Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Informacja z XXVIII sesji

XXVIII sesja Rady Miejskiej odbyła się 28 października 2005r. Podczas sesji Rada przyjęła uchwały dotyczące następujących spraw:

a)      zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2005. Budżet zwiększono o 149.882zł, wprowadzając m.in. kwotę 105.000zł dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę dróg w Gościejewie i Borzęciczkach,  kwotę 17.400zł dotacji otrzymanej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, ponadplanowe wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach oraz opłat za przyłącza do istniejących wodociągów. Środki te oraz środki zaoszczędzone na realizowanych zadaniach inwestycyjnych przeznaczono na: budowę drogi gminnej Góreczki-Zimnowoda (101.684zł), budowę ciągu pieszo-jezdnego w Wałkowie (1.309zł), przebudowę ul. Południowej w Koźminie Wlkp. (60.000zł), przebudowę drogi Biały Dwór – Szymanów (5.250zł), położenie dywanika asfaltowego na poszerzeniach drogi w Borzęciczkach (17.000zł), remonty cząstkowe ulic i dróg gminnych (44.500zł) oraz nieprzewidziane roboty drogowe i kanalizacyjne (30.500zł). Dodatkowe 15.500zł przeznaczono na przebudowę ulicy Wierzbowej.

b)      udzielenia dotacji Powiatowi Krotoszyńskiemu. Uchwała ta ponownie reguluje dotację w wysokości 2.184zł na zakup profesjonalnego wyposażenia dla tzw. grupy realizacyjnej istniejącej w Komendzie Powiatowej Policji. Koszty wyposażenia tej grupy poniosą Starostwo Powiatowe (50%) oraz gminy wchodzące w skład Powiatu (drugie 50% podzielone na gminy proporcjonalnie do liczby mieszkańców).

c)       ustalenia regulaminu na rok 2006 określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Koźmin Wielkopolski. Nowelizacja Karty Nauczyciela nałożyła na gminę obowiązek corocznego ustalania regulaminu. Obecnie przyjmowany regulamin zawiera te same uregulowania, co przyjęty na rok 2005. Zgodnie z opinią Związku Nauczycielstwa Polskiego dokonano jedynie korekty wysokości dwóch dodatków. Wysokość dodatku dla opiekuna stażu zmniejszono z 50 do 30zł, a wysokość dodatku dla wychowawcy klasy podwyższono z 25 do 27zł.

d)      wprowadzenia zmian do regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski. Z regulaminu usunięto zapis przewidujący ograniczenie okresu przyznania stypendium w przypadku gdy liczba wniosków o stypendium będzie co najmniej dwa razy większa od miesięcznej liczby minimalnych stypendiów, którymi dysponuje gmina. Zmiana pozwoli na wsparcie większej grupy rodzin, które ubiegać się będą o stypendium uczniowskie.

e)      zaopiniowania planu aglomeracji Koźmin Wielkopolski. Rada wyraziła pozytywną opinie o planie aglomeracji Koźmin Wlkp., niezbędnym dla wpisania w Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych. W oparciu o wpis aglomeracji do Programu gmina będzie mogła ubiegać się o środki pomocowe na budowę kanalizacji.

f)        opinii o celowości modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Rada pozytywnie zaopiniowała celowość modernizacji dróg we wsiach Józefów i Pogorzałki Wielkie oraz drogi Gościejew-Suśnia. Uchwała ta umożliwia starania o dofinansowanie modernizacji powyższych dróg z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

g)      przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Orla. Uchwała przewiduje sporządzenie planu dla działek nr 76 i 77. Przedmiotem planu będzie przeznaczenie w/w działek na cele jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego.

h)      zamiany nieruchomości gruntowych. Rada wyraziła zgodę na zamianę gruntów z firmą „Henmar”. Zamianie podlegać będzie gminna działka o pow. 1088m2 planowana niegdyś jako połączenie ul. Czypickiego z ul. Przemysłową, a obecnie rozdzielająca zakład firmy. Firma przekaże w zamian działkę o pow. 770m2 w rejonie ulic Kopernika i Poznańskiej, która umożliwi połączenie tych ulic. Z tytułu zamiany dokonana zostanie dopłata odpowiadająca różnicy wartości nieruchomości.

i)        zbycia nieruchomości gruntowej. Do zbycia przeznaczone zostały cztery nieruchomości. Działka nr 1263/9  o pow. 321m2 położona na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Bractwa Kurkowego oraz działka nr 316/2 o pow. 220m2 położona przy ul. Poznańskiej zbyte zostaną w drodze przetargowej. Natomiast działka nr 146/1 o pow. 0,67ha położona w Lipowcu zbyta zostanie na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych, a działka nr 1258/1 o pow. 380m2 u zbiegu ulic Lipowej i Kobylińskiej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na powiększenie sąsiedniej nieruchomości.


Data dodania dokumentu: 2005-11-07
Dodał(a): Mariusz Dymarski