przy ul. Przyjemskich 9. Każdy ma prawo wstępu na obrady Rady.

Poza wyjątkami określonymi w ustawie Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym.  Uchwały Rady podlegają nadzorowi wojewody. Ponadto uchwały związane z gospodarką finansową gminy podlegają nadzorowi regionalnej izby obrachunkowej.

            W celu kontroli działalności burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy rada powołuje komisję rewizyjną. Komisja ta opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje do rady gminy z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium burmistrzowi Komisja ta wykonuje także inne zadania w zakresie kontroli, zlecone przez Radę. Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej określa statut gminy.

            Ponadto Rada może powoływać ze swego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając ich przedmiot działania i skład ustawowy. Komisje podlegają radzie gminy, przedkładając jej plan pracy i sprawozdania z działalności.Data ostatniej modyfikacji: 2014-12-10
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz