Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
ISO w Urzędzie
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory parlamentarne 2011
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
 
Uchwały przyjęte w roku 2014

Nr XXXVII/236/2014 - zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. - [kliknij]

Nr XXXVII/237/2014 - zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2014r. - [kliknij

Nr XXXVII/238/2014 - pomoc finansowa dla Powiatu Krotoszyńskiego na rok 2014 - [kliknij]

Nr XXXVII/239/2014 - gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2014 [kliknij]

Nr XXXVII/240/2014 - zasady zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych - [kliknij

Nr XXXVII/241/2014 - przejęcie przez Gmine Koźmin Wielkopolski od Powiatu Krotoszyńskiego do realizacji niektórych spraw związanych z utrzymaniem czystości na drogach powiatowych wraz z pielęgnacja zieleni w obrębie miasta Koźmin Wielkopolski - [kliknij]

Nr XXXVII/242/2014  - Wieloletnia Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2014-2031 [kliknij]

Nr XXXVII/243/2014 -  zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2014 [kliknij]

Nr XXXVII/244/2014 -  zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2014 [kliknij]

Nr XXXVII/245/2014 - wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki [kliknij]

Nr XXXVII/246/2014 - zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków [kliknij]

Nr XXXVII/247/2014 - ustanowienie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Nr XXXVII/248/2014 -  zmiana Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 [kliknij]

Nr XXXVII/249/2014 - Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt [kliknij]

Nr XXXVII/250/2014 - ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej [kliknij]

Nr XXXIX/251/2014 - utworzenie odrębnego obwodu głosowania na obszarze miasta i gminy Koźmin Wielkopolski w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.  - [kliknij]


Nr XXXIX/252/2014 - zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej - [kliknij]

Nr XL/254/2014 - zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2014-2031 - [kliknij]


Nr XL/255/2014 -  zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2014 -  [kliknij]

Nr XLI/256/2014 zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2014 - [kliknij]

Nr XLI/257/2014 - obciążenie nieruchomości - [kliknij]
Nr XLI/258/2014 - przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Wałków - [kliknij]
Nr XLI/259/2014 - zbycie nieruchomości - [kliknij]

Nr XLIII/260/2014 - zatwierdzenie sprawozdanie finansowego za rok 2013 [kliknij]

Nr XLIII/261/2014 - udzielenie absolutorim Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. [kliknij
 

Nr XLIII/262/2014 - zmiana Budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. [kliknij]

Nr XLIII/263/2014 - zmiana Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 [kliknij]

 Nr XLIII/264/2014 - zmiana uchwały w sprawie regulaminu targowiska [kliknij]

 Nr XLIII/265/2014 - zmiana regulaminu targowiska [kliknij]
 

Nr XLIII/266/2014 - opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koźmin Wielkopolski [kliknij]
 

Nr XLIII/267/2014 - zbycie nieruchomości [kliknij]
 

 Nr XLIV/268/2014- zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2014-2031 [kliknij]


Nr XLIV/269/2014 - zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2014 r. [kliknij]


Nr XLIV/270/2014- zmiana Uchwały Nr XXXVII/238/2014 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 31 stycznia 2013r.w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Krotoszyńskiego w 2014r. [kliknij]


Nr XLIV/271/2014 - ustalenie przebiegu granicy drogi gminnej ul.Czesława Czypickiego w Koźminie Wlkp. [kliknij]


Nr XLV/272/2014  - zmiana Budżetu Miasta i Gminy KOźmin Wlkp. na rok 2014 [kliknij]

Nr XLV/273/2014 - określenie zasad udzielania, trybu postępowania o udzielenie i sposobu rozliczania dotacji celowej przyznanej z budżetu Gminy Koźmin dla spółki wodnej [kliknij]   

Nr XLV/274/2014 - zmiana Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii [kliknij]

 Nr XLV/275/2014 - utworzenie odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Koźmin Wielkopolski w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich i rad dzielnic m.st.Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. [kliknij]  

 Nr XLV/276/2014  - przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Koźminie Wlkp.[kliknij]

Nr XLV/276/2014  - przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m.Nowa Obra [kliknij]

Nr XLVI/278/2014 - zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy KOźmin Wlkp na lata 2014-2031 [kliknij]

Nr XLVI/279/2014- zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp na rok 2014 [kliknij]   

Nr XLVI/280/2014  - obniżenie średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego [kliknij]

Nr XLVI/281/2014 - określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości [kliknij]

Nr XLVI/282/2014 - określenie wysokości stawek podatków od środków transportowych [kliknij]   

Nr XLVI/283/2014  - opłata targowa [kliknij]

Nr XLVI/284/2014  - przyjęcie Rocznego programu Współpracy Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 [kliknij]

 Nr XLVI/285/2014 - przyjęcie Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Koźmin Wlkp. na lata  2014-2020 [kliknij]  

Nr XLVI/286/2014 - współdziałanie gminy Koźmin Wlkp. z gminą Jarocin w zakresie zapewnienia opieki na bezdomnymi zwierzętami [kliknij]  

Nr XLVI/287/2014 - uchwalenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Nr XLVI/288/2014 - uchwalenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

 Nr XLVI/289/2014 - przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wielkopolski [kliknij]

Nr XLVI/290/2014 - przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Sapieżyn [klikni]

Nr XLVI/291/2014 - obciążenie nieruchomości [kliknij]

Nr XLVI/292/2014 - zbycie nieruchomości [kliknij]

Nr XLVII/293/2014 - zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2014 - 2031 [kliknij

Nr XLVII/294/2014 - zmiana budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2014 [kliknij

Nr XLVII/295/2014 - zaciągnięcie pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu rewitalizacyjnego JESSICA w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013  [kliknij

Nr XLVII/296/2014 - uchwalenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Koźmin na lata 2011-2020  [kliknij]   

KADENCJA RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM 2014-2018

Nr I/1/2014 - wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim [kliknij]

Nr I/2/2014 - wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim [kliknij]

Nr I/3/2014 - ustalenie składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej [kliknij]

Nr I/4/2014 - wybór przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. [kliknij]

Nr I/5/2014  - powołanie komisji rewizyjnej [kliknij]


Nr II/6/2014 - zaciągnięcie pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu rewitalizacyjnego JESSICA w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 [kliknij]

Nr II/7/2014 - zmiany Budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2014 [kliknij]

Nr II/8/2014 - pomoc finansowa dla Powiatu Krotoszyńskiego [kliknij]

Nr II/9/2014 - ustalenie wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. [kliknij]

Nr II/10/2014 - zarządzenie wyborów sołtysów, członkow rad sołeckich i rad osiedlowych [kliknij]

Nr III/11/2014 - zmiana Budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2014 [kliknij]

Nr III/12/2014 - uchwalenie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2015 - 2031 [kliknij]

Nr III/13/2014 - uchwalenie Budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2015 [kliknij]


Data dodania dokumentu: 2014-02-20
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2015-01-14
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz