Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Rejestr uchwał - Sesja V
 

Numer
i data sesji

Numer
uchwały

Temat

Sesja V

31 marca

2003r.

V/42/2003


V/43/2003


V/44/2003

V/45/2003V/46/2003V/47/2003

V/48/2003V/49/2003V/50/2003V/51/2003


V/52/2003
V/53/2003

V/54/2003
V/55/2003

V/56/2003

V/57/2003


V/58/2003V/59/2003

zakresu działania stałych komisji
Rady Miejskiej

zatwierdzenia planów pracy stałych
komisji Rady Miejskiej

zmiany uchwały nr II/10/2002 Rady
Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 16
grudnia 2002r. w sprawie ustalenia
kosztów używania pojazdów dla celów
służbowych przez radnych

gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów
alkoholowych

zatwierdzenia taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzenia ścieków

zamiany gruntów

odrzucenia zarzutu P. Wojciecha
Kurzawskiego wniesionego do
projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Gminy Koźmin Wielkopolski
- obwodnica drogowa miasta w ciągu
drogi krajowej nr 15 – I etap

odrzucenia zarzutu Pana Henryka
Cieszyńskiego wniesionego do
projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Gminy Koźmin Wielkopolski
– obwodnica drogowa miasta w ciągu
drogi krajowej nr 15 – I etap

odrzucenia zarzutu Pana Bogdana
Borowskiego wniesionego do projektu
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Koźmin
Wielkopolski – obwodnica drogowa
miasta w ciągu drogi krajowej nr 15
– I etap

odrzucenia protestu złożonego przez
Radę Sołecką i mieszkańców wsi
Szymanów do projektu miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego w Szymanowie dla
działki nr 3/1

odrzucenia zarzutu złożonego przez Pana
Karola Cugiera do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w
Szymanowie dla działki nr 3/1

odrzucenia zarzutu złożonego przez Pana
Adama Mikołajczaka do projektu
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w Szymanowie dla działki
nr 3/1

odrzucenia zarzutu złożonego przez Pana
Romana Zdunka do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w
Szymanowie dla działki nr 3/1

wygaśnięcia mandatu radnej

dofinansowania kosztów zakupu specjalistycznych średnich samochodów strażackich dla jednostek OSP z terenu gmin Powiatu Krotoszyńskiego w latach 2003-2007

używania materiałów pirotechnicznych
o charakterze widowiskowym

uzgadniania i umieszczania reklam oraz tablic
informacyjnych na terenie Miasta i Gminy
Koźmin Wielkopolski

udzielenia absolutorium dla Burmistrza
Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski