Ulgi przedsiębiorcy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ulgi w podatkach i opłatach stanowiących dochody Gminy Koźmin Wielkopolski dla podatników, do których mają zastosowanie przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej w formie:

 • umarzania zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę,
 • odroczenia terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej  wraz z odsetkami za zwłokę,
 • rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 12.01.1991 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.),
 • ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362 ze zm.),
 • rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.),
 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.),
 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 360/2012 z 25 kwietnia 2012 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z dnia 26 kwietnia 2012 r.),
 • uchwała Nr XXIV/152/2016 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 25 października 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej (Dz. Urz.Woj.Wlkp. z 2016 r. poz. 6284).


I. WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o udzielenie ulgi w formie:

 • odroczenia terminu płatności podatku – formularz F-PiK-07/01
 • rozłożenia zapłaty podatku na raty – formularz F-PiK-07/02
 • odroczenia zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę – formularz F-PiK-07/03
 • rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę– formularz (F-PiK-07/04)
 • umorzenia zaległości podatkowej wraz odsetkami – formularz F-PiK-07/05
 • umorzenia odsetek od zaległości podatkowych – formularz F-PiK – 07/06

może zostać złożony przez wnioskodawcę w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. We wniosku należy określić rodzaj pomocy, o jaką podatnik występuje.

W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis do wniosku należy dołączyć:

a) pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie:
– formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę F-PiK- 07/07,
– załącznik do formularza informacji F-PiK- 07/08,
– kserokopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie podatnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie F-PiK-07/09,

b) pomoc de minimis:
– formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis F-PiK- 07/10 lub formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym F-PiK- 07/11,
– kserokopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie podatnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie F-PiK-07/09.

Kserokopie dokumentacji obrazującej kondycję finansową wnioskodawcy, w tym: sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości, rachunek zysków i strat, wykaz wymagalnych zobowiązań i należności lub PIT-y, rachunkową księgę przychodów i rozchodów itp. lub oświadczenie majątkowe (dotyczy rolników) F-PiK-07/12.

II. OPŁATY

Opłata prolongacyjna: 50 % stawki odsetek za zwłokę ogłaszanych przez Ministra Finansów w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej „Monitor Polski” naliczonych za okres korzystania z odroczenia lub rozłożenia na raty.

III. TERMIN ODPOWIEDZI

Do 20 dni - jeśli sprawa może być rozpatrzona w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z wnioskiem, a w przypadku spraw wymagających postępowania wyjaśniającego – do 30 dni.

IV. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ

Stanowiska ds. podatków i opłat – biuro nr 1, tel. 62 72 19 335.

V. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja administracyjna lub Postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia lub Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji .

VII. UWAGI

Odbiór decyzji może nastąpić w jednej z dwóch form, w zależności od woli wnioskodawcy: osobiście przez wnioskodawcę lub za pośrednictwem poczty.

Formularze:   

Odroczenie terminu płatności podatku

Rozłożenie na raty płatności podatku

Odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

Rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę

Umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

Umorzenie odsetek od zaległości podatkowej

Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę - pomoc de minimis w rolnictwie

Załącznik do formularza - pomoc de mininis w rolnictwie

Oświadczenie o pomocy de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (1407/2013)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym

Oświadczenie o stanie majątkowym

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim
Data utworzenia:2020-09-23
Data publikacji:2020-09-23
Osoba sporządzająca dokument:Hanna Plewińska
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Flejsierowicz
Liczba odwiedzin:276