Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2024-07-21 ( Imieniny: Danieli, Wawrzyńca)

BIP - Koźmin Wielkopolski - Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2024-2027

Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2024-2027

Zawiadamia się, że do dnia 13 października 2023 r. można dokonywać dodatkowych zgłoszeń na ławnika do Sądu Rejonowego w Krotoszynie.

Zgodnie z informacją Prezesa Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 20 września 2023 r. do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania Sądu rejonowego w Krotoszynie niezbędny jest wybór jednego ławnika.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim po 13 października 2023 r. pozostaną bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.


Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 217)

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.

UWAGA: Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są:

 • prezesi właściwych sądów;
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty opatrzone aktualną datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

 1.  informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 2. .oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3.  oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5.  dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzony aktualną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu pozostawia się bez dalszego biegu.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Wyboru ławników dokona Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim w głosowaniu tajnym.

Karta zgłoszenia oraz druki dokumentów są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

Zgłoszenie należy złożyć w biurze Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim, ul. Borecka 23, pokój nr 12.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr tel. 62 7216640 lub 62 7219323

Burmistrz
Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

(-) Maciej Bratborski

Załączniki

Autor: Monika Bartkowiak

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-09-29 14:19przez: Monika Bartkowiak
Opublikowano:2023-09-29 15:31przez: Agnieszka Flejsierowicz
Zmodyfikowano:2024-04-02 15:30przez:
Podmiot udostępniający: BIP - Koźmin Wielkopolski
Odwiedziny:957

Rejestr zmian

 • [2024-04-02 15:30:24]Kontrola
 • [2023-09-29 14:25:50]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2023-09-29 14:24:57]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja d
 • [2023-09-29 14:21:05]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2023-09-29 14:04:25]Agnieszka FlejsierowiczUtworzenie informacji

Banery/Logo