Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory parlamentarne 2011
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory samorządowe uzupełniające 2017
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
 
Informacja o sposobie prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim jest prowadzony na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z poźn. zm.) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189), które weszło w życie 21 maja 2012 r.
Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim:
1. Rejestr instytucji kultury prowadzi Wydział Promocji Urzędu Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim, tel. 62 72 19 347,

2. Rejestr instytucji kultury, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski,

3. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez: 
a.) otwarty dostęp do zawartości rejestru, 
b.) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

4. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski,.

5. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury w Wydziale Promocji Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

6. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

7. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.

8. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

9. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

Rejestr instytucji kultury w gminie Koźmin Wielkopolski [kliknij]


Data dodania dokumentu: 2012-08-23
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2012-08-23
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz