Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Informacja z XXXII sesji Rady Miejskiej

XXII sesja Rady Miejskiej odbyła się 31 marca 2006r. Powiatowy Lekarz Weterynarii Marian Grządka przedstawił informację na temat zagrożeń związanych z ptasią grypą, natomiast Dominik Wawrzyńczak z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej złożył informację o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej w mieście i gminie w 2005r.

Podczas sesji Rada przyjęła 9 uchwał. Dotyczyły one następujących spraw:

- zmiany budżetu miasta i gminy. Budżet z jednej strony zmniejszono o kwotę 205.700zł (m.in. zmniejszenie dotacji na świadczenia rodzinne), z drugiej zaś zwiększono o 206.289zł dzięki dodatkowym środkom przekazanych z budżetu państwa w ramach subwencji oświatowej oraz dotacji na realizację stypendiów dla uczniów. W wyniku przeniesień dotychczasowych środków przeznaczono kwotę 50.000zł na budowę windy zewnętrznej przy budynku dużego szpitala.

- dofinansowania kosztów zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych.. Zakup prowadzony będzie w ramach porozumienia gmin powiatu krotoszyńskiego w latach 2006-2008. Każda z gmin będzie wpłacać corocznie po 23.000zł, a kolejność przydziału samochodów (dla dwóch gmin rocznie) ustali losowanie. Umożliwi to zakup pojazdów na bazie Forda Transita z dofinansowaniem Zarządu Głównego Zrzeszenia OSP oraz Funduszu Prewencyjnego PZU.

- uchwalenia gminnego programu program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2006. Celem programu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom nadużywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Fundusz programu stanowić będzie 150.000zł pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Główne zadania to: przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (Akcja Niebieska Linia oraz dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie - 11.690zł), organizowanie wypoczynku i dożywiania dzieci z rodzin objętych problemem uzależnień (50.000zł), działalność kulturalno-sportowa promująca zdrowy styl życia (50.000zł), finansowanie kosztów leczenia osób uzależnionych (12.500zł), prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży (12.500zł).

- zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Zaproponowane przez spółkę Koźmińskie Usługi Komunalne taryfy są o 2% wyższe od dotychczasowych z uwagi na wzrost cen materiałów i usług, opłat środowiskowych oraz płacy minimalnej. Nowe taryfy zaczną obowiązywać 1 maja. Stawki nowych taryf (bez podatku VAT):

× opłata abonamentowa miesięczna: 2,12zł dla wodomierzy o przekroju do 25mm oraz  4,24zł dla wodomierzy o przekroju powyżej 25mm.

× taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę (za 1m3 wody): 1,87zł za wodę pobraną na cele zaopatrzenia ludności, służby zdrowia, szkół i przedszkoli, jednostek kulturalno-oświatowych i kultury fizycznej oraz na cele produkcji rolnej i hodowlanej, 2,05zł dla odbiorców pozostałych kategorii,

× taryfa zbiorowego odprowadzania ścieków (za 1m3 ścieków): 2,77zł - dla ludności, służby zdrowia, szkół i przedszkoli, jedn. kulturalno-oświatowych i kultury fizycznej,  3,82zł - dla użytkowników pozostałych kategorii.

- zmiany uchwały Rady Miejskiej z 30.06.2004r. dotyczącej stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. Zmiana, którą wymusiła nowelizacja ustawy o drogach publicznych, polega na zastąpieniu jednorazowej opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym opłatą coroczną.

- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na cele jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowo-usługowego i usług oświaty w Koźminie Wlkp. Zmiana przeznaczenia terenu ograniczonego ulicami Łączną, Poznańską, Kopernika i torem kolejowym pozwoli na wytyczenie nowych działek budowlanych.

- zbycia nieruchomości. Do sprzedaży w drodze przetargu przeznaczono działkę o pow. 0,231ha przy ul. Przyjemskich 20. Znajdujący się na niej budynek - ze względu na stan techniczny - nadaje się do rozbiórki.

- ustanowienia służebności gruntowej. Wyrażono zgodę na ustanowienie służebności przejścia i przejazdu na nieruchomości położonej w Czarnym Sadzie (działka nr 104/2). Umożliwi to dojazd do sąsiedniej działki nr 104/2.

- przeprowadzenia akcji deratyzacyjnej na terenie miasta i gminy.

 

Ponadto Rada przyjęła apel o wydłużenie terminu realizacji płyt obornikowych i zbiorników na gnojowicę, dotowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W kierowanym do Agencji oraz Ministerstwa Rolnictwa apelu wskazano, że obecny, roczny okres realizacji jest zbyt krótki z uwagi na ograniczoną liczbę podmiotów wykonujących tego typu roboty budowlane.


Data dodania dokumentu: 2006-04-07
Dodał(a): Mariusz Dymarski