Działalność gospodarcza

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 1. wniosek o wpis do CEIDG
 2. wniosek o zmianę wpisu w CEIDG. Data powstania zmiany (RRRR-MM-DD)
 3. wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej
 4. wniosek o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej
 5. zawiadomienie o zaprzestaniu działalności gospodarczej

Podstawa prawna

 •  ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. 2019r. poz. 1292 z póżn.zm)
 • ustawa z dnia 6 marca 2018r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców  (Dz. 2018r. poz. 648)
 • ustawa z dnia 6 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. 2019r. poz. 1291 z póz.zm.)
 • ustawa z dnia 6 marca 2018r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w  obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. 2019r. poz. 1079 z póz.zm.)
 • ustawa z dnia 6 marca 2018r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej(Dz. 2018r. poz. 650)
 • ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz.U. 2018 poz.1629 z póź.zm)

I. WYMAGANE DOKUMENTY

•    CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI  O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek dotyczy osoby fizycznej podlegającej wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) Wniosek dotyczy również aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG.
•    Dowód osobisty do wglądu.

II OPŁATY

•    Nie pobiera się opłaty

III. TERMIN ODPOWIEDZI

nie później  niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku

IV KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ

Stanowisko ds. ewidencji podmiotów gospodarczych – pokój nr 10, tel. 62 72 19 330

V. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

•    Wpis do CEIDG polega na wprowadzeniu ww. danych do systemu teleinformatycznego. Wpis będzie uważany za dokonany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Od czynności gminy polegających na przekształceniu wniosku na formę dokumentu elektronicznego i przesłaniu go do CEIDG nie przysługują środki odwoławcze, gdyż organem ewidencyjnym CEIGD jest Minister Rozwoju

VII. UWAGI

 • Po złożeniu wniosku CEIDG 1 przedsiębiorca otrzymuje potwierdzenie przyjęcia wniosku oraz po wprowadzeniu do systemu  teleinformatycznego informację z Centralnej Ewidencji I Informacji  o Działalności Gospodarczej .
 • Wniosek CEIDG i załączniki do wniosku www.ceidg.gov.pl
 • Sprawy przedsiębiorcy - Biznes.gov.pl

Formularze

Wniosek CEIDIG

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim
Data utworzenia:2020-09-23
Data publikacji:2020-09-23
Osoba sporządzająca dokument:Urszula Marciniak
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Flejsierowicz
Liczba odwiedzin:251