Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Budżet 2005 - uchwała

       UCHWAŁA NR XVIII/168/04

Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

z dnia  30 grudnia 2004

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp na rok 2005.

         Na podstawie art.18,ust.2,pkt 4, pkt 9d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 109, ust.1, art.122, art.124, ust. 1  pkt 1,2,3,5,6,7,10 ust.2 pkt 1,ust.3  ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. – Dz.U. Nr 15 z dnia 03.02.2003r.,poz.148 z późn. zmianami) oraz art. 1 ustawy z dnia 13.11.2003r.  o dochodach jednostek samorządu terytorialnego  (Dz.U. Nr 203, poz.1966) Rada Miejska w Koźminie Wlkp uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się dochody i wydatki budżetu gminy na rok 2005 w następujących

kwotach:

I. DOCHODY                                       16.683.100,- ZŁ.

    w tym:

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminom  w kwocie 1.683.856,- zł.

 

 Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

II. WYDATKI                                     16.108.100,- ZŁ.

     w tym:

-wydatki na realizację zleconych zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej w kwocie 1.683.856,- zł.                                                                           

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

W wydatkach ustalonych w § 1 pkt II wyodrębnia się:

- wydatki bieżące w kwocie                                   14.685.700,-

  w tym m.innymi: płace i pochodne                7.706.215,-

                               dotacje z budżetu                 567.142,-

                               obsługa długu publicznego   120.177,-

- wydatki majątkowe w kwocie                              1.422.400,-

     zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3.Uchwala się rezerwę budżetową ogólną  w wysokości 40.000,- zł.

§ 2

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie 575.000,-zł. wynika z tytułu planowanego zaciągnięcia kredytu na zadania inwestycyjne w kwocie 1.300.000,-zł. oraz spłaty kredytów w kwocie 1.875.000,-zł.

Kwotę 575.000,- zł. przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 3a  do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwala się dotację podmiotową dla Gminnego Zespołu  Instytucji Kultury i Kultury Fizycznej w kwocie 542.642,- zł.  i dla Oddziału Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  Rzeczypospolitej Polskiej w Krotoszynie w kwocie 24.500,-. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się wydatki na zadnia inwestycyjne w kwocie 1.422.400,- zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do  niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwotach:

           - przychody                55.000,-

         - wydatki                    55.000,-

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 120.000,-

§ 7

Określa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w wysokości 32.000,- zł.

                                                                         § 8

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. do zaciągnięcia kredytu w roku 2005 na zadania inwestycyjne w kwocie 1.300.000,- zł. oraz do spłaty kredytów i pożyczek w roku 2005 w kwocie 1.875.000,- zł.

§ 9

Ustala się maksymalną wysokość kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciągniętych przez Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. w roku budżetowym 2005  w kwocie 200.000,- zł.

§ 10

Określa się kwotę 1.000.000,- zł. do której Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.  może samodzielnie zaciągać zobowiązania w roku budżetowym 2005 na działalność bieżącą.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005r. oraz podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH

Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH

Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH

ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI

DZ 750              ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                             90.800,-

               75011  Urzędy wojewódzkie                                                        90.800,-

DZ 751              URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW PAŃSTWA

                           KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ

                           SĄDOWNICTWA                                                                        2.156,-

               75101  Urzędy naczelnych organów państwa, kontroli

                           i ochrony prawa oraz sądownictwa                                    2.156,-

DZ 754              BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

                           PRZECIWPOŻAROWA                                                                400,-

               75414  Obrona cywilna                                                                     400,-

DZ 852              POMOC  SPOŁECZNA                                                       1.590.500,-

               85212  Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia

                           emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego      1.505.000,-

               85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za

                           osoby pobierające niektóre świadczenia

                           z pomocy społecznej oraz niektóre

                           świadczenia rodzinne                                                          9.800,-

               85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

                           ubezpieczenie społeczne                                                   75.700,-

                                                              OGÓŁEM                          1.683.856,-         

ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH

Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH

ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)

DZ 852              POMOC  SPOŁECZNA                                       261.900,-

               85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

                           ubezpieczenie społeczne                                       134.300,-                                                                      

              85219  Ośrodki pomocy społecznej                                   127.600,-  

                                                                                      Razem:          261.900,-

Zał. Nr 3 do   Uchwały 

 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

 Nr XVIII/168/04

z dnia 30 grudnia 2004r.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM

KREDYTÓW I POŻYCZEK

I.                     PRZYCHODY:

 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów

           na rynku krajowym                                                            1.300.000,-

                                                    Razem przychody                     1.300.000,-

      II.       ROZCHODY    

      992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek

                 i kredytów                                                                            1.875.000,-

                                                    Razem rozchody                               1.875.000,-

                                                        OGÓŁEM RÓŻNICA:                 575.000,-

 

Zał. Nr 3a do  Uchwały

Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.                                                                                                                                                                                                                                                                       

Nr XVIII/168/04

z dnia 30 grudnia 2004r.

                                                                                                                                                                                                       

INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH I POŻYCZKACH

STAN NA DZIEŃ 31.12.2004R.

  1

2

3

4

5

6

7

8

Lp

 

Przeznaczenie

 

Kwota ogólna

Kredytu

Kwota

spłacona

Kwota pozostała do spłaty

Ostateczny

termin

spłaty

Kwota do

spłaty

w 2005r.

Odsetki

 

  1

Budowa sal gimnastycznych

w Koźminie Wlkp.

(BS Koźmin Wlkp. 2000 r.)

600.000,-

 

 

480.000,-

 

 

120.000,-

 

 

9.12.2005r.

 

 

120.000,-

 

 

13.000,-

 

 

2

Budowa oczyszczalni ścieków

W Koźminie Wlkp.

(16.07.2001r. – pożyczka

WFOŚiGW Poznań)

 

3.000.000,-

 

 

 

1.900.000,-

 

 

 

1.100.000,-

 

 

 

16.04.2005r.

 

 

 

1.100.000,-

 

 

 

74.652,-

 

 

 

  3

 

Budowa oczyszczalni ścieków

W Koźminie Wlkp.

(27.07.2001r.- pożyczka

NFOŚ i GW Warszawa)

4.050.000,-

 

 

 

1.002.000,-

 

 

 

3.048.000,-

 

 

 

30.06.2010r.

 

 

 

580.000,-

 

 

 

23.400,-

 

 

 

4

Kredyt na dokończenie budowy

sali gimnastycznej przy

Gimnazjum w Koźminie Wlkp.

(BS Koźmin Wlkp. 22.10.2001r.)

300.000,-

 

 

 

225.000,-

 

 

 

75.000,-

 

 

 

15.12.2005r.

 

 

 

75.000,-

 

 

 

9.125,-

 

 

 

 

 

              OGÓŁEM

 

 

7.950.000,-

 

3.607.000,-

 

4.343.000,-

 

-

 

1.875.000,-

 

120.177,-

 

    

WIELKOŚCI  SPŁAT  RAT  KAPITAŁOWYCH  KREDYTÓW ORAZ ODSETKI DO SPŁATY W POSZCZEGÓLNYCH  LATACH

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota

kredytu

Spłaty kredytów

2005r.

2006r.

2007r.

2008r.

2009r.

2010r.

1

Budowa sal gimnastycznych

w Koźminie Wlkp.

17.11.2000r.

BS Koźmin Wlkp.

600.000,-

 

 

120.000,-

 

 

 

 

 

 

 

2

Budowa oczyszczalni ścieków

w Koźminie Wlkp.

pożyczka z WFOŚiGW

w roku 2001

w roku 2002

1.500.000,-

1.500.000,-

 

 

 

1.100.000,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Pożyczka z NFOŚiGW

w Warszawie 27.07.2001r.

2001r.

2002r.

2.500.000,-

1.550.000,-

 

 

580.000,-

 

 

 

580.000,-

 

 

 

580.000,-

 

 

 

580.000,-

 

 

 

580.000,-

 

 

 

148.000,-

 

 

 

4

Budowa sal gimnastycznych

przy Gimnazjum w Koźminie

Wlkp.

22.10.2001r.

BS Koźmin Wlkp.

300.000,-

 

 

 

75.000,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem raty pożyczek i kredytów

 

1.875.000,-

580.000,-

580.000,-

580.000,-

580.000,-

148.000,-

 

Odsetki od zaciągniętych kredytów

i pożyczek

 

120.177,-

 

41.000,-

 

19.500,-

 

8.800,-

 

2.100,-

 

450,-

 

PROGNOZA  DOCHODÓW,  WYDATKÓW  ORAZ  DŁUGU  MIASTA  I  GMINY  KOŹMIN  WLKP.    

(wg  stanu  na  koniec  roku)  W  LATACH  2004 – 2010

Lp.

Wyszczególnienie

2004r.

2005r.

2006r.

2007r.

2008r.

2009r.

2010r.

1

Prognozowane wydatki

ogółem

15.482.353,-

 

16.108.100,-

 

16.031.950,-

 

15.755.796,-

 

16.001.050,-

 

16.333.328,-

 

17.116.902,-

 

2

Prognozowane dochody

ogółem

17.367.353,-

 

16.683.990,-

 

16.126.274,-

 

16.353.196,-

 

16.598.450,-

 

16.930.728,-

 

17.269.342,-

 

3

 

Prognozowany dług na

 koniec danego roku

4.343.000,-

 

3.768.000,-

 

2.758.000,-

 

1.748.000,-

 

728.000,-

 

148.000,-

 

-

 

4

Stosunek procentowy

 długu do dochodów

25,01

 

22,59

 

17,11

 

10,69

 

4,39

 

0,88

 

-

 

Zał. Nr 4. do  Uchwały

Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

Nr XVIII/168/04

z dnia 30 grudnia 2004r.

ZESTAWIENIE DOTACJI DLA GMINNEGO ZESPOŁU INSTYTUCJI

KULTURY I KULTURY FIZYCZNEJ ORAZ  M-G ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W KROTOSZYNIE

DZ  754           BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

                         PRZECIWPOŻAROWA                                           24.500,-

              75412  Ochotnicze Straże Pożarne                                       24.500,-

DZ  921            KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

                          NARODOWEGO                                                   542.642,-

              92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby              320.466,-

              92116  Biblioteki                                                                222.176,-

                                                                OGÓŁEM                        567.142,-  

Zał. Nr 5 do Uchwały

Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

Nr XVIII/168/04

z dnia 30 grudnia 2004r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA ZADANIA

INWESTYCYJNE 

    DZ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                              1.422.400,-

     60016 – Drogi publiczne gminne                                                 

     1. Góreczki – budowa drogi od Góreczek do granicy

         z Zimnowodą                                                                      476.000,-

     2. Pogorzałki Wielkie – Borzęciczki przebudowa drogi

         gminnej                                                                                128.000,-

     3. Borzęcice – ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze

         południowej Wałków – Borzęcice – Sapieżyn                    620.000,-

     4. Gościejew – przebudowa drogi gminnej

         (północna strona)                                                                 198.400,-

                                                        OGÓŁEM                         1.422.400,-

 Zał. Nr 6 do  Uchwały

Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

Nr XVIII/168/04

 z dnia 30 grudnia 2004r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU

OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

NA 2005R.

PLANOWANE PRZYCHODY:                                                    55.000,-

Dz 900        GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA

    r-dz 90011- Fundusz Ochr. Środow. i Gosp. Wodnej

    0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych

              i innych jednostek organizacyjnych                                  55.000,-

   

PLANOWANE  WYDATKI:                                                         55.000,-

Dz 900      GOSPODARKA KOMUNALNA                                                

    r-dz 90011 – Fundusz Ochr. Środowiska i Gosp. Wodnej

  4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                      10.000,-

  4300 – zakup usług pozostałych                                                   45.000,-

             

Objaśnienia do  budżetu

 Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na 2005r.

         Opracowując  budżet na 2005r. kierowano się ustawą z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. Dz.U. Nr 15 z dnia 03.02.2003r. z późn.zmianami ) oraz ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. - Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami).

Ustalając plan dochodów przyjęto wysokość subwencji ogólnej w zakresie części wyrównawczej, części równoważącej, części oświatowej  oraz wysokość udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwotach zgodnych z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-52/2004 z dnia 10 października 2004r.

Kwoty dotacji związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010/28/2004 z dnia 21 października 2004r.

Dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przyjęto zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL – 0301- 14/04 z dnia 22 października 2004r.

Do naliczenia podatku rolnego przyjęto cenę żyta 34,50 zł./q tj. niższą o 3,17 zł od ceny ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 15 października 2004r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2004r. Dla pozostałych podatków i opłat lokalnych przyjęto wskaźnik wzrostu o 3% do stawek obowiązujących w roku 2004.

Planowane dochody w działach:

020 – LEŚNICTWO

R-DZ 02095 – Pozostała działalność

§0750 – dochody z najmu i dzierżawy  składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych  jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3.500,-zł.

Są to wpływy za dzierżawę terenów łowieckich.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

R-DZ 60016 – Drogi publiczne gminne

§069 – wpływy z różnych opłat w kwocie 500,- zł.

            Są to wpływy za zajęcie pasa jezdni.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

R-DZ 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej

§0750 - dochody z najmu i dzierżawy  składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym  charakterze w kwocie 257.330,- są to wpływy z dzierżaw i najmu   mieszkań komunalnych.

            

§0770 – wpływy  z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania

             wieczystego nieruchomości w kwocie 45.000,- są to  planowane wpływy ze 

             sprzedaży mieszkań komunalnych.

R-DZ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste  nieruchomości w kwocie 15.860,- zł.

§0750 - dochody z najmu i dzierżawy  składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym  charakterze w kwocie 40.050,- zł. Są to wpływy z dzierżawionych gruntów i działek komunalnych.

§0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom  fizycznym w prawo własności w kwocie 3.240,- zł.

§0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 30.000,- zł.

               Są to wpływy ze sprzedaży  działek i gruntów komunalnych.

 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

R-DZ 75011 – Urzędy wojewódzkie

§ 2360 – doch.jst związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych

              zadań zleconych ustawami w kwocie 1.600,- są to dochody 5% od wpływów

              z tytułu wydawanych dowodów osobistych.

R-DZ 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§0690 – wpływy z różnych opłat w kwocie 2.000,- są to planowane wpływy  za specyfikację istotnych warunków zamówień publicznych sporządzane do przeprowadzenia przetargów.

756 – DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH

           JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ

           WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

R-DZ 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności

             cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych

             jednostek organizacyjnych

§ 2440 – dotacje otrzymane z f.celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 71.600,- jest to kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776, z późniejszymi zmianami)

R-DZ 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

§ 0690 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 5.355,- są to koszty wysyłanych upomnień

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat pod. i opłat w kwocie 16.000,- zł.

§ 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 1.500,- zł. są to odsetki od niepodatkowych należności budżetowych

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.600,- zł. są to dochody uzyskane z tytułu dystrybucji znaczków opłaty skarbowej i weksli.

 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

R-DZ 80104 – Przedszkola

§0830 – wpływy z usług w kwocie 170.000,-zł. Są to planowane dochody z tytułu

          odpłatności  za wyżywienie dzieci w przedszkolach.

 852 – POMOC SPOŁECZNA

R-DZ 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§0830 – wpływy z usług w kwocie 25.800,-zł. Są to wpływy  z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze prowadzone przez siostry PCK.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

R-DZ 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§0750 - dochody z najmu i dzierżawy  składników majątkowych Skarbu Państwa

             lub innych jednostek zaliczanych  do sektora finansów publicznych oraz innych

             umów o podobnym  charakterze w kwocie 188,-zł.

            Są to wpływy  czynszu za dzierżawę pomieszczenia świetlicy w Szymanowie.

 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

R-DZ 92695 – Pozostała działalność

§0690 – wpływy z różnych opłat w kwocie 150,-zł. Są to planowane wpływy  z opłaty

           startowej pobieranej od uczestników “Biegu Maćka”.

         Zaplanowano zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego w kwocie 1.300.000,- zł. na zadania inwestycyjne w Dz 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

         Plan wydatków i zadań rzeczowych przewiduje realizację niezbędnych i najpilniejszych zdaniem Burmistrza Miasta i Gminy potrzeb. Powyższy  plan odzwierciedla w części wnioski i potrzeby zgłaszane przez rady sołeckie i mieszkańców miasta i jest zgodny z wcześniej przyjętym planem inwestycyjnym oraz uwzględnia aktualne możliwości finansowe gminy.. Plan wydatków na zadania zlecone ustalono w kwotach zgodnych z danymi przekazanymi w pismach, o których mowa wcześniej. Przy ustalaniu kwot wydatków bieżących przyjęto wskaźnik wzrostu o  3 % zgodnie z podanym przez Ministra Finansów.

MM.