Zwrot podatku akcyzowego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO  ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),
 • ustawa z dnia 10.03.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 2188),
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20.12.2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2018 r., poz.2466),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18.12.2020 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 2435),
 • ustawa z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 362 ze zm.),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29.03.2010 r. w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  (Dz.U. Nr 53, poz. 312 ze zm.),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16.12.2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 254, poz. 1704),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 02.02.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis  w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2016 r., poz. 238).

I. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego  do produkcji  rolnej (F-PiK – 19/01).
 2. faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od:
       - 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. - w przypadku wniosku złożonego w I terminie  
       - 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. - w przypadku wniosku złożonego w II terminie
     W przypadku większej ilości faktur VAT – zestawienie faktur VAT sporządzić na załączniku do wniosku
       (F-PiK 19/02).
 3. w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła - dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej  siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. z 2020 r., poz. 2001).  
 4. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (F-PiK- 19/03).
 5. załącznik do formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie (F-PiK-19/04)

II. OPŁATY

Nie podlega opłacie skarbowej.
                  

III. TERMIN ODPOWIEDZI

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.

IV. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ

Stanowiska ds. podatków i opłat – biuro nr 1, tel. 62 72 19 335,

V. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

 1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z wymaganymi załącznikami składają producenci rolni (osoby fizyczne lub osoby prawne), będący posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym w terminach od 1 do 28 lutego i od 1 do 31 sierpnia danego roku.
 2. Decyzję przyznającą zwrot podatku akcyzowego wydaje Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski. Decyzja zawiera limit zwrotu, kwotę zwrotu oraz kwotę limitu pozostałą do wykorzystania.
 3. Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach:
  - od 1-30 kwietnia  – jeżeli wniosek został złożony w terminie od 1 do 28 lutego;
  - od 1-31 października – jeżeli wniosek został złożony w terminie od 1 do 31 sierpnia.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji przyznającej zwrot podatku akcyzowego lub decyzji odmawiającej zwrotu wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

VII. UWAGI

 1. Zwrot podatku przysługuje z tytułu posiadania gruntów rolnych położonych na obszarze Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, wg stanu określonego w ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Krotoszynie, na dzień 1 lutego danego roku.
 2. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania np. współwłasności, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze (współwłaściciele) wyrażą pisemną zgodę (nie dotyczy współmałżonków).
 3. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania zależnego (np. dzierżawy)
  i posiadania samoistnego (np. własność), zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu.
 4. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego- jako organ właściwy do prowadzenia i załatwiania spraw dotyczących przyznawania producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, stanowiącego pomoc publiczną- ma równocześnie obowiązek podawania do publicznej wiadomości w terminie  do dnia 31 maja roku następnego wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. g (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm).

Formularze

Wniosek

Zestawienie faktur

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Załącznik do informacji w związki z ubieganiem się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim
Data utworzenia:2020-09-23
Data publikacji:2020-09-23
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Robakowska
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Flejsierowicz
Liczba odwiedzin:291