Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Informacja z XXXI sesji Rady Miejskiej

XXXI sesja Rady Miejskiej odbyła się 10 lutego. Radni zapoznali się ze sprawozdaniami z prac poszczególnych Komisji w roku 2005 i ustalili plany ich pracy na rok bieżący.
W trakcie sesji Rada przyjęła dwie uchwały stanowiące akty prawa miejscowego. Są nimi:

 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Określa on m.in.:

- minimalny poziom usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, do świadczenia których zobowiązane jest przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne,

- obowiązki odbiorców,

- szczegółowe warunki i tryb zawierania oraz rozwiązywania umów z odbiorcami,

- sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach,

- warunki przyłączania do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

- sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wykonanego przyłącza,

- standardy obsługi odbiorców usług,

- sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości świadczonych usług lub ich odpowiednich parametrów,

- warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy. Zakres nowego regulaminu jest bardzo szeroki. Określa on:

- wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości (obowiązki właścicieli nieruchomości oraz najemców i właścicieli lokali),

- rodzaje i minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych,

- sposób i częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego,

- obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku,

- wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej,

- obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania,

- sankcje karne (karę grzywny) za nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z regulaminu.

Oba regulaminy wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

           

Ostatnimi uchwałami dokonano zmian budżetu miasta i gminy oraz rocznego programu współpracy Gminy Koźmin Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi. Nowelizacja budżetu sprowadzała się do zmiany nazewnictwa jednego z zadań. Określenie „Remont dachu szpitala” zastąpiono wyrażeniem „Prace termomodernizacyjne budynków szpitalnych”. Zmiana ta ma umożliwić ubieganie się o środki finansowe w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Natomiast w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi uściślono formy, w jakich gmina może zlecać organizacjom realizowanie zadań publicznych oraz zasady monitorowania współpracy w zakresie realizacji przez organizację tych zadań.


Data dodania dokumentu: 2006-02-14
Dodał(a): Mariusz Dymarski