Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Informacja z XXIV sesji

 

            XXIV sesja Rady Miejskiej odbyła się 30 czerwca 2005r. W pierwszym punkcie Rada zapoznana została z założeniami Regionalnego Programu Polityki Leśnej. Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Jarocin Stanisław Wilczyński przedstawił również szereg danych dotyczących zasobów i działalności Nadleśnictwa, w skład terytorialny którego wchodzi większość terenów leśnych gminy Koźmin Wlkp. Można się było dowiedzieć m.in. że naszą gminę charakteryzuje najmniejsza lesistość z wszystkich wchodzących w skład Nadleśnictwa - tylko 6,2% powierzchni zajmują lasy, podczas gdy dla całego Nadleśnictwa wskaźnik ten wynosi 21% o średnia krajowa 28,8%. Jednocześnie w gminie Koźmin Wlkp. występuje największy udział procentowy lasów prywatnych (ponad 30% ogółu lasu), przy czym są to lasy bardzo rozdrobnione. Scharakteryzowane zostały również działania podejmowane przez Nadleśnictwo zarówno w zakresie ochrony drzew, wytyczania rezerwatów, jak i edukacji przyrodniczo-leśnej. Dzięki własnemu ośrodkowi szkółkarskiemu Nadleśnictwo prowadzi aktywną działalność nasadzeniową. Oferuje również możliwości udostępnienia sadzonek szkołom czy sołectwom, które chciałyby dokonać nasadzeń tworząc np. ogródki dendrologiczne. Nadleśniczy zwrócił również uwagę na problemy związane z ciągłym zaśmiecaniem terenów leśnych, zanieczyszczeniem wód, zagrożeniem pożarowym wskutek małej liczby opadów oraz chorobą dębów.

            W trakcie sesji Rada przyjęła 10 uchwał. Dotyczą one następujących spraw:

1) zmiany budżetu gminy. Do budżetu wprowadzono kwotę 900.000zł wynikającą z umorzenia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej części pożyczki udzielonej na budowę oczyszczalni ścieków. Pozwoliło to m.in. na  przyjęcie nowych zadań o charakterze inwestycyjnym: budowy wodociągu do wsi Mycielin i drugiej części ul. Południowej w Koźminie Wlkp., przebudowę ulicy Szkolnej w Starej Obrze, przebudowę ul Wierzbowej (na odcinku do ul. Benedykta z Koźmina) i ulicy Zapłocie w Koźminie Wlkp. budowę zatoczki autobusowej przy gimnazjum oraz na remonty w trzech placówkach oświatowych.

 2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1.300.000zł na sfinansowanie planowanych inwestycji drogowych (drogi Góreczki-Zimnowoda, Wałków-Borzęcice oraz w Borzęciczkach i Gościejewie), objętych wnioskami o dofinansowanie z funduszy europejskich i Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

3) określenia wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz dzierżawę gruntów komunalnych. Obowiązujące dotychczas stawki czynszu zostały podniesione o 3,5% odpowiadające wskaźnikowi inflacji za 2004r.

4) rocznego programu współpracy Gminy Koźmin Wlkp. z organizacjami pozarządowymi. Program określa zakres i zasady współpracy i jej formy. Koordynatorem współpracy z organizacjami pozarządowymi z ramienia Urzędu Gminy będzie pracownik zatrudniony na stanowisku ds. informacji europejskiej i sportu.

5) nieodpłatnego przyjęcia na własność miasta i gminy Koźmin Wlkp. nieruchomości gruntowej o pow. 0,4636ha stanowiącej skwer przy zbiegu ulic Boreckiej i Jana Pawła II. Uchwała pozwoli wszcząć procedurę komunalizacji działki, stanowiącej obecnie własność Skarbu Państwa.

6) wydzierżawienia pomieszczenia przeznaczonego na sklep wiejski w Józefowie. Rada wyraziła zgodę na wydzierżawienie pustego lokalu na okres 10 lat Kołu Łowieckiemu Nr 27 „Bażant” w Kobylinie na potrzeby działalności statutowej Koła.

7) ustanowienia służebności gruntowej. Wyrażono zgodę na ustanowienie na czas nieokreślony służebności przejazdu na komunalnej nieruchomości położonej przy ul. Klasztornej 14. Służebność umożliwi dojazd do sąsiedniej nieruchomości (piekarni) stanowiącej własność koźmińskiej Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”.

8) – 10) zbycia nieruchomości. Rada Miejska przeznaczyła do zbycia następujące nieruchomości: działkę o pow. 110m2 przy ul. Krotoszyńskiej i działkę o pow. 30m2 przy ul. Murnej. Z uwagi na małe powierzchnie działki te zbyte zostaną w drodze bezprzetargowej właścicielom sąsiednich działek. Natomiast do zbycia w drodze przetargu przeznaczono nieruchomość rolną o pow. 0,70ha położoną w Czarnym Sadzie.