Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Pisemny przetarg ofertowy na rozbiórkę linii kolejowej
 

Miasto i Gmina Koźmin Wlkp., ul. Stary Rynek 11, 63- 720 Koźmin Wlkp. tel. (0- 62) 7216 088 zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym przetargu ofertowym na rozbiórkę torowiska po zlikwidowanej linii kolejowej Koźmin Wlkp. - Piaski

Warunki Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego pok. nr 5 za cenę 10 zł. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami ze strony zamawiającego są:

1.Marcin Leśniak tel. (0- 62) 7219 338

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Termin realizacji zamówienia - 60 dni od dnia podpisania umowy

W zamówieniu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w Warunkach Zamówienia, którzy jednocześnie wpłacą wadium w wysokości 5.000 zł

Jedynym kryterium oceny złożonych ofert będzie cena (cena 100%)

Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystej kopercie wewnętrznej z dopiskiem: "Pisemny przetarg ofertowy na rozbiórkę torowiska po zlikwidowanej linii kolejowej Koźmin Wlkp. - Piaski". Następnie kopertę wewnętrzną umieścić w drugiej nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie zewnętrznej musi znajdować się tylko nazwa zamówienia. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego pok. nr 10.

Termin składania ofert upływa dnia 11. 05. 2004 r. o godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia. 11. 05. 2004 r. o godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego pok. nr 3.

Termin związania ofertą ustala się zgodnie 1 - 30 dni