Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Czwartek, 2022-12-01 ( Imieniny: Blanki, Edmunda)

BIP - Koźmin Wielkopolski - OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wlkp.

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wlkp.

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503), oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Koźminie Wlkp. Uchwały nr XL.290.2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koźmin Wlkp. obejmującej działki o nr ewid. 73/4, 74, 75 położone w obrębie geodezyjnym Biały Dwór wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta. Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta, ul. Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wlkp. w terminie do 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 39 oraz 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta, oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@kozminwlkp.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy.


Burmistrz
/-/ mgr inż. Maciej Bratborski

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia nr 2016/679 informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp., ul. Stary Rynek 11 , 63-720 Koźmin Wlkp. sekretariat@kozminwlkp.pl
2. Urząd będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub s.u.k.z.p. na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz realizacją przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod nr 61 7216181, za pomocą poczty elektronicznej na adres sekretariat@kozminwlkp.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

Ogłoszenie

Autor: Konrad Borowski

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-09-21 15:38przez: Konrad Borowski
Opublikowano:2022-09-21 15:41przez: Agnieszka Flejsierowicz
Zmodyfikowano:2022-09-21 15:40przez: Agnieszka Flejsierowicz
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
Odwiedziny:60

Rejestr zmian

  • [2022-09-21 15:40:24]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
  • [2022-09-21 15:35:23]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych

Banery/Logo