Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Informacja z XXVI sesji Rady Miejskiej

XXVI sesja Rady Miejskiej odbyła się 12 września 2005r. W jednym z pierwszych punktów burmistrz Maciej Bratborski przedstawił informację z wykonania budżetu miasta i gminy za pierwsze półrocze. Budżet po stronie dochodów został wykonany w 52,71%, również wykonanie poszczególnych działów dochodów budżetu oscyluje wokół 50%. Natomiast wydatki budżetu osiągnęły na półmetku poziom 45,72%. Na niższe wykonanie wydatków wpływ miało niski stopień realizacji zadań inwestycyjnych - najbardziej kosztowne inwestycje drogowe realizowane są bowiem w trakcie drugiego półrocza. Rada jednogłośnie przyjęła informację z wykonania budżetu za I półrocze.

W kolejnym punkcie Rada rozstrzygała skargę wniesioną przez Panią Annę Kulińską na działalność Burmistrza w sprawie przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Podczas wcześniejszej sesji - zwołanej w trybie nadzwyczajnym rozpatrzenie skargi Rada przekazała Komisji Rewizyjnej. Komisja ta po zapoznaniu się z dokumentacją, wizytacji terenu oraz rozmowach ze skarżącą, Prezesem Koźmińskich Usług Komunalnych oraz Burmistrzem ustaliła przebieg procesu uzyskania przez skarżącą pozwolenia na podłączenie do sieci wodociągowej (podłączenie do sieci kanalizacyjnej nie wymaga zgody Burmistrza), oraz wykonania przez KUK przyłącza wodnego i kanalizacyjnego. Na tej podstawie Rada przyjęła zaproponowaną przez Komisję uchwałę uznającą skargę za nieuzasadnioną.

Ponadto Rada Miejska przyjęła następujące uchwały:
a) zmian w budżecie Miasta i Gminy na rok 2005. Do budżetu wprowadzono kwotę 81.015zł, z czego zdecydowaną większość stanowi dotacja ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekompensująca utracone dochody podatkowe gminy w związku z ustawową ulga dla zakładów pracy chronionej. Część środków (50.000zł) przeznaczono na utrzymanie zieleni w miastach i gminach, reszta powiększyła rezerwę ogólną budżetu.
b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu na zakup profesjonalnego wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie. Uchwałą Rada wyraziła zgodę na przekazanie 2.184zł na zakup profesjonalnego wyposażenia dla tzw. grupy realizacyjnej istniejącej w Komendzie Powiatowej Policji. Koszty wyposażenia tej grupy poniosą Starostwo Powiatowe (50%) oraz gminy wchodzące w składa Powiatu (drugie 50% podzielone na gminy proporcjonalnie do liczby mieszkańców).
c) wprowadzenia zmian do uchwały Nr II/10/2002 z dnia 16.12.2002r. w sprawie ustalenia kosztów używania pojazdów dla celów służbowych przez radnych. Uchwałą dostosowano stawki za 1km przebiegu pojazdów używanych dla celów służbowych do obecnie obowiązujących stawek określonych rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
d) zbycia nieruchomości gruntowej. Do zbycia w drodze przetargu przeznaczono działki wydzielone z przejętego przez miasto i gminę torowiska nieczynnej linii kolejowej Koźmin Wlkp.- Piaski Wlkp.: działkę o pow. 0,4835ha z budynkiem byłej stacji Wrotków, działkę niezabudowaną o pow. 0,2341ha.


Data dodania dokumentu: 2005-10-18
Dodał(a): Mariusz Dymarski