Zasiłek szkolny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Podstawa prawna

 • Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zmianami),
 • Ustawa z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2020r. pozycja 1327),
 • Uchwała Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 28,06,2013r. w spawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013r. poz 4885 z późn. zmianami)

I. WYMAGANE DOKUMENTY

- wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego (F-RO-02/01) wraz z zaświadczeniami dokumentującymi wystąpienie zdarzenia losowego.

II. OPŁATY

Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI

30 dni

IV. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ

Referat Oświaty – pokój nr 14, tel. 62 72 19 355

V. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

 1.  Wnioski składa się w Referacie Oświaty Urzędu Miasta i Gminy w terminie do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.
 2. Złożone wnioski zostają zaopiniowane przez Gminną Komisję Stypendialną.
 3. Rozpatrzenie wniosku następuje w formie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

VII. UWAGI

Za zdarzenia losowe uprawniające do wystąpienia o zasiłek uznaje się w szczególności:

 1. brak dochodu w rodzinie spowodowany nagłą utratą pracy rodzica (rodziców)
 2. nagłą chorobę lub śmierć członka rodziny
 3. inne zdarzenia losowe (pożar, zalanie mieszkania, klęski żywiołowe itp.)

Formularze

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim
Data utworzenia:2020-09-23
Data publikacji:2020-09-23
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Głuch
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Flejsierowicz
Liczba odwiedzin:147