Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
ISO w Urzędzie
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory parlamentarne 2011
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
 
Uchwały przyjęte w roku 2016
 • Nr XVII/103/2016 zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim [kliknij]
 • Nr XVII/104/2016 zmiana budżetu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2016 [kliknij]
 • Nr XVII/105/2016 zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2016-2031 [kliknij]
 • Nr XVII/106/2016 przejęcie przez Gminę Koźmin Wlkp. od Powiatu Krotoszyńskiego do realizacji niektórych spraw związanych z utrzymaniem czystości na drogach powiatowych wraz z pielęgnacją zieleni w obrębie miasta Koźmin Wlkp. [kliknij]
 • Nr XVII/107/2016 uchylenie uchwały Nr XII/145/2012 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 10 października 2012r. w sprawie zobowiązania Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. do utworzenia strefy ograniczonego postoju [kliknij]
 • Nr XVII/108/2016 określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obo-wiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koźmin Wielkopolski  [kliknij]
 • Nr XVII/109/2016 określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 karty nauczyciela [kliknij]
 • Nr XVII/110/2016 zbycie nieruchomości [kliknij]
 • Nr XVII/111/2016 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami Nową, Staniewską i Prostą w Koźminie Wielkopolskim [kliknij]
 • Nr XVII/112/2016 nabycie nieruchomości [kliknij]
 • Nr XVIII/113/2016 zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2016 [kliknij]
 • Nr XVIII/114/2016 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2016-2031 [kliknij]
 • Nr XVIII/115/2016 zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r. [kliknij]
 • Nr XVIII/116/2016 uchwalenie "Planu rozwoju i modernizacji urzadzeń wodociagowych i kanalizacyjnych na lata 2016 - 2018" [kliknij]
 • Nr XVIII/117/2016 zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków [kliknij]
 • Nr XVIII/118/2016 Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt [kliknij]
 • Nr XVIII/119/2016wprowadzenie zmian w Statucie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim  [kliknij]
 • Nr XVIII/120/2016 Gminny Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2016 - 2018  [kliknij]
 • Nr XVIII/121/2016 nabycie nieruchomości [kliknij]
 • Nr XIX/122/2016 zwiększenie udziałów w Koźmińskich Usługach Komunalnych sp.z.o.o. z siedzibą w Koźminie Wlkp. [kliknij]
 •  Nr XX.123.2016 zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2015 [kliknij]
 • Nr XX.124.2016 udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]
 • Nr XX.125.2016 zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w 2016r. [kliknij]
 • Nr XX.126.2016 zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2031 [kliknij]
 • Nr XX.127.2016   Regulamin przyznawania stypendium dla uzdolnionych uczniówszkół prowadzonych przez gminę Koźmin Wlkp. w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Koźmin Wielkopolski. [kliknij]
 • Nr XX.128.2016 nadanie nazwy drodze wewnętrznej [kliknij]
 • Nr XX.129.2016 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami Nową, Staniewską i Prostą w Koźminie Wielkopolskim [kliknij]
 • Nr XX.130.2016 nabycie nieruchomości [kliknij]
 •  Nr XXI/131/2016 zmiana budżetu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2016 [kliknij]
 •  Nr XXI/132/2016 zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2016-2031 [kliknij]
 • Nr XXI/133/2016 wyrażenie zgody na przystąpienie przez Gminę Koźmin Wielkopolski do spółki Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. poprzez nabycie udziału w spółce Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.[kliknij]
 • Nr XXI/134/2016 ustalenie cen biletów wstępu na basen kąpielowy w Koźminie Wielkopolskim [kliknij]
 • Nr XXI/135/2016 miejscowy  planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi: Gałązki, Borzęciczki, Wrotków, Ludwinów, Serafinów, Skałów, Mokronos, Gościejew, Staniew [kliknij]
 • Nr XXI/136/2016 zbycie nieruchomości gruntowej  [kliknij]
 • Nr XXI/137/2016 zbycie nieruchomości gruntowych  [kliknij]
 • Nr XXII/138/2016 zmiana Budżetu Miasta i Gminy Koźmin  Wielkopolski na 2016r. [kliknij]
 • Nr XXII/139/2016 zmiana Wielolettniej Prognoozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2016-2031 [kliknij]
 • Nr XXII/140/2016 przyjęcie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2016-2020 [kliknij]
 • Nr XXIII/141/2016 zmiana Budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2016 [kliknij]
 • Nr XXIII/142/2016 zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2016-2031 [kliknij]
 • Nr XXIII/143/2016 udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu [kliknij]
 • Nr XXIII/144/2016 przyjęcie Regulaminu czystości i porządku na terenie gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]
 • Nr XXIII/145/2016 nadanie odznaki "Zasłużony dla Ziemi Koźmińskiej" [kliknij]
 • Nr XXIV/146/2016 zmiana Budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2016r. [kliknij]
 • Nr XXIV/147/2016 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski  na lata 2016 - 2031 [kliknij]
 • Nr XXIV/148/2016 zasady wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Koźmin Wielkopolski [kliknij
 • Nr XXIV/149/2016 wyrażenie zgody na zawarcie umowy partnerskiej na realizację projektu pn.Usługi społeczne i zdrotowne w  Powiecie Krotoszyńskim (...)" [kliknij]
 • Nr XXIV/150/2016 określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości [kliknij]
 • Nr XXIV/151/2016 określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych [kliknij]
 • Nr XXIV/152/2016 opłata prolongacyjna [kliknij]
 • Nr XXIV/153/2016 określenie wysokosci stawek czynszu za najem lokali użytkowych, stanowiacych właśność miasta i gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]
 • Nr XXIV/154/2016 zmiana uchwały w sprawie ustalenia strefy platnego parkowania, stawek, oplat i opłat doddatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania [kliknij]
 • Nr XXIV/155/2016 obciążenie nieruchomości [kliknij]
 • Nr XXIV/156/2016 zmiana uchwały w sprawie przystąpnienia do sporządzenia zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołów elektrowni wiatrowych w rejonie wsi:Gałązki, Borzęciczki, Wrotków, Ludwinów, Serafinów, Skałów, Mokronos, Gościejew,Staniew [kliknij]
 • Nr XXIV/157/2016 przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w obrębach geodezyjnych: Biały dwór, Czarny Sad, Ludwinów, Pogorzałki Wielkie, Orlinka, Sapieżyn [kliknij]
 • Nr XXIV/158/2016 przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w obrębach geodezyjnych: Biały Dwór, Czarny Sad, Gałązki, Gościejew, Józefów, Ludwinów, Nowa Obra, Orla, Pogorzałki Wielkie, Walerianów, Wałków, Wrotków, Orlinka [kliknij
 • Nr XXIV/159/2016 nabycie nieruchomości [kliknij]
 • Nr XXIV/160/2016 zamiana nieruchomości [kliknij]
 • Nr XXIV/161/2016 zbycie nieruchomości [kliknij]
 • XXV/162/2016 wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i zawarcia porozumienia w sprawie współpracy przy realizacji projektu partnerskiego pn.: „Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) Oś priorytetowa 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz podpisania umowy partnerskiej w ramach realizacji projektu [kliknij]
 • Nr XXV/163/2016 zmiany budżetu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2016 [kliknij]
 • Nr XXV/164/2016 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2016-2031 [kliknij]
 • Nr XXV/165/2016 przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.[kliknij]
 • Nr XXV/166/2016 nadania odznaki „Zasłużony dla Ziemi Koźmińskiej” [kliknij]
 • Nr XXVI/167/2016 zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2016 [kliknij]
 • Nr XXVI/168/2016 zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2016-2031 [kliknij]
 • Nr XXVI/169/2016 zmiana uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w 2016r. [kliknij]
 • Nr XXVI/170/2016 pomoc finansowa dla Powiatu Krotoszyńskiego w 2017r. [kliknij]
 • Nr XXVI/171/2016 zasady obsługi finansowej dla jednostek organizacyjnych Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]
 • Nr XXVI/172/2016 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017" [kliknij]
 • Nr XXVI/173/2016 zmiana uchwały Nr XXIII/144/2016 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 8 września 2016r. w sprawie Regulaminu otrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]
 • Nr XXVI/174/2016 szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. [kliknij]
 • Nr XXVI/175/2016 uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Koźminie Wielkopolskim na lata 2017-2022 [kliknij]
 • Nr XXVI/176/2016 przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sapieżynie dla działki o nr ewid. 12/10 [kliknij]
 • Nr XXVI/177/2016 zbycie nieruchomości gruntowej [kliknij]
 • Nr XXVII/178/2016 zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2016 [kliknij]
 • Nr XXVII/179/2016 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2017 - 2031 [kliknij]
 • Nr XXVII/180/2016 Budżet Miasta i Gminy na rok 2017 [kliknij]
 • Nr XXVII/181/2016 opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Koźmin Wielkopolski [kliknij]
 • Nr XXVII/182/2016 przyjęcie "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2016 - 2019 [kliknij] 
 • Nr XXVII/183/2016 uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi: Gałązki, Borzęciczki, Wrotkow, Ludwinów, Serafinów, Skałów, Mokronos, Gościejew, Staniew - etap 1 [kliknij]

 

   

 

 

 

 

 


Data dodania dokumentu: 2016-03-17
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2017-01-31
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz