Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
ISO w Urzędzie
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory parlamentarne 2011
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory samorządowe uzupełniające 2017
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
 
2009 przetarg parking II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Koźmin Wielkopolski: Budowa II etapu parkingu samochodowego w Koźminie Wlkp. przy ul. Krotoszyńskiej

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy , ul. Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wielkopolski, woj. wielkopolskie, tel. 062 7216088, faks 062 7216756. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa II etapu parkingu samochodowego w Koźminie Wlkp. przy ul. Krotoszyńskiej. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa II etapu parkingu samochodowego z kostki brukowej o całkowitej powierzchni 2550,9 m2 przy ulicy Krotoszyńskiej w Koźminie Wielkopolskim. Dla projektowanego parkingu (dróg manewrowych i miejsc postojowych) projektuje się następującą konstrukcję nawierzchni: - warstwa podsypkowa 20cm - piasek średni, - warstwa dolnej podbudowy grubości 15cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, - warstwa górnej podbudowy grubości 15cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, - warstwa wyrównawcza grubości 4 cm - podsypka cementowo - piaskowa w stosunku 1:4 - warstwa ścieralna grubości 8 cm z kostki brukowej betonowej wibroprasowej koloru szarego. II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.33.00-9 II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.05.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA Informacja na temat wadium: Ustala sie wadium w wysokości 5000zł III.2) WARUNKI UDZIAŁU • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a)są uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 2. Ocena spełniania warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne: Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg. formuły : spełnia - nie spełnia. • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. b) polisę ubezpieczeniową potwierdzającą, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności c) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością (minimum 200tys. zł) robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich charakterystyki wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, umowy), d) kopia uprawnień budowlanych kierownika budowy wraz z aktualnym zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kozminwlkp.pl. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy ul.Stary Rynek 11 63-720 Koźmin Wlkp. pok. nr 5. IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.01.2010 godzina 09:45, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul.Stary Rynek 11 63-720 Koźmin Wlkp. pok. nr 10. IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). V. Numer ogłoszenia oraz data zamieszczenia w portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych Numer ogłoszenia: 254597 - 2009; data zamieszczenia: 29.12.2009

Załączniki:

SIWZ - [kliknij]

Kosztorys ofertowy - [kliknij]

Opis techniczny - [kliknij]

Rysunki: nr 1 - [kliknij] , nr 2 - [kliknij] , nr 3- [kliknij] , nr 4 - [kliknij]


Data dodania dokumentu: 2009-12-30
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2010-01-05
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz