Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory parlamentarne 2011
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
 
Uchwały przyjęte w 2018 roku
 • Nr XLI.269.2018 - zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej  [kliknij]
 • Nr XLI.270.2018 - zmiana Budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2018 [kliknij]
 • Nr XLI.271.2018 - udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu w 2018 r. [kliknij]
 • Nr XLI.272.2018 - przejęcie od Powiatu Krotoszyńskiego niektórych spraw związanych z utrzymaniem czystości na drogach [kliknij
 • Nr XLI.273.2018 - regulaminu dotacji z budżetu gminy na proekologiczne piece [kliknij]
 • Nr XLI.274.2018 - regulaminu dotacji z budżetu gminy na wymianę zbiorników bezodpływowych na przydomowe oczyszczalnie ścieków [kliknij]
 • Nr XLI.275.2018 - zmian uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego [kliknij]
 • Nr XLI.276.2018 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  w obrębach geodezyjnych Biały Dwór, Czarny Sad, Gałązki, Gościejew, Józefów,    Ludwinów,Nowa Obra, Orla, Pogorzałki Wielkie, Walerianów, Wałków, Wrotków, Orlinka [kliknij]
 • Nr XLII.281.2018 - podział Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym    okręgu wyborczym [kliknij]
 • Nr XLII.282.2018 - utworzenie stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych [kliknij]
 • NrXLII.283.2018 - wprowadzenie zmian do Uchwały Nr XXIX/201/2017 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego [kliknij]

 • Nr XLII.284.2018 - nabycie nieruchomości [kliknij]

 • Nr XLIII.285.2018 - zmiany budżetu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2018 [kliknij]

 • Nr XLIII.286.2018 - zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2018-2031 [kliknij]

 • Nr XLIII.287.2018 - przyjęcie do realizacji projektu „Krok naprzód – zwiększenie szans osób z niepełno-sprawnościami z terenu powiatu krotoszyńskiego na lokalnym rynku pracy!” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VII: Włączenie społeczne, Działanie: 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie: 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe [kliknij]

 • Nr XLIV.288.2018  - udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu [kliknij]

 • Nr XLIV.289.2018 - zmiany budżetu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2018 [kliknij]

 • Nr XLIV.290.2018 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2018-2031 [kliknij]

 • Nr XLIV.291.2018  - ustalenie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

 • Nr XLIV.292.2018 - ustalenie zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych [kliknij]

 • Nr XLIV.293.2018 - wprowadzenie odstępstwa od ustawowego zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

 • Nr XLV.294.2018 - zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok [kliknij]

 • Nr XLV.295.2018 - udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

 • Nr XLV.296.2018 - zmiany budżetu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2018 [kliknij]

 • Nr XLV.297.2018  - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2018-2031 [kliknij]

 • Nr XLV.298.2018 - przyjęcie do realizacji projektu pt. „Krok naprzód – zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu krotoszyńskiego na lokalnym rynku pracy” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej: VII: Włączenie społeczne, Działanie: 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie: 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe [kliknij]

 • Nr XLV.299.2018 -  uchwalenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

 • Nr XLV.300.2018 - uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Stara Obra [kliknij]

 • Nr XLV.301.2018  - uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Wałków [kliknij]

 • Nr XLV.302.2018 - przystąpienie do sporządzenia zmiany “Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Koźminie Wlkp. dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Łączną, Poznańską, Kopernika i torem kolejowym” [kliknij]

 • Nr XLV.303.2018 - przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Staniew [kliknij]

 • Nr XLV.304.2018 - zbycie nieruchomości gruntowych [kliknij]

 • Nr XLVI.305.2018 - zmiany budżetu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2018 [kliknij]

 • Nr XLVI.306.2018 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2018 - 2031 [kliknij]

 • Nr XLVI.307.2018 - dopuszczenie zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski instrumentem płatniczym [kliknij]

 • Nr XLVI.308.2018 - przekazanie do zaopiniowania Dyrektora Regionalnego Zakładu Gospodarki Wodnej Wody Polskie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków [kliknij]

 • Nr XLVI.309.2018 - nabycie nieruchomości zabudowanej [kliknij]

 • Nr XLVIII.311.2018 - zmiany budżetu [kliknij]

 • Nr XLVIII.312.2018 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2018 - 2031 [kliknij]

 • Nr XLVIII.313.2018 - zmiana uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu [kliknij]

 • Nr XLVIII.314.2018 - emisja obligacji Gminy Koźmin Wielkopolski, określenie zasad ich zbywania, nabywania i wykupu [kliknij]

 • Nr XLVIII.315.2018 - określenie zasad udzielenia dotacji celowej ze środków Gminy Koźmin Wielkopolski na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych [kliknij]

 • Nr XLVIII.316.2018 - ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i osrodkach wsparcia mieszkańców Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

 • Nr XLVIII.317.2018 - utworzenie odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Koźmin w wyborach do rad gmin, rad powiatowych, sejmików wojewódzkich.....ustalonych na dzień 21 października 2018 r. [kliknij]

 • Nr XLVIII.318.2018 - zbycie nieruchomości [kliknij]


Data dodania dokumentu: 2018-03-27
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-31
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz