Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory parlamentarne 2011
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
 
Przetargi na dostawę tuszy i tonerów oraz artykułów biurowych
 

Miasto i Gmina Koźmin Wlkp., ul. Stary Rynek 11, 63- 720 Koźmin Wlkp. tel. (0-62) 7216 088 zaprasza do wzięcia udziału w przetargach nieograniczonych na dostawę:

  1. tuszy i tonerów. Termin realizacji zamówienia ustala się od dnia 12 kwietnia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.

  2. artykułów biurowo - papierniczych. Termin realizacji zamówienia ustala się od dnia 12 kwietnia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego pok. nr 5 za cenę 5 zł. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami ze strony zamawiającego są:

  1. Marcin Leśniak tel. (0- 62) 7219 338

  2. Urszula Marciniak tel. (0- 62) 7219 330

W zamówieniu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22, nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz spełniający dodatkowe warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ofertę należy umieścić w kopercie wewnętrznej z dopiskiem odpowiednio: „Przetarg nieograniczony na dostawę tuszy i tonerów” albo „Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowo- papierniczych”. Następnie kopertę wewnętrzną umieścić w drugiej kopercie. Na kopercie zewnętrznej może znajdować się tylko nazwa zamówienia. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego pok. nr 10.

Termin składania ofert upływa dnia 02. 04. 2004r. o godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego – pok. nr 3 dnia 2.04. 2004r.:

- o godz. 1115 – w przetargu na dostawę tuszy i tonerów,

- o godz. 1015 – w przetargu na dostawę artykułów biurowo-papierniczych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Jedynym kryterium oceny złożonych ofert będzie cena (cena 100%)

Termin związania ofertą ustala się zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt. 1 – 30 dni