Deklaracja dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Oświadczenie w sprawie dostępności

 

Gmina Koźmin Wielkopolski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej bip.kozminwlkp.pl zgodnie z  Ustawą  z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523
z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

 

W Gminie na stronie bip.kozminwlkp.pl przeprowadzono samocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa bip.kozminwlkp.pl spełnia wymagania w 99,96 %.

 

Status pod względem zgodności

 

Strona internetowa dostępna jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej: 

  1. Niektóre linki nie zawierają tekstu ani tytułu

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

 

  1. 1.Publikacja strony bip.kozminwlkp.pl  2020.09.23 .

 

  1. 2.Osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony jest:   Agnieszka Flejsierowicz

 

  1. 3.Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony:   Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wielkopolski 

 

  1. 4.Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony:   tel. 62 7210347

 

  1. 5 Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony: email:promocja@kozminwlkp.pl  1. 6 Strona aktualizowana na bieżąco.

 

  1. 7 Gmina dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowe była na poziomie WCAG 2.0.

 

  1. 8 Na stronie głównej zawarte są dane teleadresowe instytucji

 

 

 

 

Dostępność architektoniczna obiektów Gminy

 

  Urząd Gminy w Koźminie Wielkopolskim mieści się w dwóch lokalizacjach: budynek przy ul. Stary Rynek 11 oraz budynek przy ul. Przyjemskich 9.

 

 • Budynek przy ul. Stary Rynek 11 nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Jest możliwość skorzystania z domofonu i poproszenia urzędnika o podejście  do klienta.
 • Wejście do budynku przy ul. Stary Rynek 11 nie zawiera podjazdu umożliwiającego wjazd do Urzędu dla osób niepełnosprawnych.
 • Budynek przy ul. Przyjemskich 9 ma podjazd do wózków inwalidzkich i jest częściowo przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • W budynkach nie ma wind umożliwiających wjazd na wszystkie poziomy budynków.
 • W pobliżu budynków są wydzielone miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych.
 • Nad wejściem do budynków nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Do budynków można wejść z psem asystującym.
 • W Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego. 

 

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 

 

  • Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.

 

  • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.Istnieje możlwość zmiany kontrastu strony za pomocą ikony  kontrast

 

  • Zadbano o możliwość zmiany wielkości czcionki. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.Istnieje możliwość zmiany czcionki strony za pomocą ikon  A, A+, A++

 

  • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,

 

  • Dokładamy starań  by zdjęcia i grafiki w serwisie posiadały  zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

 

  • Serwis jest rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA

 

Procedura wnioskowa-skargowaKażdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich:


al. Solidarności 77


00-090 Warszawa


Telefon 22 55 17 700


e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl


https://www.rpo.gov.pl/


Audytor: Irena MaroszekData sporządzenia Deklaracji Dostępności 2020-09-23

 

Data aktualizacji strony 2020-09-23 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim
Data utworzenia:2020-09-23
Data publikacji:2020-09-23
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Flejsierowicz
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Flejsierowicz
Liczba odwiedzin:232