Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Informacja z XVIII sesji Rady Miejskiej

XVIII sesja Rady Miejskiej odbyła się 30 grudnia 2004r. Głównym jej punktem było przyjęcie budżetu miasta i gminy na rok 2005. Po zapoznaniu się z pozytywną opinią wyrażoną na temat projektu budżetu przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Rada Miejska uchwaliła budżet jednogłośnie. 

Przewidywane dochody miasta i gminy na rok 2005 wynoszą 16.683.100zł i są wyższe od dochodów planowanych na rok 2004 o 11,7%. Tak duży wzrost wynika przede wszystkim z faktu, że o 1 mln złotych wyższa jest planowana kwota dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Jest to skutkiem przede wszystkim znaczącego poszerzenia grona osób, dla których gmina prowadzić będzie wypłatę zasiłków rodzinnych. O 3,6% zmniejszy się natomiast – w porównaniu z planami na rok 2004 - subwencja ogólna, która ma wynieść 6.949.379zł. Poziom dochodów własnych gminy przyjęto w oparciu o przyjęte w grudniu 2004r. stawki podatków i opłat.

Budżet roku 2005 zakłada wydatki na poziomie 16.108.100zł, czyli aż o 23,4% wyższe od planu wydatków na rok 2004.  Do tej kwoty doliczyć należy wysokość przypadających do spłaty rat kredytów zaciągniętych na budowę oczyszczalni ścieków, kolektora ściekowego oraz na budowę sal gimnastycznych przy Gimnazjum (1.875.000zł).

Podobnie jak w roku ubiegłym główne zamierzenia inwestycyjne dotyczą przebudowy dróg i – także wzorem ubiegłym lat – przy ich sfinansowaniu zakłada się skorzystanie ze środków zewnętrznych. Są to drogi: Góreczki – Zimnowoda (do granicy gminy - o długości 1,7km), w Borzęciczkach (od byłej zlewni do drogi powiatowej Borzęciczki – Pogorzelca o długości 400m) i w Gościejewie (północna strona – o długości 620m). Łączny szacunkowy koszt ich realizacji wynosi 802.400zł. Dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, o które już złożono wnioski – może wynieść maksymalnie 263.287zł.

                Budżet zakłada jeszcze jedną znaczącą inwestycję drogową – budowę tzw. drogi południowej łączącej Wałków, Borzęcice i Sapieżyn o długości 2,1km. Zrealizowanie tej kosztownej inwestycji (620.000zł) zakłada się przy współfinansowaniu z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

                W obu przypadkach dofinansowanie ma postać zwrotu części kosztów już po wykonaniu inwestycji. Aby zrealizować wcześniej ustalony zakres zamierzeń inwestycyjnych, budżet zakłada zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego w kwocie 1.300.000zł.

Następnie Rada dokonała zmiany kilku wcześniejszych uchwał:

- gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Do programu wprowadzono ponadplanowe wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 33.000zł. Środki te zapisano na działalność promującą zdrowy styl życia, zapewnienie bazy sportowej i sprzętu.

- budżetu miasta i gminy na 2004r. Ostatnie zmiany budżetu wynikły przede wszystkim z umorzenia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 240.000 zł kredytu zaciągniętego przez gminę na budowę kolektora ściekowego oraz wpływu 190.000zł z tytułu rozbiórki torowiska byłej linii kolejowej Koźmin Wlkp. – Piaski. Dodatkowe pieniądze przeznaczono m.in. na uzupełnienie środków na budowę dróg gminnych 119.000zł (wynikło to z mniejszego niż planowano dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz objęcia robót drogowych wyższą stawką podatku VAT) oraz na dobudowę 2 klarowników na Stacji Uzdatniania Wody – 160.000zł. Rada wyraziła również zgodę na wyłożenie 120.000zł na zakup średniego samochodu pożarniczego. Dzięki temu gmina otrzyma samochód już na początku 2005r., a kwota 96.000zł zostanie zwrócona przez pozostałe gminy uczestniczące w porozumieniu gmin Powiatu Krotoszyńskiego. Kwotę 15.000zł postanowiono przeznaczyć na częściowe pokrycie strat poniesionych przez Gminny Zespół Instytucji Kultury i Kultury Fizycznej z uwagi na niedochodowy sezon letni na basenie kąpielowym.

- Statutu Osiedla. W Statucie Osiedla wprowadzono zapis przewidujący skrócenie kadencji organów osiedla w przypadku zmiany granic osiedla. Umożliwi to wybór nowych władz osiedli nr 1 i 2 stosownie do ich nowych granic.

- Regulaminu Targowiska. Do Regulaminu wprowadzono zapis regulujący zasady ustalania miejsc handlu oraz rozstrzygania sporów między handlującymi.

Pozostałe uchwały przyjęte podczas XVIII sesji dotyczyły:

- nadania tytułu Honorowego Obywatela Koźmina Wielkopolskiego. Na wniosek Stowarzyszenia „Z pomocy zrodziła się przyjaźń” tytuły Honorowego Obywatela nadano Irmie i Eugenowi Geisssert – inicjatorom pomocy dla mieszkańców Koźmina w okresie stanu wojennego, a obecnie inicjatorom i głównym animatorom współpracy pomiędzy Bellheim i Koźminem Wlkp.

- wydzierżawienia nieruchomości gruntowej. Rada postanowiła wyrazić zgodę na wydzierżawienie na okres 20 lat gruntu ornego o powierzchni 300m2. Grunt położony jest w Gałązkach i użytkowany jest jako ogród warzywny. Użytkownik wniósł o dłuższy okres dzierżawy z uwagi na plan ogrodzenia ogrodu na własny koszt.

- ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych utworzonych przez Radę Miejską. Wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania ustalono na poziomie 473,80zł. Oznacza to, że od 1 stycznia 2005r. będzie ono wyższe o 3% od ubiegłorocznego.