Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Informacja z XVI sesji Rady Miejskiej

 

XVI sesja Rady Miejskiej odbyła się 29 września 2004r. Jednym z początkowych punktów było złożenie informacji z wykonania budżetu miasta i gminy za I półrocze. Omawiając wykonanie budżetu w zakresie dochodów Burmistrz Maciej Bratborski za zadowalający uznał poziom wykonania dochodów pobieranych przez samorząd. Niepokój budzi natomiast bardzo niskie wykonanie dochodów, które są przekazywane gminie z budżetu państwa (subwencja, udział w podatkach pobieranych przez Urząd Skarbowy). Uznał, że jeśli tylko środki te będą spływać do gminy nie ma żadnego niebezpieczeństwa, by któreś z planowanych zadań nie zostało zrealizowane. Niski stopień realizacji wydatków dotyczy bowiem tylko inwestycji drogowych realizowanych w drugim półroczu. Rada nie wniosła zastrzeżeń co do wykonania budżetu i przyjęta jednogłośnie informacje z jego wykonania.

Następnie Rada przyjęła uchwały dotyczące:

- zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2004. Budżet zwiększono o kwotę 170.635,88zł. Zmiany podyktowane były przede wszystkim zwiększeniem wysokości: subwencji oświatowej i dotacji na zadani z zakresu pomocy społecznej oraz zmniejszeniem wysokości dofinansowania inwestycji ze środków SAPARD. Ponadto do budżetu wprowadzono 47.500zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (na budowę dróg w Staniewie, Kaniewie, Starej Obrze i Sapieżyn-Orla), 62.010zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz 72.622zł zwrotu podatku utraconego wskutek zwolnień związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Dodatkowe wpływy przeznaczono na wymianę okien w Szkole Podstawowej w Mokronosie (34.696zł), pokrycie kosztów remontu wiatraka (10.182zł) oraz rozliczenie inwestycji realizowanych w ramach programu SAPARD 66.159,50zł.

Odrębną uchwała sprostowano błąd rachunkowy w uchwale z 30.06.2004r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy, zmieniając błędne podliczenie wydatków na zadania inwestycyjne.

- zmian w podziale miasta na okręgi wyborcze oraz na obwody głosowania. Obie uchwały są konsekwencją wprowadzenia nowej linii podziału miasta na osiedla Nr 1 i 2. Ma to pozwolić na - postulowane wielokrotnie przez mieszkańców - skrócenie drogi do lokalu wyborczego.

Nowy podział miasta na okręgi wyborcze i obwody głosowania ilustruje poniższa tabela:


Granice okręgu wyborczego i obwodu głosowania

Numer okręgu i liczba wybieranych radnych

Nr obwodu

i siedziba obwodowej komisji wyborczej

Miasto Koźmin Wielkopolski

Ulice: Bractwa Kurkowego, Józefa Chełkowskiego, Michała Chłapowskiego, Farna, Glinki, Grębowska, Tomasza Gryszczyńskiego, Jana Kilińskiego, Kobylińska, Konstytucji 3-Maja, Kościelna, Tadeusza Kościuszki, Krotoszyńska, Krótka, Lipowa, Bpa Łukowskiego, Józefa Marcińca, Murna, Nowa, Nowy Rynek, Władysława Odonica, Plac NS NMP, Plebanka, Pleszewska, Podgórna, Podmiejska, Polna, Południowa, Pomnikowa, Poprzeczna, Prosta, Przyjemskich, Słoneczna, Staniewska, Stary Rynek, Stanisława Staszica, Stawowa, Czesława Stęszewskiego, Strzelecka, 25 Stycznia, Telesfora Synoradzkiego, Szkolna, Targowa, dh Mariana Tomaszewskiego, Wałowa, Św. Wawrzyńca, Wąska, Leopolda Wiatrolika, Wiatraczna, Wiśniowa, Wodna, Zamkowa, Zielona, Zielony Rynek


Nr 1


3 radnych


Nr 1


Klub Seniora

Plac NS NMP 1Miasto Koźmin Wielkopolski

Ulice: Bernardyńska, Benedykta z Koźmina, Borecka, Dionizego Cieszyńskiego, Czesława Czypickiego, Dworcowa, Działkowa, Floriańska, Gimnazjalna, Jana Pawła II, Ks. Stanisława Goja, Klasztorna, Kosynierów, Łączna, Okrężna, Powstańców Wielkopolskich, Poznańska, Przemysłowa, Stodolna, Towarowa, Jana Wawrzyńczaka, Józefa Węckiego, Wierzbowa, Wiosny Ludów, Wincentego Witosa, Wolności, Zapłocie, Józefa Zawadzkiego


Nr 2


3 radnych


Nr 2

Szkoła Podstawowa

Nr 3

ul. Klasztorna 29


Miasto Koźmin Wielkopolski

Ulice: Tysiąclecia, Kopernika


Nr 3

2 radnych

Nr 3

Liceum Ogólnokształcące

ul. Borecka 28


- zmiany uchwały dotyczącej ważniejszych zamierzeń inwestycyjnych w zakresie dróg do roku 2007. Do wykazu zamierzeń inwestycyjnych na rok 2005 dopisano drogę Góreczki - Zimnowoda. Jest to efekt porozumienia Burmistrza z Burmistrzem Borku Wlkp. co do budowy drogi z wykorzystaniem środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

- opinii o celowości modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Rada pozytywnie zaopiniowała celowość modernizacji dróg we wsiach Gościejew, Borzęciczki i Góreczki. Opinia taka jest niezbędnym warunkiem ubiegania się o dofinansowanie modernizacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

- dofinansowania zakupu alkomatu przeznaczonego dla Komisariatu Policji w Koźminie Wlkp. Rada wyraziła zgodę, by wspólnie z gminą Rozdrażew dofinansować zakup alkomatu.

- zbycia nieruchomości gruntowej. Wyrażono zgodę na zbycie działki nr 1355/36 o pow. 0,3434ha (teren cegielni w Koźminie Wlkp.) na rzecz jej dotychczasowego użytkownika wieczystego - Przedsiębiorstwa Zagranicznego Compex.

- nieodpłatnego przejęcia prawa własności nieruchomości wchodzących w skład zlikwidowanej linii kolejowej Koźmin Wlkp. - Piaski Wlkp. Rada wyraziła zgodę na przejęcie - w formie darowizny - prawa własności nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 11,65ha. Przejęcie własności zwolni gminę z obowiązku płacenia opłaty za użytkowanie wieczyste od nieruchomości przejętych od PKP.

- uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Przyjęcie nowego Statutu jest skutkiem wejścia w życie nowej ustawy o pomocy społecznej, poszerzającej zakres zadań Ośrodka.

Jednym z ostatnich punktów sesji było przedstawienie przez Przewodniczącego Rady i Burmistrza informacji o złożonych im oświadczeniach majątkowych. Zarówno Przewodniczący w odniesieniu do oświadczeń radnych, jak i Burmistrz w odniesieniu do oświadczeń pracowników Urzędu zajmujących kierownicze stanowiska i kierowników jednostek organizacyjnych gminy stwierdzili, że oświadczenia złożone zostały w terminie i nie stwierdzili w nich nieprawidłowości.