Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Uchwały przyjęte w 2018 roku
 • Nr XLI.269.2018 - zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej  [kliknij]
 • Nr XLI.270.2018 - zmiana Budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2018 [kliknij]
 • Nr XLI.271.2018 - udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu w 2018 r. [kliknij]
 • Nr XLI.272.2018 - przejęcie od Powiatu Krotoszyńskiego niektórych spraw związanych z utrzymaniem czystości na drogach [kliknij
 • Nr XLI.273.2018 - regulaminu dotacji z budżetu gminy na proekologiczne piece [kliknij]
 • Nr XLI.274.2018 - regulaminu dotacji z budżetu gminy na wymianę zbiorników bezodpływowych na przydomowe oczyszczalnie ścieków [kliknij]
 • Nr XLI.275.2018 - zmian uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego [kliknij]
 • Nr XLI.276.2018 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  w obrębach geodezyjnych Biały Dwór, Czarny Sad, Gałązki, Gościejew, Józefów,    Ludwinów,Nowa Obra, Orla, Pogorzałki Wielkie, Walerianów, Wałków, Wrotków, Orlinka [kliknij]
 • Nr XLI.277.2018 - pomoc finansowa dla Powiatu Krotoszyńskiego [kliknij]
 • Nr XLII.278.2018 - zmiana budżetu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2018 [kliknij]
 • Nr.XLII.279.2018 - zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2018-2031 [kliknij]
 • Nr.XLII.280.2018 - Gminny Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi i Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt [kliknij]
 • Nr XLII.281.2018 - podział Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym    okręgu wyborczym [kliknij]
 • Nr XLII.282.2018 - utworzenie stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych [kliknij]
 • NrXLII.283.2018 - wprowadzenie zmian do Uchwały Nr XXIX/201/2017 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego [kliknij]

 • Nr XLII.284.2018 - nabycie nieruchomości [kliknij]

 • Nr XLIII.285.2018 - zmiany budżetu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2018 [kliknij]

 • Nr XLIII.286.2018 - zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2018-2031 [kliknij]

 • Nr XLIII.287.2018 - przyjęcie do realizacji projektu „Krok naprzód – zwiększenie szans osób z niepełno-sprawnościami z terenu powiatu krotoszyńskiego na lokalnym rynku pracy!” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VII: Włączenie społeczne, Działanie: 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie: 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe [kliknij]

 • Nr XLIV.288.2018  - udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu [kliknij]

 • Nr XLIV.289.2018 - zmiany budżetu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2018 [kliknij]

 • Nr XLIV.290.2018 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2018-2031 [kliknij]

 • Nr XLIV.291.2018  - ustalenie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

 • Nr XLIV.292.2018 - ustalenie zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych [kliknij]

 • Nr XLIV.293.2018 - wprowadzenie odstępstwa od ustawowego zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

 • Nr XLV.294.2018 - zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok [kliknij]

 • Nr XLV.295.2018 - udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

 • Nr XLV.296.2018 - zmiany budżetu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2018 [kliknij]

 • Nr XLV.297.2018  - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2018-2031 [kliknij]

 • Nr XLV.298.2018 - przyjęcie do realizacji projektu pt. „Krok naprzód – zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu krotoszyńskiego na lokalnym rynku pracy” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej: VII: Włączenie społeczne, Działanie: 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie: 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe [kliknij]

 • Nr XLV.299.2018 -  uchwalenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

 • Nr XLV.300.2018 - uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Stara Obra [kliknij]

 • Nr XLV.301.2018  - uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Wałków [kliknij]

 • Nr XLV.302.2018 - przystąpienie do sporządzenia zmiany “Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Koźminie Wlkp. dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Łączną, Poznańską, Kopernika i torem kolejowym” [kliknij]

 • Nr XLV.303.2018 - przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Staniew [kliknij]

 • Nr XLV.304.2018 - zbycie nieruchomości gruntowych [kliknij]

 • Nr XLVI.305.2018 - zmiany budżetu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2018 [kliknij]

 • Nr XLVI.306.2018 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2018 - 2031 [kliknij]

 • Nr XLVI.307.2018 - dopuszczenie zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski instrumentem płatniczym [kliknij]

 • Nr XLVI.308.2018 - przekazanie do zaopiniowania Dyrektora Regionalnego Zakładu Gospodarki Wodnej Wody Polskie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków [kliknij]

 • Nr XLVI.309.2018 - nabycie nieruchomości zabudowanej [kliknij]

 • Nr XLVIII.311.2018 - zmiany budżetu [kliknij]

 • Nr XLVIII.312.2018 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2018 - 2031 [kliknij]

 • Nr XLVIII.313.2018 - zmiana uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu [kliknij]

 • Nr XLVIII.314.2018 - emisja obligacji Gminy Koźmin Wielkopolski, określenie zasad ich zbywania, nabywania i wykupu [kliknij]

 • Nr XLVIII.315.2018 - określenie zasad udzielenia dotacji celowej ze środków Gminy Koźmin Wielkopolski na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych [kliknij]

 • Nr XLVIII.316.2018 - ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i osrodkach wsparcia mieszkańców Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

 • Nr XLVIII.317.2018 - utworzenie odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Koźmin w wyborach do rad gmin, rad powiatowych, sejmików wojewódzkich.....ustalonych na dzień 21 października 2018 r. [kliknij]

 • Nr XLVIII.318.2018 - zbycie nieruchomości [kliknij]

 • Nr XLIX.319.2018 - zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2018 r. [kliknij]

 • Nr XLIX.320.2018 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2018 - 2031 [kliknij]

 • Nr XLIX.321.2018 - Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

 • Nr XLIX.322.2018 -  zmiany uchwały Nr XXVI/174/2016 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi [kliknij]

 • Nr XLIX.323.2018 - zbycie nieruchomości [kliknij]

 • Nr L.324.2018 - zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2018 [kliknij]

 • Nr L.325.2018 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018 -2031 [kliknij]

 • Nr L.326.2018 - sprostowanie błędu pisarskiego [kliknij]

 • Nr L.327.2018  - Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok [kliknij]

 • Nr L.328.2018 - Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

 • Nr L.329.2018 - przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego [kliknij]

 • Nr L.330.2018  - przystąpienie do sporzadzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunkow zagospodarowania przestrzennego [kliknij]

 • Nr L.331.2018 - przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Koźminie Wlkp. [kliknij]

 • Nr L.332.2018 - wydzierżawienie nieruchomości [kliknij]

 • Nr LI.333.2018 - zmiana Budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2018 r.  [kliknij]

 • Nr LI.334.2018 - zmiana uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu [kliknij]

 • Nr LI.335.2018 -  wprowadzenie zmian do Uchwały Nr XXIII/173/09 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 24 marca 2009 r. sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków  dla nauczycieli [kliknij]

 • Nr LI.336.2018 - Statut Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

 • Nr LI/337/2018  - określenie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich uchwałodawczych, zasad tworzenia komitetów inicjatyw obywatelskich uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty [kliknij]

 • Nr LI/338/2018 - określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

 • Nr LI/339/2018 -  wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty [kliknij]

 • Nr LI/340/2018 - określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej [kliknij]

 • Nr LI/341/2018 - powierzenie spółce Koźmińskie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadania własnego Gminy Koźmin Wielkopolski dotyczącego prowadzenia stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych [kliknij]

 • Nr LI/342/2018 - ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i schroniskach dla osób bezdomnych [kliknij]

 

KADENCJA RADY MIEJSKIEJ  W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM W LATACH 2018 - 2023

 • Nr I.1.2018 - wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim kliknij
 • Nr I.2.2018 - wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim kliknij
 • Nr II.3.2018 - zakres działania komisji Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim kliknij
 • Nr II.4.2018 - określenie składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji kliknij
 • Nr II.5.2018 - określenie składu osobowego komisji Rady Miejskiej  kliknij
 • Nr II.6.2018 - powolanie przewodniczących komisji Rady Miejskiej kliknij
 • Nr II.7.2018 - powołanie Komisji Rewizyjnej  kliknij
 • Nr II.8.2018 - ustalenie wynagrodzenia Burmiustrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski kliknij
 • Nr II.9.2018 - zarządzenie wyborów sołtysów, członkow rad sołeckich i rad osiedli kliknij
 • Nr II.10.2018 - zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2018 rok kliknij
 • Nr II.11.2018 - pomoc finansowa dla Powiatu Krotoszyńskiego w 2019 roku kliknij
 • Nr II.12.2018 - obniżenie średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego kliknij
 • Nr II.13.2018 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok kliknij
 • Nr II.14.2018 - termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kliknij
 • Nr III.15.2018 - zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2018 rok kliknij
 • Nr III.16.2018 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2018 - 2031 kliknij
 • Nr III.17.2018 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2019 - 2031 kliknij
 • Nr III.18.2018 - Budżet Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2019 rok kliknij
 • Nr III.19.2018 - pomoc finansowa dla Powiatu Krotoszyńskiego kliknij
 • Nr III.20.2018 - pomoc finansowa dla Powiatu Krotoszyńskiego kliknij
 • Nr III.21.2018 - upoważnienie Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. do złożenia wniosku o dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach programu "GEPARD II" kliknij
 • Nr III.22.2018 - uchwalenie Gminnego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019 - 2021 kliknij
 • Nr III.23.2018 - ustanowienie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019 - 2023 kliknij
 • Nr III.24.2018 - podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach programu "Posiłek w szkole i domu na lata 2019 - 2023 kliknij
 • Nr III.25.2018 - określenie zasad zwrotu wydatów w zakresie dożywiania w ramach programu "Posiłek w szkole i domu na lata 2019 - 2023 kliknij
 • Nr III.26.2018 - określenie zasad zwrotu wydatów na świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych gminy kliknij

Data dodania dokumentu: 2018-03-27
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2019-02-11
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz