Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory parlamentarne 2011
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
 
2014-2018 Terminy i porządek obrad sesji Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.
XVII sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. 
31 marca 2016r., godz. 15.00,  siedziba Rady Miejskiej, ul.Przyjemskich 9.
Porządek obrad:
1.        Otwarcie.
2.        Przyjęcie protokołu z XVII sesji.
3.        Sprawozdanie z przeprowadzonych przetargów.
4.        Interpelacje radnych.
5.        Przyjęcie uchwał w sprawie:
a)      zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2016,
b)      zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016,
c)      zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków,
d)     uchwalenia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016 – 2018,
e)      Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
f)       wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim,
g)      Gminnego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2016-2018,
h)      nabycia nieruchomości.
6.        Odpowiedzi na interpelacje radnych.
7.        Wolne głosy i wnioski.

8. Zakończenie obrad XVIII sesji.


Data dodania dokumentu: 2016-03-21
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz