Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Informacja z XIX sesji Rady Miejskiej

XIX sesja Rady Miejskiej odbyła się 18 lutego 2005r. Sesję rozpoczęło przedstawienie przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Krotoszynie Tadeusza Polowczyka informacji o sytuacji na rynku pracy w powiecie krotoszyńskim ze szczególnym uwzględnieniem miasta i gminy Koźmin Wlkp. W ciągu 2004r. liczba bezrobotnych zmalała w powiecie o ponad tysiąc osób, osiągając na koniec roku poziom 5.931 osób (w tym 989 osób zamieszkałych na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp.). Utrzymuje się jednak kilka negatywnych zjawisk: bardzo wysokie bezrobocie wśród kobiet (prawie 60% ogółu bezrobotnych zarówno w całym powiecie, jak i w mieście i gminie Koźmin Wlkp.), wysoki procent osób pozostających bez pracy od ponad roku (powiat - 51%, Koźmin Wlkp. - 58%) oraz niski odsetek bezrobotnych uprawnionych do zasiłku (powiat - 19,3%, Koźmin Wlkp. - 15%), a także bardzo wysoki procent bezrobotnych o wykształceniu zasadniczym zawodowym (powiat - 44,7%, Koźmin Wlkp. - 41,3%), którym coraz trudniej znaleźć pracę.

Kolejny podniesiony przez Dyrektora problem to osoby zarejestrowane jako bezrobotne a niezainteresowane podjęciem pracy. Rejestracja służy im wyłącznie uzyskaniu ubezpieczenia zdrowotnego lub zaświadczenia niezbędnego do uzyskania świadczeń z pomocy społecznej. Część z tych osób w rzeczywistości pracuje w szarej strefie.

W drugiej części swego wystąpienia Dyrektor omówił realizację poszczególnych form przeciwdziałania bezrobociu oraz rozliczenie dodatkowych środków, pozyskanych na ten cel przez krotoszyński PUP z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ministerialnej rezerwy. Radni otrzymali dane o liczbach bezrobotnych objętych szkoleniami, skierowanych na staże, do prac interwencyjnych i robót publicznych oraz o liczbie dotacji udzielonych na podjęcie działalności gospodarczej lub stworzenie dodatkowego miejsca pracy.

Podczas sesji Rada Miejska przyjęła pięć uchwał. Pierwszą z nich określono wysokość opłat za usługi komunalne na terenie miasta i gminy. W zakresie stawek opłat za składowanie odpadów na wysypisku uchwała wprowadza dokładne wyszczególnienie (w oparciu o kody zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki) rodzajów odpadów, które mogą być składowane na wysypisku. Stawka opłaty została podwyższona jedynie w odniesieniu do grupy odpadów obejmujących: glebę i ziemię, kamienie, gruz betonowy i ceglany. Według nowej stawki za składowanie 1 tony takich odpadów trzeba będzie zapłacić 20zł + VAT. Uchwała określiła również nowe stawki za odbiór ścieków dowożonych do oczyszczalni (3,60zł + VAT) oraz za korzystanie z szalet miejskich (1,40zł + VAT).

Drugą uchwałą ustalono miesięczną dietę sołtysa z tytułu pełnienia obowiązków służbowych na poziomie 170zł. Dwudziestozłotowa podwyżka diety uzasadniona została tym, że od czasu przyjęcia dotychczasowej stawki w 2001r. znacząco wzrosły koszty ponoszone przez sołtysów w związku z komunikowaniem się z mieszkańcami i Urzędem, w szczególności koszty paliwa i rozmów telefonicznych.

Ostatnie trzy uchwały zawierają regulaminy przyznawania dodatków i nagród dla nauczycieli. Przyjęcie nowych regulaminów wymusiła nowelizacja Karty Nauczyciela. Przy tej okazji wprowadzonych zostało jednak kilka zmian. Pierwszą jest zróżnicowanie wysokości miesięcznego dodatku, wypłacanego w związku z pełnieniem funkcji wychowawcy klasy, w zależności od liczby uczniów w klasie. Przy małej liczbie uczniów (do 10) dodatek będzie wynosił 15zł, przy klasach liczniejszych (11-20 uczniów) – 20zł, natomiast wychowawca klasy liczącej co najmniej 21 uczniów otrzymywał będzie 25zł. Zmniejszeniu uległ dodatek mieszkaniowy wypłacany nauczycielom zatrudnionym w szkołach na terenie wiejskim. Wysokość dodatku będzie stopniowana w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela i zamykać się będzie w zakresie od 10zł (w przypadku samego nauczyciela) do 40zł (w przypadku czterech i więcej osób w rodzinie). Nowością jest szczegółowe określenie kryteriów, jakie będą musieli spełniać nauczyciele, aby otrzymać nagrodę.

Podczas sesji przyjęto również sprawozdania z prac stałych Komisji Rady Miejskiej w roku 2004 i plany ich prac na rok bieżący.