Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Podstawa prawna

 • ustawa z 6.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U.  Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY

- wniosek o udostępnienie informacji publicznej (F-OSO-15/01),

II. OPŁATY

Opłata skarbowa - nie pobiera się.
Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej Gmina ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym na wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku Gmina może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

III. TERMIN ODPOWIEDZI

- bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku,

- jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej Gmina ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym na wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku – po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy o wysokości opłaty, chyba że wnioskodawca w tym terminie dokona zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

IV. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ

 • Referat Finansów i Podatków,
 • Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej,
 • Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich,
 • Referat Oświaty,
 • Urząd Stanu Cywilnego
  - w zakresie swojej właściwości rzeczowej.

V. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

 1. Udostępnienie informacji następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem.
 2. Jeżeli jednak środki techniczne, którymi dysponuje Urząd Miasta i Gminy uniemożliwiają udostępnienie  informacji w sposób i w formie określonej we wniosku powiadamia się o tym pisemnie wnioskodawcę,  wskazując, w jaki sposób i w jakiej formie informacja może być udostępniona. Jeżeli  w terminie 14 dni od takiego powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji  w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.3) Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji Burmistrza Miasta i Gminy.

 VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

VII. UWAGI

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnej oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej.

Formularze

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim
Data utworzenia:2020-09-23
Data publikacji:2020-09-23
Osoba sporządzająca dokument:Irena Maroszek
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Flejsierowicz
Liczba odwiedzin:263