Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Czwartek, 2022-12-01 ( Imieniny: Blanki, Edmunda)

BIP - Koźmin Wielkopolski - Nabór na stanowisko do spraw planowania przestrzennego II

Nabór na stanowisko do spraw planowania przestrzennego II

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ogłasza nabór na stanowisko do spraw planowania przestrzennego w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

 

 

Wymagania niezbędne:

 1.  obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej lub obywatelstwo innego państwa, o którym mowa w art. 11 ust. 2  ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać   zatrudniona, jeżeli posiada potwierdzenie znajomości języka polskiego dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),
 2.     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3.      kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo  ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4.     nieposzlakowana opinia,
 5.     posiada co najmniej wykształcenie średnie techniczne.

Wymagania dodatkowe:

 1.    znajomość problematyki samorządowej,
 2.    znajomość ustaw:  z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego, z dnia  8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym, z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i przepisów wykonawczych  do tych ustaw oraz uchwał Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim, w tym zakresie, 
 3.     mile widziany staż pracy w administracji  samorządowej,
 4.      umiejętność korzystania z aplikacji biurowych pakietu MS Office oraz programów do obsługi poczty elektronicznej i internetu,
 5.      umiejętność pracy w warunkach okresowego spiętrzenia zadań,
 6.       umiejętność pracy w zespole,
 7.       prawo jazdy kategorii „B” i samochód do dyspozycji,
 8.       mile widziana znajomość zasad kosztorysowania robót budowlanych,
 9.       preferowane wykształcenie wyższe o kierunku: gospodarka przestrzenna, architektura, geodezja lub pokrewne lub wykształcenie wyższe techniczne i co najmniej 1 rok pracy w obszarze związanym z zagadnieniami z zakresu gospodarki przestrzennej, architektury,  geodezji lub pokrewnymi.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1.  Planowanie terenów inwestycyjnych, współdziałanie z innymi podmiotami realizującymi inwestycje na terenie gminy.
 2.  Przygotowywanie materiałów do sporządzania zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 3. Przygotowywanie materiałów do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich zmian
 4. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 5.  Opiniowanie zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego.
 6. Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu.
 7. Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.
 8. Opiniowanie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (lub ich zmian) sąsiednich gmin.
 9. Planowanie i obsługa administracyjna inwestycji prowadzonych przez Gminę, w tym opracowywanie SIWZ oraz współpraca w tym zakresie ze stanowiskiem ds. inwestycji.
 10. Opracowywanie i aktualizacja dokumentów planistycznych m.in. takich jak wieloletni plan inwestycyjny, program opieki nad zabytkami.
 11. Współpraca ze stanowiskiem ds. ochrony środowiska w szczególności w zakresie realizacji ustawy o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania
  na środowisko.
 12. Przygotowanie, prowadzenie i rozliczanie inwestycji realizowanych przez Gminę  Koźmin Wielkopolski.
 13.  Realizacja zadań związanych z ochroną krajobrazu.
 14. Opracowywanie propozycji do projektu budżetu w zakresie zadań realizowanych na stanowisku.
            

Informacja o warunkach pracy:

 1.  Praca w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11,   w biurze znajdującym się na pierwszym piętrze.  
 2. Czas pracy – 8 godzin na dobę – 40 godzin tygodniowo, /od poniedziałku do piątku, od godz. 8.00 do  godz. 16.00.
 3.  Bezpośredni kontakt z klientami, wysiłek umysłowy.
 4.  Stanowisko wymaga pracy przy komputerze.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w kwietniu 2022 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • świadectwo potwierdzające posiadane wykształcenie lub dyplom ukończenia uczelni, 
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw i praw publicznych.

Dokumenty należy przesłać lub złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11, biuro nr 13 do 20 maja 2022 r. do godz. 1000  (decyduje data wpływu      
do Urzędu) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. planowania przestrzennego”.

                        

 Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie docx.

Kwestionariusz osoby ubiegające się o zatrudnienie pdf.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informacja o wynikach naboru

                                                                                      

 

 

Autor: Irena Maroszek

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-05-05 13:41przez: Irena Maroszek
Opublikowano:2022-05-05 12:54przez: Agnieszka Flejsierowicz
Zmodyfikowano:2022-05-31 12:53przez: Agnieszka Flejsierowicz
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
Odwiedziny:655

Rejestr zmian

 • [2022-05-31 12:53:31]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-05-31 12:51:30]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-05-05 13:59:30]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2022-05-05 13:20:21]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych

Banery/Logo