Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Informacja o terminie i porządku XIX sesji Rady Miejskiej

            Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) zwołuję XIX sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. na dzień 18 lutego 2005r., godz. 1300 w siedzibie Rady Miejskiej, ul.Przyjemskich 9.

Porządek obrad:
1.       Otwarcie.

2.       Przyjęcie protokołu z XVIII sesji.

3.       Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Krotoszyńskim ze szczególnym uwzględnieniem miasta i gminy Koźmin Wielkopolski.

4.       Sprawozdanie z przeprowadzonych przetargów.

5.       Interpelacje radnych.

6.       Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej z działalności Komisji w 2004r. oraz przyjęcie planów pracy Komisji na rok 2005.

7.       Przyjęcie uchwał w sprawie:
a)      wysokości opłat za usługi komunalne na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski - [kliknij]

b)      ustalenia wysokości diet dla sołtysów - [kliknij]

c)      ustalenia Regulaminu na rok 2005 określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Koźmin Wielkopolski - [kliknij]

d)      wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Koźmin Wielkopolski - [kliknij]

e)      kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Koźmin Wielkopolski - [kliknij]

8.  Odpowiedzi na interpelacje radnych.

9.  Wolne głosy i wnioski.

10.    Zakończenie obrad XIX sesji.