Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Informacja z XVII sesji Rady Miejskiej

 

Siedemnasta sesja Rady Miejskiej odbyła się 29 listopada i miała charakter podatkowy - głównym jej punktem było przyjęcie stawek podatków i opłat lokalnych na 2005r. Rada Miejska przyjęła zaproponowane przez Burmistrza stawki podatków, będące o 3% wyższe od tegorocznych. Wyjątkiem jest cena sprzedaży drewna stanowiąca podstawę obliczania podatku leśnego, którą Rada postanowiła przyjąć na wyższym – niż proponowany – poziomie. Poszczególne stawki przedstawiają się następująco:

Podatek rolny - średnią cenę skupu żyta stanowiącą podstawę obliczania podatku rolnego (ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na poziomie 37,67zł/q) obniżono do 34,50zł/q (o 1zł wyższa od tegorocznej),

Podatek leśny - średnią cenę sprzedaży drewna stanowiącą podstawę obliczania podatku leśnego ustalono na poziomie 60,20zł za 1m3. Stawka ta stanowi połowę ceny ogłoszonej przez Prezesa GUS.

Podatek od nieruchomości:

- od 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części - 0,37zł,
- od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 12,78zł,

- od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 7,09zł,

- od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  w  zakresie  udzielania  świadczeń zdrowotnych - 3,59zł,

- od 1m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,37zł,

-   od budowli - 2% ich wartości,

- od 1m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,43 zł,

- od 1m2 gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,06zł.


Podatek od posiadania psów - stawka roczna wynosić będzie 12 zł za każdego psa. W przypadku nabycia psa po 30 czerwca roku podatkowego - pobiera się połowę stawki. Podatek jest płatny bez wezwania do 15 maja lub w ciągu 14 dni od nabycia psa.

Wpłat podatku od posiadania psów można dokonać: w kasie Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, w Oddziale PKO BP, w Agencji PKO przy ul. Boreckiej.


Opłata targowa - dzienne stawki opłat targowych od osób i jednostek dokonujących sprzedaży w roku 2005 będą wynosić:

- przy sprzedaży: płodów rolnych z samochodu, przyczepy, wozu - 10,00 zł,

- przy sprzedaży płodów rolnych i pozostałych towarów sprzedawanych   ze straganów od jednego stanowiska - 21,00 zł,

- przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, wiadra, skrzynki, z wózka ręcznego,   roweru - 5 zł,

- przy sprzedaży wieńcy i kwiatów w związku z dniem 1 listopada - 31 zł.

Nowe przepisy wprowadziły obowiązek pobierania opłat targowych na wszystkich miejscach targowych. Począwszy od 1.01.2005r. opłata pobierana będzie nie tylko na targowisku miejskim, ale także w miejscu sprzedaży przy ul. Tysiąclecia, gdzie inkasentem będzie Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa.


Podatek od środków transportowych – również te stawki podatku podniesiono o 3%. Jednocześnie postanowiono odstąpić od różnicowania stawek według roku produkcji pojazdu.


Osobnymi uchwałami Rada Miejska ustaliła nowe wzory druków składanych przez podatników podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego. Nowe druki obowiązywać będą od 1 stycznia 2005r. Jednak już wkrótce będzie można pobrać je w Punkcie Informacyjnym Urzędu oraz ze strony internetowej www.kozminwlkp.pl


Pozostałe uchwały przyjęte podczas XVII sesji Rady Miejskiej dotyczyły:

- zmian w budżecie na rok 2004. Przyczyną zmian było przyznanie z budżetu państwa dofinansowania kosztów dowozu dzieci sześcioletnich do przedszkoli (22.904zł) oraz ponadplanowe wpływy ze sprzedaży nieruchomości oraz z tytułu podatków i opłat lokalnych. Uzyskane w ten sposób wolne środki przeznaczono na bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg oraz utrzymanie zieleni.

- przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2004 – 2007. Plan ten analizuje obecną sytuację gminy na wielu płaszczyznach – m.in. finansowej i demograficznej – oraz optymalizuje zakres rzeczowy potrzeb inwestycyjnych gminy wobec jej możliwości finansowych. Przede wszystkim jednak umożliwia starania o uzyskanie środków finansowych na inwestycje z funduszy unijnych. Wdrożenie Planu jest m.in. koniecznym warunkiem przy składaniu wniosków do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

- określenia zasad i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ustawy Karta Nauczyciela. Obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze jest uzależniony od typu placówki i liczby oddziałów. Natomiast obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą dla zatrudnionych w szkołach i placówkach: pedagogów, logopedów i specjalistów prowadzących zajęcia specjalistyczne ustalono na 24 godziny.

- zbycia nieruchomości gruntowych w rejonie ulicy Prostej. Do zbycia w drodze przetargu przeznaczono niezabudowane działki nr 1355/66 o pow. 0,42ha i nr 1355/67 o pow. 0,275ha wydzielone na terenie byłego wysypiska.

- zbycia nieruchomości przy ul. Synoradzkiego w Koźminie Wlkp. Nieruchomość o łącznej powierzchni 892m2 postanowiono zbyć w drodze przetargu jako działkę budowlaną. Natomiast pas gruntu o powierzchni 153m2 postanowiono zbyć w drodze bezprzetargowej na powiększenie sąsiadującej nieruchomości.

- zamiany nieruchomości lokalowej. Wyrażono zgodę na zamianę pustych pomieszczeń w budynku byłej szkoły w Wyrębinie na lokal mieszkalny w Góreczkach. Zamiana przyczyni się do poprawy warunków lokalowych wielodzietnej rodziny.

- zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy. Uchwała okreśła zasady zwrotu tych świadczeń z zakresu opieki społecznej, które udzielane są pod warunkiem zwrotu. Stopień zwrotu (od 30 do 100%) zależeć będzie od dochodu na osobę w rodzinie. Zwrot będzie mógł być realizowany jednorazowo lub w ratach określonych przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

- ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu w ramach pomocy społecznej. Uchwała określa zasady sprawienia pogrzebu oraz świadczenia wchodzące w zakres tej formy pomocy społecznej.

- szczegółowych warunków: przyznawania, odpłatności, zwalniania od opłat oraz trybu pobierania opłaty za usługi opiekuńcze.


W sesji wziął udział Starosta Powiatu Krotoszyńskiego – Leszek Kulka, który odpowiadał na pytania radnych dotyczące głównie utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy oraz sytuacji krotoszyńskiego szpitala.