Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Informacja z XXII sesji

XXII sesja Rady Miejskiej odbyła się 21 kwietnia 2005r. Głównym punktem obrad było rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2004. Dochody budżetu wykonane zostały na poziomie 99,43% planu, natomiast wydatki na poziomie 97,36%. W trakcie roku budżetowego zrezygnowano z realizacji dwóch pierwotnie planowanych zadań - budowy boiska sportowego w Staniewie (z uwagi na opóźnienie w uruchomieniu unijnego programu "Odnowy wsi") oraz wykupu gruntów pod obwodnicę. W drugim przypadku powodem były prowadzone i zakończone sukcesem już w bieżącym roku negocjacje z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad na temat przejęcie przez nią kosztów wykupu gruntów. W trakcie dyskusji nad sprawozdaniem najwięcej obaw radnych budził poziom zaległości podatkowych i sprawy związane z ich zabezpieczeniem i ściągalnością. Rada Miejska po zapoznaniu się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej jednogłośnie poprała wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Burmistrza.

 

Ponadto Rada Miejska przyjęła uchwały w następujących sprawach:

a) zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2005. Do budżetu wprowadzono kwotę 48.581zł dotacji celowej przeznaczonej na realizację w 2005r. pomocy socjalnej dla uczniów (stypendia i zasiłki socjalne), jednocześnie zmniejszając jego dochody gminnego kwotę 34.837zł wynikająca z ostatecznej kalkulacji części wyrównawczej subwencji oświatowej. Dzięki wprowadzeniu do budżetu kwoty 240.000zł, wynikającej z umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz przeniesieniom wewnątrz budżetu zabezpieczono 253.500zł na dobudowę klarowników na stacji uzdatniania wody oraz 210.000 na zabezpieczenie kosztów remontów świetlic wiejskich, o których dofinansowanie ubiega się gmina.

b) zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Do programu wprowadzono niewykorzystaną w ubiegłym roku kwotę 40.078zł z przeznaczeniem na budowę boiska sportowego w Staniewie w ramach działalności promującej zdrowy styl życia i zapewnienia bazy sportowej, rekreacyjnej i kulturalnej.

c) zatwierdzenia Planów Rozwoju Miejscowości na terenie gminy. Uchwałą przyjęto plany dla miejscowości: Staniew, Kaniew, Borzęcice i Biały Dwór. Przyjęcie planów związane jest z ubieganiem się o środki unijne (Sektorowy Program Operacyjny - działanie "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego") na budowę boiska w Staniewie i remont świetlic wiejskich w pozostałych trzech miejscowościach.

d) zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/276/2002 z dnia 25.04.2002r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Do programu wprowadzono zasady ustalania stawek czynszu za najem komunalnych lokali mieszkalnych. Uchwała stanowi, że stawki czynszu będą podnoszone raz w roku, a ich wzrost będzie następował w takiej wysokości, by w kolejnych latach maksymalna stawka czynszu oscylowała w granicach 2 - 2,5% tzw. wartości odtworzeniowej lokalu mieszkalnego. Jednocześnie uchwała ustala wskaźniki procentowe obniżek czynszu w przypadku braku w lokalu centralnego ogrzewania, wody lub kanalizacji oraz w zależności od wysokości dochodu w rodzinie najemcy w przeliczeniu na jedna osobę.

e) nadania nazwy ulicy. Uchwałą nadano nazwę "Z. Wł. Wyszyńskich" ulicy łączącej ulice Floriańską i 25 Stycznia. Patroni tej ulicy to małżeństwo Zofia i Władysław Wyszyńscy, którzy żyjąc w Koźminie na przełomie XIX i XX wieku, poprzez pracę w licznych organizacjach społecznych i patriotycznych kształtowali lokalne środowisko.