Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
2009 informacja o terminie i porządku obrad XXV sesji Rady Miejskiej

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) zwołuję XXV sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. na dzień 28 kwietnia 2009r., godz. 1400 w siedzibie Rady Miejskiej, ul.Przyjemskich 9.

Porządek obrad:

1.Otwarcie.

2.Przyjęcie protokołów z XXIII i XXIV sesji.

3.Sprawozdanie z przeprowadzonych przetargów.

4.Interpelacje radnych.

5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2008 oraz uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski:

a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu,

b) przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu,

c) dyskusja nad sprawozdaniem (w tym przedstawienie opinii poszczególnych komisji),

d) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej i uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium,

e) przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej,

f) poddanie pod głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej i głosowanie.

6. Przyjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2009,

b) zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Krotoszyńskiego,

c) przyjęcia zmian w Statucie Gmin Zlewni Górnej Baryczy,

d) ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania,

e) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta i gminy Krotoszyn za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną.

7.Odpowiedzi na interpelacje radnych.

8. Wolne głosy i wnioski.

9.Zakończenie obrad XXV sesji.

 


Data dodania dokumentu: 2009-04-24
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz