Ulgi - brak pomocy publicznej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ulgi w podatkach i opłatach stanowiących dochody Gminy Koźmin Wielkopolski dla podatników, do których nie mają zastosowania przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, w formie

 • umarzania zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej,
 • odroczenia terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
 • rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 12.01.1991 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.),
 • uchwała Nr XXIV/152/2016 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 25 października 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej (Dz. Urz.Woj.Wlkp. z 2016 r. poz. 6284).

I. WYMAGANE DOKUMENTY

 Wniosek o udzielenie ulgi w formie:

 • odroczenia terminu płatności podatku – formularz F-PiK-08/01,
 • rozłożenia zapłaty podatku na raty – formularz F-PiK-08/02,
 • odroczenia zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę – formularz                        F-PiK-08/03,
 • rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę – formularz                   F-PiK-08/04,
 • umorzenia zaległości podatkowej wraz odsetkami – formularz F-PiK – 08/05,
 • umorzenia odsetek od zaległości podatkowych – formularz F-PiK – 08/06

może zostać złożony przez wnioskodawcę w przypadkach  uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

 W przypadku wnioskodawcy będącego osobą fizyczną:
  a) kserokopie dokumentów obrazujących sytuację materialno- bytową podatnika i członków jego             
      rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe (w tym kserokopie dowodów
      obrazujących uzyskiwane dochody i ponoszone wydatki),
  b) oświadczenie podatnika o stanie majątkowym – nieruchomościach i ruchomościach - formularz                               
       F-PiK – 08/07 .

W przypadku wnioskodawcy nie będącego osobą fizyczną:
  a) dokument poświadczający status prawny wnioskodawcy,
  b) dokumenty obrazujące kondycję finansową.

W przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy, złożone na formularzu pełnomocnictwa   szczególnego   lub istnienia pełnomocnictwa ogólnego.

II. OPŁATY

Opłata prolongacyjna: 50 % stawki odsetek za zwłokę ogłaszanych przez Ministra Finansów w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej „Monitor Polski” naliczonych za okres korzystania z odroczenia lub rozłożenia na raty.

III. TERMIN ODPOWIEDZI

Do 20 dni - jeśli sprawa może być rozpatrzona w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z wnioskiem, a w przypadku spraw wymagających postępowania wyjaśniającego – do 30 dni.

IV. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ

Stanowiska ds. podatków i opłat – pokój nr 1, tel. 62 7219 335.

V. FORMA  ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja administracyjna lub Postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia lub Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji .

VII. UWAGI

Odbiór decyzji może nastąpić w jednej z dwóch form, w zależności od woli wnioskodawcy: osobiście przez wnioskodawcę lub za pośrednictwem poczty.

Formularze

Odroczenie terminu płatności podatku
Rozłożenie na raty płatności podatku
Odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
Rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
Umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę
Umorzenie odsetek od zaległości podatkowych
Oświadczenie o stanie majątkowym

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim
Data utworzenia:2020-09-23
Data publikacji:2020-09-23
Osoba sporządzająca dokument:Hanna Plewińska
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Flejsierowicz
Liczba odwiedzin:271