Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Informacja z XXXIII sesji Rady Miejskiej

Informacja z XXXIII sesji Rady Miejskiej

 

XXXIII sesja Rady Miejskiej odbyła się 27 kwietnia 2006r. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2005 oraz zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej zarówno o samym sprawozdaniu, jak i wniosku Komisji Rewizyjnej, Rada Miejska jednogłośnie udzieliła Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu.

Budżet miasta i gminy był w trakcie 2005 roku dziewięciokrotnie nowelizowany przez Radę Miejską z uwagi na zmiany wysokości osiąganych dochodów oraz konieczność korekt wydatków. Na koniec roku plan dochodów wyniósł 17.956.205zł i był o 1.273.105zł (tj. o 7,09%) wyższy od budżetu początkowego. Natomiast ostateczny plan wydatków opiewał na 18.629.961zł i był o kwotę 2.521.861zł (tj. o 13,54%).wyższy od budżetu początkowego. Deficyt budżetu w wysokości 673.756,- zł został pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych.

Wykonanie dochodów budżetu na dzień 31.12.2005r. wyniosło 17.512.703zł, co odpowiada 97,53%. Natomiast po stronie wydatków wykonanie budżetu na ostatni dzień ubiegłego roku wynosiło 17.889.394zł, tj. 96,02% planu.

Ponadto podczas sesji przyjętych zostało 5 uchwał. Dotyczyły one:

- zmian w tegorocznym budżecie. Wydatki budżetu zwiększono o 297.065zł stanowiące wolne środki wynikające z rozliczenia ubiegłorocznego budżetu. Kwotę 240.250zł zabezpieczono jako wkład gminy w opracowanie dokumentacji projektowej budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sulmierzycach, która realizowana będzie w ramach Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy. Pozostałe środki przeznaczono na: wpłatę zgodnie z zawartym przez gminy powiatu krotoszyńskiego porozumieniem - na zakup lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP oraz zwiększenie rezerwy budżetowej.

- zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Wprowadzając nadwyżkę z ub. roku (29.143zł), zwiększono środki na pomoc rodzinom z problemami alkoholowymi, modernizację wiejskich boisk sportowych oraz organizację imprez i festynów.

- zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie inwestycji drogowych. Zgodnie z zapisami uchwały budżetowej kredyt wyniesie 1.750.000zł, a jego spłata nastąpi w latach 2007-2011. Uzyskane w ten sposób środki przeznaczone zostaną na: przebudowy dróg gminnych w Pogorzałkach Wielkich, Biały Dwór-Szymanów, Gościejew-Suśnia,  budowę drogi w Borzęciczkach (za parkiem), remonty dróg Orla-Sapieżyn oraz w Józefowie, budowę ciągu pieszego do cmentarza w Wałkowie, wykonanie przedłużenia ul. Kopernika do ul. Poznańskiej (jezdnia i chodnik), przebu-dowę ulic św. Wawrzyńca, Stawowej oraz odcinków ulic Przyjemskich i Wodnej.

- zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2004-2007. Zmiana wynika z wymogów formalnych związanych ze złożeniem wniosku o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przebudowy drogi Biały Dwór – Szymanów. Polega ona na kwotowym określeniu planowanego udziału własnego gminy oraz środków z Funduszu w kosztach realizacji inwestycji. Inwestycja szacowana jest na 545.000zł, a udział gminy – w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku – miałby wynieść 82.000zł.

- wyrażenia zgody na przejęcie od PKP niezabudowanej nieruchomości. Przejęcie blisko 1,70ha nieruchomości przy ul. Targowej nastąpi w zamian za zaległości podatkowe firmy wobec gminy wynoszące 99.821.10zł.


Data dodania dokumentu: 2006-05-08
Dodał(a): Mariusz Dymarski